A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 101
Pre toto všetko berieme na seba pevný záväzok, a to na písme. Na tejto listine s pečaťou sú mená našich vodcov, našich Levitov a našich kňazov.
2
Na listine s pečaťou boli zapísaní: Nehemiáš, Chakaljov syn, a Cidkija,
3
Seraja, Azarja, Jirmeja,
4
Pašchur, Amarja, Malkija,
5
Chatuš, Šebanja, Maluch,
6
Charim, Meremot, Obadja,
7
Daniel, Gineton, Baruch,
8
Mešullam, Abija, Mijamin,
9
Mazja, Bilgaj, Šemaja: to sú kňazi.
10
Potom Leviti: Jozue, Azanjov syn, Binuj z Chenadadových synov, Kadmiel
11
a ich bratia Šekanja, Hodavja, Kelita, Pelaja, Chanan,
12
Micha, Rechob, Chašabja,
13
Zakor, Šerebja, Šebanja,
14
Hodija, Bani, Kenani.
15
Vodcovia ľudu: Paroš, Pachat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
16
Buni, Azgad, Bebaj,
17
Adonija, Bigvaj, Adin,
18
Ater, Chizkija, Azur,
19
Hodija, Chašum, Becaj,
20
Charif, Anatot, Nobaj,
21
Magpiaš, Mešullam, Chezir,
22
Mešezabel, Cadok, Jadua,
23
Pelatja, Chanan, Anaja,
24
Hošea, Chananja, Chašub,
25
Halocheš, Pilcha, Šobek,
26
Rechum, Chašabna, Maaseja,
27
Achija, Chanan, Anan,
28
Maluch, Charim, Baana.
29
Ostatný ľud, kňazi, Leviti, vrátnici, speváci, "darovaní", skrátka všetci, ktorí sa oddelili od národov krajiny a pridali sa k Božiemu Zákonu, tiež ich manželky, ich synovia a dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať,
30
sa pripájajú k svojim bratom a vodcom, zaväzujú sa prísahou, že budú žiť podľa Božieho Zákona daného skrze Mojžiša, Božieho sluhu, že budú zachovávať a do života uvádzať všetky príkazy Jahveho, nášho Boha, jeho zvyky a jeho zákony.
31
Obzvlášť: nebudeme vydávať svoje dcéry za pohanov krajiny, ani brať ich dcéry pre svojich synov.
32
Ak ľud krajiny prinesie v sobotný deň na predaj tovar alebo akékoľvek plodiny, nekúpime od nich nič v sobotný deň, ani v deň sviatočný. Každého siedmeho roku sa zriekneme všetkej úrody pôdy a všetkého vymáhania dlhov.
33
Ďalej sme vložili na seba tieto záväzky: každý dá ročne tretinu šekla na službu v Chráme nášho Boha:
34
na predkladaný chlieb, na ustavičnú pokrmovú obetu, na ustavičný celopal, na obety v sobotu, na obety v novomesiace, na obety vo výročité slávnosti, na posvätné jedlá, na obety za hriech určené na zmierenie Izraela, skrátka na všetku službu v Chráme nášho Boha.
35
My, kňazi, Leviti a ľud, sme lósom určili, ako sa bude dodávať drevo do Chrámu nášho Boha: podľa rodín, v stanovený čas, z roka na rok, aby horelo na oltári Jahveho, nášho Boha, ako je predpísané v Zákone.
36
Ďalej, každý rok prinesieme do Chrámu nášho Boha prvotiny našej pôdy a prvotiny z každého ovocia všetkých stromov,
37
tiež prvorodených našich synov a nášho dobytka, ako je predpísané v Zákone — prvorodené z nášho hovädzieho dobytka i oviec a kôz, prinášané do Chrámu nášho Boha, je určené kňazom konajúcim službu v Chráme nášho Boha.
38
Tiež prvotiny našej múky, ovocia všetkých stromov, nového vína a oleja zanesieme kňazom do siene Chrámu nášho Boha; desiatky zo svojej pôdy zasa Levitom — Leviti sami vyberú desiatky vo všetkých mestách, kde obrábame pôdu.
39
Keď Leviti vyberajú desiatok, nech je s Levitmi aj kňaz, áronovský potomok. Leviti zanesú desiatky z vybraných desiatkov do Chrámu nášho Boha, do siení Pokladnice;
40
lebo do týchto siení prinášali Izraelci a Leviti dávky obilia, vína a oleja; tam sú posvätné predmety, službukonajúci kňazi, vrátnici a speváci. Už nebudeme zanedbávať Chrám nášho Boha.