A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 8

1
Po uplynutí dvadsiatich rokov, počas ktorých Šalamún staval Jahveho chrám a svoj vlastný palác,
2
obnovil mestá, ktoré mu dal Churam, a osadil tam Izraelcov.
3
Potom Šalamún tiahol do Chamatu v Cobe a zmocnil sa jej.
4
Obnovil Tadmor na púšti a všetky skladiskové mestá, ktoré zriadil v Chamate.
5
Obnovil Horný Bet-Choron a Dolný Bet-Choron, opevnené mestá s hradbami, bránami a závorami,
6
tiež Baalat i všetky Šalamúnove skladištné mestá, všetky mestá pre vozy a mestá pre jazdu, vôbec všetko, čo sa mu zažiadalo postaviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde panoval.
7
Všetkých, čo pozostali z Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, ktorí neboli Izraelcami,
8
ich potomkov, čo po nich ostali v krajine, ktorých Izraelci nevyhubili, Šalamún podrobil nútenej práci až podnes.
9
Z Izraelcov však Šalamún nepoužil nikoho za otroka, lebo tí boli vojakmi, veliteľmi vybraných bojovníkov, veliteľmi jeho vozby a jazdy.
10
Kráľ Šalamún mal dvestopäťdesiat dôstojníkov, ktorí mali na starosti miestodržiteľov dozerajúcich na ľud.
11
Šalamún vyviedol faraónovu dcéru z Dávidovho mesta do domu, ktorý jej postavil, lebo si povedal: "Kvôli mne nemôže bývať v paláci izraelského kráľa Dávida žena; miesta, kam prišla Jahveho archa, sú posvätné."
12
Vtedy Šalamún obetoval Jahvemu celopaly na Jahveho oltári, ktorý dal postaviť pred Predsieňou,
13
ako sa mali obetovať podľa každodenného poriadku, podľa Mojžišovho príkazu o sobotách, novomesiacoch a o troch výročných sviatkoch: na sviatok Nekvasených chlebov, na sviatok Týždňov a na sviatok Stanov.
14
Podľa nariadenia svojho otca Dávida ustanovil triedy kňazov na ich služby, Levitov na ich úkony: vzdávať chválu a posluhovať kňazom podľa každodenného poriadku; tiež vrátnikov podľa ich príslušných tried, ku každej bráne, lebo také boli príkazy Božieho muža Dávida.
15
Vo všetkom, i v starostlivosti o poklad, boli vykonané Dávidove nariadenia pre kňazov a Levitov.
16
Tak bolo dokončené celé Šalamúnovo dielo odo dňa položenia základov Jahveho chrámu až po jeho dokončenie: Jahveho chrám bol dokonalý.
17
Vtedy sa Šalamún odobral do Ecjon-Geberu a Elotu na morskom pobreží v Edomskej krajine.
18
Churam mu poslal lode s posádkou svojich ľudí a tiež námorníkov, ktorí sa vyznali na mori. Tí išli spolu so Šalamúnovými ľuďmi do Ofiru a priniesli odtiaľ stopäťdesiat talentov zlata, ktoré odovzdali kráľovi Šalamúnovi.
2 Kroník 8:1
2 Kroník 8:2
2 Kroník 8:3
2 Kroník 8:4
2 Kroník 8:5
2 Kroník 8:6
2 Kroník 8:7
2 Kroník 8:8
2 Kroník 8:9
2 Kroník 8:10
2 Kroník 8:11
2 Kroník 8:12
2 Kroník 8:13
2 Kroník 8:14
2 Kroník 8:15
2 Kroník 8:16
2 Kroník 8:17
2 Kroník 8:18
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36