A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 9

1
Kráľovná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla do Jeruzalema skúšať Šalamúna ťažkými otázkami. Prišla s veľmi veľkým sprievodom, s ťavami, ktoré niesli voňavky, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli.
2
Šalamún jej dal odpoveď na všetky jej otázky a nebolo otázky neznámej kráľovi, na ktorú by jej nebol dal odpoveď.
3
Keď kráľovná zo Sáby videla Šalamúnovu múdrosť i palác, ktorý si postavil,
4
jedlá na jeho stole, dvoranov, sediacich okolo neho, jeho obsluhu a jej oblečenie, jeho čašníkov a ich oblečenie, celopaly, ktoré obetovala v Jahveho chráme, úžasom sa jej zastavoval dych
5
a kráľovi povedala: "Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tebe a o tvojej múdrosti.
6
Nechcela som veriť rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a na vlastné oči sa nepresvedčila. No nepovedali mi ani polovicu o tvojej veľkej múdrosti. Predstihol si povesť, ktorú som počula.
7
Blažení sú tvoji muži, blažení títo dvorania, čo ti každodenne prisluhujú a počúvajú tvoju múdrosť!
8
Nech je požehnaný Jahve, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil, keď ťa posadil na svoj trón ako kráľa v mene Jahveho, tvojho Boha. Pretože tvoj Boh miluje Izrael a chce ho udržať naveky, teba ustanovil za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť."
9
Darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Nebolo takých voňaviek, aké doniesla kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi.
10
Churamovi sluhovia a Šalamúnovi sluhovia, ktorí privážali zlato z Ofiru, priviezli drevo algummim a drahokamy.
11
Kráľ urobil z algummimového dreva schodištia Jahveho chrámu a kráľovského paláca, lýry a harfy pre hudobníkov; také niečo nebolo predtým vidno v judskej krajine.
12
Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo sa jej páčilo, čo si zažiadala, nepočítajúc, čo sama priniesla kráľovi. Potom sa vrátila a odišla do svojej krajiny i so svojím služobníctvom.
13
Váha zlata, ktoré dochádzalo Šalamúnovi na jeden rok, bola šesťsto šesťdesiatšesť talentov zlata,
14
okrem toho, čo prichádzalo z poplatkov obchodníkov a kupcov. Aj všetci králi Arábie a všetci miestodržitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a striebro.
15
Kráľ Šalamún zhotovil dvesto veľkých štítov z tepaného zlata. Šesťsto šeklov zlata použil na jeden štít.
16
Ďalej tristo malých štítov z tepaného zlata. Na jeden malý štít vynaložil tristo šeklov zlata. Kráľ ich uložil do paláca zvaného Libanonský les.
17
Kráľ urobil tiež veľký trón zo slonoviny a obložil ho rýdzim zlatom.
18
Trón mal šesť stupňov a podnož zo zlata, pripevnené k trónu. Z oboch strán sedadla boli operadlá a pri operadlách dva stojace levy.
19
Dvanásť levov stálo pri šiestich stupňoch z jednej i z druhej strany. Také niečo nezhotovili pre nijaké kráľovstvo.
20
Všetky nádoby kráľa Šalamúna na pitie boli zo zlata a z čistého zlata bolo aj všetko zariadenie paláca Libanonský les. Striebro si za Šalamúnových čias nevážili.
21
Lebo kráľ mal na mori lode, ktoré sa plavili do Taršiša s Churamovými sluhami. Raz za tri roky prichádzali taršišské lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy.
22
Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou.
23
Všetci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca.
24
A každý prinášal svoj dar: strieborné a zlaté predmety, rúcha, zbrane, voňavky, kone a mulice, a to rok čo rok.
25
Šalamún mal štyritisíc maštalí pre kone a vozy a dvanásťtisíc jazdeckých koní, ktoré rozmiestnil po vozových mestách a u kráľa v Jeruzaleme.
26
Svoju moc rozšíril na všetkých kráľov od rieky Eufrat až po krajinu Filištíncov a po hranicu Egypta.
27
Kráľ dosiahol, že striebro bolo v Jeruzaleme také obyčajné ako kamenie a cédre ako divé figovníky na nížine Šefele.
28
Kone dovážali Šalamúnovi z Mucuru a zo všetkých ostatných krajín.
29
Ostatné Šalamúnove dejiny, od začiatku do konca, sú zaznačené v Dejinách proroka Natana, v proroctve Achiju zo Šíla a vo videní vidca Jedu o Jeroboamovi, Nebatovom synovi.
30
Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov.
31
Potom sa Šalamún uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Meste Dávida, jeho otca. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboam.
2 Kroník 9:1
2 Kroník 9:2
2 Kroník 9:3
2 Kroník 9:4
2 Kroník 9:5
2 Kroník 9:6
2 Kroník 9:7
2 Kroník 9:8
2 Kroník 9:9
2 Kroník 9:10
2 Kroník 9:11
2 Kroník 9:12
2 Kroník 9:13
2 Kroník 9:14
2 Kroník 9:15
2 Kroník 9:16
2 Kroník 9:17
2 Kroník 9:18
2 Kroník 9:19
2 Kroník 9:20
2 Kroník 9:21
2 Kroník 9:22
2 Kroník 9:23
2 Kroník 9:24
2 Kroník 9:25
2 Kroník 9:26
2 Kroník 9:27
2 Kroník 9:28
2 Kroník 9:29
2 Kroník 9:30
2 Kroník 9:31
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36