A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezdráš 6

1
Vtedy kráľ Dárius vydal rozkaz, aby hľadali v pokladnici, kde ukladali spisy v Babylone.
2
A tu sa našiel na hrade v Ekbatanoch, v médskej krajine, zvitok a v ňom bolo napísané: "Zápis.
3
V prvom roku kráľa Kýra kráľ Kýros nariadil: Boží chrám v Jeruzaleme. Chrám nech sa znovu vybuduje ako miesto, kde sa prinášajú obety, a nech je od základov opravený. Jeho výška nech je šesťdesiat lakťov a šírka šesťdesiat lakťov.
4
Nech sú tri vrstvy z kamenných kvádrov a jedna vrstva z dreva. Náklady budú uhradené z kráľovskej pokladnice.
5
Okrem toho aj zlaté a strieborné nádoby Božieho chrámu, ktoré Nabuchodonozor vzal z jeruzalemského Chrámu a odviezol do Babylonu, nech sa vrátia, aby tak všetko išlo na svoje miesto v jeruzalemskej svätyni a bolo uložené v Božom chráme."
6
"Teraz teda ty, Tatenaj, miestodržiteľ kraja za Eufratom, Šetar-Boznaj so svojimi druhmi, úradníkmi kraja za Eufratom, vzdiaľte sa odtiaľ!
7
Nechajte pracovať na tomto Božom Chráme miestodržiteľa Judska a židovských starších: môžu znovu vystavať tento Boží chrám na jeho mieste.
8
Toto je môj rozkaz, ako máte nakladať so židovskými staršími, aby dobudovali ten Boží chrám: nech sa výdavky týchto ľudí presne a bez odkladu vyplácajú z kráľovských prostriedkov, totiž z daní kraja za Eufratom.
9
A čo im je potrebné na celopaly Bohu nebies: mladé býky, barany a jahňatá, aj pšenica, soľ, víno a olej nech sa im vydáva každodenne bez zanedbávania podľa udania jeruzalemských kňazov,
10
aby prinášali Bohu nebies ľubovonné obety a modlili sa za život kráľa a jeho synov.
11
A vydávam ešte tento príkaz: ktokoľvek prestúpi toto nariadenie, tomu nech za to vytrhnú hradu z jeho domu, nech ju vztýčia a nech ho na ňu narazia. Z jeho domu nech za ten prečin urobia smetisko.
12
Nech Boh, ktorý tam dáva prebývať svojmu Menu, zvrhne každého kráľa a ľud, kohokoľvek, kto prestúpi toto rozhodnutie a zničí Boží chrám v Jeruzaleme! Tento rozkaz som vydal ja, Dárius. Nech sa presne vyplní!"
13
Vtedy Tatenaj, miestodržiteľ kraja za Eufratom, Šetar-Boznaj a ich druhovia presne vyplnili rozkaz, ktorý poslal kráľ Dárius.
14
Židovskí starší úspešne budovali, povzbudzovaní slovami proroka Agea a Zachariáša, Iddovho syna. Dokončili stavbu podľa rozkazu Boha Izraela a podľa rozkazu perzských kráľov Kýra a Dária.
15
Tento Chrám bol dokončený dvadsiateho tretieho dňa mesiaca adar v šiestom roku kraľovania kráľa Dária.
16
Izraelci — kňazi, Leviti a zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia — slávili s radosťou posviacku tohto Božieho chrámu.
17
Na posviacku tohto Božieho chrámu obetovali sto býkov, dvesto baranov, štyristo baránkov a na obetu za hriech celého Izraela dvanásť capov podľa počtu izraelských kmeňov.
18
Potom ustanovili kňazov podľa ich kategórií a Levitov podľa ich tried do služby v Božom chráme v Jeruzaleme podľa predpisu Mojžišovej knihy.
19
Tí, čo sa vrátili zo zajatia, slávili Paschu štrnásteho dňa prvého mesiaca.
20
Leviti sa očistili všetci do jedného: všetci boli čistí; zabíjali teda paschálneho baránka pre všetkých, čo prišli zo zajatia, pre svojich bratov kňazov aj sami pre seba.
21
Paschu jedli Izraelci, ktorí sa vrátili zo zajatia a všetci tí, čo sa oddelili od nečistoty národov krajiny a pridali sa k nim, aby vyhľadávali Jahveho, Boha Izraela.
22
S radosťou slávili sviatok Nekvasených chlebov po sedem dní, lebo Jahve ich naplnil radosťou, keďže im naklonil srdce asýrskeho kráľa, aby im posilňoval ruky v práci na Chráme Boha, Boha Izraela.
Ezdráš 6:1
Ezdráš 6:2
Ezdráš 6:3
Ezdráš 6:4
Ezdráš 6:5
Ezdráš 6:6
Ezdráš 6:7
Ezdráš 6:8
Ezdráš 6:9
Ezdráš 6:10
Ezdráš 6:11
Ezdráš 6:12
Ezdráš 6:13
Ezdráš 6:14
Ezdráš 6:15
Ezdráš 6:16
Ezdráš 6:17
Ezdráš 6:18
Ezdráš 6:19
Ezdráš 6:20
Ezdráš 6:21
Ezdráš 6:22
Ezdráš 1 / Ezd 1
Ezdráš 2 / Ezd 2
Ezdráš 3 / Ezd 3
Ezdráš 4 / Ezd 4
Ezdráš 5 / Ezd 5
Ezdráš 6 / Ezd 6
Ezdráš 7 / Ezd 7
Ezdráš 8 / Ezd 8
Ezdráš 9 / Ezd 9
Ezdráš 10 / Ezd 10