A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezdráš 5

1
Vtedy sa dali prorokovať proroci Ageus a Zachariáš, Iddov syn, Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme v mene Boha Izraela, ktorý bol nad nimi.
2
Vtedy Zorobabel, Šealtielov syn, a Jozue, Jocadakov syn, ihneď začali stavať Boží chrám v Jeruzaleme: Boží proroci boli s nimi a pomáhali im.
3
V tom čase prišiel k nim Tatenaj, miestodržiteľ kraja za riekou Eufrat, Šetar-Boznaj a ich druhovia a pýtali sa ich: "Kto vám kázal stavať tento Chrám a obnoviť tieto múry?
4
Ako sa menujú ľudia, ktorí stavajú túto budovu?"
5
Ale Božie oči spočívali nad židovskými staršími, takže ich neprinútili, aby prestali s prácami, kým nepríde hlásenie k Dáriovi a nevráti sa odtiaľ úradná odpoveď v tejto veci.
6
Odpis listu, ktorý poslali Tatenaj, miestodržiteľ kraja za riekou Eufrat, Šetar-Boznaj so svojimi druhmi, úradníkmi kraja za Eufratom, kráľovi Dáriovi.
7
Poslali mu správu, v ktorej bolo napísané: "Kráľovi Dáriovi dokonalý pokoj!
8
Nech je kráľovi známe, že zašli do Judského kraja k Chrámu veľkého Boha: stavajú ho znova z kvádrov a múry obkladajú drevom; pracujú usilovne a dielo napreduje pod ich rukami.
9
Opýtali sme sa tých starších a povedali sme im: ‚Kto vám kázal stavať tento Chrám a obnoviť tieto múry?‘
10
Spýtali sme sa aj na ich mená, aby sme ti ich oznámili; tak sme ti mohli napísať mená mužov, ktorí sú im na čele.
11
Oni nám dali takúto odpoveď: ‚My sme sluhovia Boha nebies a zeme a znovu budujeme Chrám, ktorý bol vystavaný pred mnohými rokmi a ktorý staval a dostaval veľký izraelský kráľ.
12
Ale keď naši otcovia hnevali Boha nebies, vydal ich do rúk babylonského kráľa, Chaldejca Nabuchodonozora, ktorý ten Chrám zničil a ľud odviedol do Babylonu.
13
Ale v prvom roku babylonského kráľa Kýra kráľ Kýros vydal nariadenie, aby bol tento Boží chrám znovu postavený.
14
Ba aj zlaté a strieborné nádoby Božieho chrámu, ktoré Nabuchodonozor vzal z jeruzalemského Chrámu a umiestnil v babylonskom chráme, kráľ Kýros vzal z babylonského chrámu a odovzdal ich mužovi menom Šešbasar, ktorého ustanovil za miestodržiteľa.
15
Povedal mu: "Vezmi tieto nádoby a choď, ulož ich naspäť do jeruzalemského Chrámu; nech sa Boží chrám znovu vybuduje na pôvodnom mieste!‘
16
Potom ten Šešbasar šiel, položil základy Božieho chrámu v Jeruzaleme a odvtedy až doteraz sa buduje, ale ešte nie je dokončený.
17
A teraz, ak kráľ uzná za dobré, nech sa pátra v kráľovskej pokladnici v Babylone, či bol kráľom Kýrom vydaný výnos vybudovať tento Boží chrám v Jeruzaleme. A nech nám pošlú kráľovo rozhodnutie v tejto veci."
Ezdráš 5:1
Ezdráš 5:2
Ezdráš 5:3
Ezdráš 5:4
Ezdráš 5:5
Ezdráš 5:6
Ezdráš 5:7
Ezdráš 5:8
Ezdráš 5:9
Ezdráš 5:10
Ezdráš 5:11
Ezdráš 5:12
Ezdráš 5:13
Ezdráš 5:14
Ezdráš 5:15
Ezdráš 5:16
Ezdráš 5:17
Ezdráš 1 / Ezd 1
Ezdráš 2 / Ezd 2
Ezdráš 3 / Ezd 3
Ezdráš 4 / Ezd 4
Ezdráš 5 / Ezd 5
Ezdráš 6 / Ezd 6
Ezdráš 7 / Ezd 7
Ezdráš 8 / Ezd 8
Ezdráš 9 / Ezd 9
Ezdráš 10 / Ezd 10