A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 361
Nato ľud krajiny vzal Joachaza, Joziášovho syna, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca v Jeruzaleme.
2
Joachaz mal dvadsaťtri rokov, keď sa stal kráľom, a v Jeruzaleme kraľoval tri mesiace.
3
Egyptský kráľ ho pozbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložili pokutu sto talentov striebra a jeden talent zlata.
4
Egyptský kráľ ustanovil jeho brata Eljakima za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jojakim. Jeho brata Joachaza Necho vzal a odviedol ho do Egypta.
5
Jojakim mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáči Jahvemu, jeho Bohu.
6
Proti nemu pritiahol Nabuchodonozor, babylonský kráľ, spútal ho okovami a odvliekol do Babylonu.
7
Nabuchodonozor odniesol do Babylonu aj časť zariadenia Jahveho chrámu a uložil ho vo svojom paláci v Babylone.
8
Ostatné Jojakimove príbehy, ohavnosti, ktoré spáchal a ktoré mu dávali za vinu, sú napísané v Knihe izraelských a judských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jojachin.
9
Jojachin mal osemnásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval tri mesiace a desať dní v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáči Jahvemu.
10
Na prelome roku poslal kráľ Nabuchodonozor po neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym zariadením Jahveho chrámu. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Sedekiáša.
11
Sedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme jedenásť rokov.
12
Robil, čo sa nepáči Jahvemu, jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na Jahveho pokyn.
13
Okrem toho sa vzbúril proti kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha. Zatvrdil si šiju aj srdce, namiesto toho, aby sa obrátil k Jahvemu, Bohu Izraela.
14
Aj všetky kniežatá kňazov a ľudu páchali mnohé nevernosti podľa rôznych ohavností pohanských národov a poškvrňovali Boží chrám, ktorý si Jahve zasvätil v Jeruzaleme.
15
Jahve, Boh ich otcov, im neustále posielal poslov, lebo chcel ušetriť svoj ľud a svoj Príbytok.
16
Ale oni zosmiešňovali Božích poslov, opovrhovali jeho slovami, hanobili jeho prorokov, takže Jahveho hnev proti jeho ľudu bol taký, že už nebolo pomoci.
17
Poslal na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil ostrím meča ich mladých bojovníkov a neušetril ani mládenca, ani pannu, ani bielovlasého starca. Boh mu ich všetkých vydal do rúk.
18
Všetky predmety Božieho chrámu, veľké i malé, poklady Božieho chrámu, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko odniesol do Babylonu.
19
Spálili Boží chrám, zrúcali hradby Jeruzalema, všetky jeho paláce vypálili ohňom a všetky vzácne predmety zničili.
20
Potom Nabuchodonozor odvliekol do Babylonu zvyšok, čo unikol meču, tam boli otrokmi jemu a jeho synom až po nastolenie Perzského kráľovstva,
21
aby sa tak splnilo Jahveho slovo, vyslovené ústami Jeremiáša: "Kým si krajina nevynahradí svoje soboty, musí odpočívať po celý čas spustošenia, kým sa nenaplní sedemdesiat rokov."
22
V prvom roku Kýra, perzského kráľa, aby sa splnilo Jahveho slovo, ktoré vyslovil Jeremiáš, povzbudil Jahve ducha perzského kráľa Kýra, ktorý dal rozhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písomne:
23
"Takto hovorí Kýros, perzský kráľ: Jahve, Boh nebies, mi odovzdal všetky kráľovstvá zeme. On ma poveril, aby som mu vystaval Chrám v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Ktokoľvek z vás patrí k jeho ľudu, nech je Jahve, jeho Boh, s ním. Môže sa vydať na cestu!