A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 11
Slová Nehemiáša, Chakaljovho syna. V mesiaci kislev dvadsiateho roku kráľa Artaxerxa, keď som bol na kráľovskom hrade v Súzach,
2
prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, a niekoľko mužov z Judska. Opýtal som sa ich na Židov, na zachránencov, ktorí zostali po zajatí, a na Jeruzalem.
3
Oni mi odpovedali: "Pozostalí, ktorí zostali po zajatí, sú v tom kraji vo veľkom súžení a potupe; hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány vypálené."
4
Na tieto slová som si sadol a plakal; niekoľko dní som žialil, postil som sa a modlil pred Bohom nebies.
5
Povedal som: "Ach, Jahve, Bože nebies, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy,
6
nech je tvoje ucho pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho sluhu. Prednášam ti ju teraz dňom i nocou za tvojich sluhov Izraelcov a vyznávam hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe: ja i dom môjho otca sme zhrešili!
7
Veľmi ťažko sme sa proti tebe previnili, nezachovávali sme tvoje prikázania, zákony a zvyky, ktoré si dal svojmu sluhovi Mojžišovi.
8
Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi Mojžišovi: "Ak zostanete neverní, rozhádžem vás medzi národy.
9
Ale ak sa vrátite ku mne a budete zachovávať moje prikázania a budete ich uvádzať do života, keby boli vaši vyhnanci rozohnaní na kraj sveta, aj odtiaľ ich zhromaždím a privediem ich na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje Meno."
10
Oni sú tvoji sluhovia a tvoj ľud, ktorý si zachránil svojou veľkou mocou a silnou rukou!
11
Ach, Pane, nech je tvoje ucho pozorné na modlitbu svojho sluhu a svojich sluhov, ktorí majú záľubu v bázni pred tvojím Menom. Prosím ťa, dopraj svojmu sluhovi zdaru a daj mu nájsť láskavé prijatie u tohto človeka." Bol som totiž kráľovským pohárnikom.