A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezdráš 11
V prvom roku Kýra, perzského kráľa, aby sa splnilo Jahveho slovo, ktoré vyslovil Jeremiáš, povzbudil Jahve ducha perzského kráľa Kýra, ktorý dal rozhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písomne:
2
"Takto hovorí Kýros, perzský kráľ: Jahve, Boh nebies, mi odovzdal všetky kráľovstvá zeme. On ma poveril, aby som mu vystaval Chrám v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku.
3
Ktokoľvek z vás patrí ku všetkému jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním. Nech ide do Jeruzalema v Judsku a nech buduje Chrám Jahveho, Boha Izraela — toho Boha, ktorý je v Jeruzaleme.
4
Každého pozostalého na ktoromkoľvek mieste, kde býva, nech miestni ľudia podporia striebrom a zlatom, hnuteľným majetkom, dobytkom, aj dobrovoľnými obetnými darmi na Boží chrám, ktorý je v Jeruzaleme."
5
Vtedy povstali hlavy judských a benjamínskych rodín, kňazi a Leviti, všetci, ktorým Boh povzbudil ducha, aby išli budovať Jahveho chrám v Jeruzaleme.
6
Všetci okolití obyvatelia ich všemožne podporili: striebornými nádobami, zlatom, hnuteľným majetkom, dobytkom, vzácnymi darmi, okrem toho, čo dali dobrovoľne.
7
Kráľ Kýros vydal predmety Jahveho chrámu, ktoré Nabuchodonozor odniesol z Jeruzalema a dal do chrámu svojho boha.
8
Perzský kráľ Kýros ich odovzdal do rúk Mitredatovi, pokladníkovi, a ten ich odpočítal Šešbasarovi, judskému kniežaťu.
9
Toto bol ich zoznam: zlaté misy: 30; strieborné misy: 1000; nože: 29;
10
zlaté čaše: 30; strieborné čaše: 1000, poškodené: 410; iné nádoby: 1000.
11
Všetkých nádob zlatých a strieborných: 5 400. Všetko toto priniesol Šešbasar naspäť, keď sa zajatci vracali z Babylonu do Jeruzalema.