A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezdráš 81
Toto sú hlavy rodín s rodokmeňmi, čo vyšli so mnou z Babylonu za kraľovania kráľa Artaxerxa:
2
Z Pinchasových synov: Geršom; z Itamarových synova: Daniel; z Dávidových synov: Chatuš,
3
Šekanjov syn; z Pareošových synov: Zecharja, s ním bolo zavedených do zoznamu stopäťdesiat mužov;
4
z Pachat-Moabových synov: Eljehoenaj, Zecharjov syn, a s ním dvesto mužov;
5
zo Zatuových synov: Šekanja, Jachazielov syn, a s ním tristo mužov;
6
z Adinových synov: Ebed, Jonatanov syn, a s ním päťdesiat mužov;
7
z Elamových synov: Ješaja, Ataljov syn, a s ním sedemdesiat mužov;
8
zo Šefatjových synov: Zebadja, Michaelov syn, a s ním osemdesiat mužov;
9
z Joabových synov: Obadja, Jechielov syn, a s ním dvestoosemnásť mužov;
10
z Baniových synov: Šelomit, syn Josifju, a s ním stošesťdesiat mužov;
11
z Bebajových synov: Zecharja, Bebajov syn, a s ním dvadsaťosem mužov;
12
z Azgadových synov: Jochanan, Hakatanov syn, a s ním stodesať mužov;
13
z Adonikamových synov: mladší, ktorých mená sú: Elifelet, Jeiel, Šemaja a s ním šesťdesiat mužov;
14
z Bigvajových synov: Utaj, Zabudov syn, a s ním sedemdesiat mužov.
15
Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie k Ahave. Tam sme táborili tri dni. Prezrel som ľud i kňazov, ale Levitov som tam nenašiel.
16
Vtedy som poslal Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zecharju a Mešullama, rozumných ľudí,
17
kázal som ísť k Iddovi, vodcovi obce Kasifja; vložil som im do úst slová, ktoré majú povedať Iddovi a jeho bratom, ktorí bývali v obci Kasifja, aby nám poslali ľudí na službu v Chráme nášho Boha.
18
Pretože dobrotivá ruka nášho Boha bola nad nimi, priviedli nám rozumného človeka zo synov Machliho, syna Léviho, Izraelovho syna, totiž Šerebju s jeho synmi a bratmi: osemnásť mužov,
19
tiež Chašabju a s ním jeho brata Ješaju zo synov Merariho, tiež ich synov: dvadsať mužov.
20
Z "darovaných", ktorých dal Dávid a kniežatá na službu Levitom: dvestodvadsať "darovaných". Všetci boli zaznačení menovite.
21
Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst: išlo o to, aby sme sa pokorili pred naším Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti a pre svoj majetok.
22
Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nás chránili od nepriateľa počas cesty; naopak, vyhlásili sme kráľovi: "Ruka nášho Boha priaznivo spočíva nad všetkými, ktorí ho hľadajú, ale jeho moc a hnev spočíva nad všetkými, čo ho opúšťajú."
23
Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha, a vypočul nás.
24
Potom som vyvolil z popredných kňazov dvanástich: Šerebju a Chašabju a s nimi desať ich bratov.
25
Odvážil som im striebro, zlato a predmety, obetné dary, ktoré priniesli na Chrám nášho Boha kráľ, jeho radcovia a kniežatá i všetci Izraelci, ktorí tam boli.
26
Odvážil som teda a im do rúk odovzdal šesťstopäťdesiat talentov striebra, sto strieborných predmetov po dvoch talentoch, sto talentov zlata,
27
dvadsať zlatých čiaš vážiacich po tisíc dareikov a dve nádoby z peknej lesklej medi, vzácnej ako zlato.
28
Vyhlásil som im: "Vy ste zasvätení Jahvemu; tieto predmety sú posvätné; toto striebro a zlato je dobrovoľný obetný dar pre Jahveho, Boha vašich otcov.
29
Opatrujte a strážte to, kým to nebudete môcť odvážiť pred poprednými kňazmi a Levitmi i pred hlavami izraelských rodín v Jeruzaleme v sieňach Jahveho chrámu."
30
Kňazi a Leviti si teda vzali odvážené striebro a zlato i predmety, aby ich odniesli do Jeruzalema do Chrámu nášho Boha.
31
Koncom prvého mesiaca sme sa vydali od rieky Ahavy na cestu do Jeruzalema: ruka nášho Boha bola nad nami a chránila nás cestou pred nepriateľmi a pred zbojníkmi.
32
Keď sme prišli do Jeruzalema, zostali sme tam tri dni odpočívať.
33
Na štvrtý deň bolo odvážené striebro, zlato a predmety v Chráme nášho Boha a odovzdané do rúk kňazovi Meremotovi, Urijovmu synovi, v prítomnosti Eleazara, Pinchasovho syna, a Levitov Jezabada, Jozueho syna, a Noadju, Binujovho syna.
34
Všetko sa zhodovalo s počtom a váhou. Celá váha bola vtedy zapísaná.
35
V tom čase tí, čo sa vrátili zo zajatia, vyhnanci, ktorí sa vrátili, obetovali celopaly Bohu Izraela: dvanásť býkov za celý Izrael, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatdva baránkov, dvanásť capov za hriech. To všetko na celopal Jahvemu.
36
Potom odovzdali kráľove nariadenia kráľovským satrapom a miestodržiteľom kraja za Eufratom, ktorí potom pomáhali ľudu a Božiemu chrámu.