A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 35

1
Potom Joziáš slávil v Jeruzaleme Paschu Jahvemu. Paschálneho baránka zabíjali štrnásteho dňa prvého mesiaca.
2
Joziáš znovu ustanovil kňazov do ich úradov a povzbudzoval ich v službe v Jahveho chráme.
3
Potom povedal Levitom, tým, ktorí mali súdnosť za celý Izrael a boli zasvätení Jahvemu: "Uložte svätú archu do Chrámu, ktorý vystaval Šalamún, Dávidov syn, kráľ Izraela. Nemusíte ju už nosiť na pleciach. Teraz slúžte Jahvemu, svojmu Bohu, a jeho ľudu, Izraelu!
4
Usporiadajte sa podľa rodín, podľa svojich tried, podľa predpisu izraelského kráľa Dávida a podľa predpisu jeho syna Šalamúna.
5
Postavte sa vo svätyni k službám rodinným skupinám svojich bratov, k službám svojim bratom nekňazom; každá z vašich levitských rodín nech je na pomoci určitej skupine rodín.
6
Zabite paschálneho baránka, posväťte sa a pripravte Paschu svojim bratom, aby sa to konalo podľa Jahveho slova daného prostredníctvom Mojžiša.
7
Joziáš venoval ľudu drobný statok, baránky a kozľatá v počte tridsaťtisíc, všetko na paschálnu obetu pre všetkých prítomných, a k tomu tritisíc býkov. Tento dobytok bol však vzatý z kráľovského majetku.
8
Jeho hodnostári tiež prispeli dobrovoľnými darmi pre ľud, pre kňazov a pre Levitov. Helkiáš, Zachariáš a Jechiel, predstavení Božieho chrámu, dali kňazom na Paschu dvetisíc šesťsto baránkov a tristo býkov.
9
Predstavení Levitov Konanjahu, Šemajahu a Netaneel, jeho bratia Chašabjahu, Jeiel a Jozabad darovali Levitom na Paschu päťtisíc baránkov a päťsto býkov.
10
Keď bola bohoslužba pripravená, kňazi nastúpili na svoje miesta a Leviti podľa svojich tried, ako kráľ prikázal.
11
Potom zabíjali paschálnych baránkov, kňazi kropili krvou oltár a Leviti sťahovali kože.
12
Oddeľovali časti, určené na celopaly, aby ich odovzdali skupinám rodín z ľudu, ktoré ich mali obetovať Jahvemu, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Tak urobili aj s býkmi.
13
Paschálneho baránka upiekli na ohni podľa predpisu a posvätné jedlá uvarili v hrncoch, kotloch a na panviciach a rýchlo roznášali všetkému ľudu.
14
Nakoniec Leviti pripravili paschálneho baránka pre seba a pre kňazov, lebo kňazi, Áronovi synovia, boli zamestnaní až do noci obetovaním celopalov a tuku. Preto Leviti pripravili paschálneho baránka pre seba i pre kňazov, Áronových synov.
15
Speváci, Asafovi synovia, boli na svojom mieste podľa Dávidovho nariadenia; ani Asaf, ani Heman, ani Jedutun, kráľov videc, ani vrátnici pri každej bráne nemuseli opustiť svoju službu, lebo ich bratia Leviti im všetko pripravili.
16
Tak bola v ten deň usporiadaná celá Jahveho bohoslužba, aby slávili Paschu obetovaním celopalov na Jahveho oltári podľa nariadenia kráľa Joziáša.
17
Prítomní Izraelci slávili v tom čase Paschu a po sedem dní sviatok Nekvasených chlebov.
18
Takáto Pascha sa neslávila v Izraeli od čias proroka Samuela; nijaký izraelský kráľ neslávil takú Paschu, ako slávil Joziáš s kňazmi, Levitmi a s celým Judskom, prítomnými Izraelcami a obyvateľmi Jeruzalema.
19
Túto Paschu slávili v osemnástom roku Joziášovej vlády.
20
Potom, čo Joziáš dal do poriadku Chrám, tiahol egyptský kráľ Necho bojovať proti Karkemišu nad Eufratom. Joziáš vytiahol proti nemu.
21
Necho vyslal k nemu poslov s odkazom: "Čo mám ja s tebou, judský kráľ? Dnes netiahnem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu, a Boh prikázal, aby som sa ponáhľal. Ustúp Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil."
22
Ale Joziáš sa nestiahol, lebo bol pevne rozhodnutý bojovať proti nemu a nepočúval, čo mu hovoril Necho v Božom mene. Pustil sa do boja na megidskej rovine.
23
Lukostrelci vystrelili na kráľa Joziáša a kráľ povedal svojim sluhom: "Odneste ma preč, lebo sa cítim veľmi zle!"
24
Sluhovia ho vyniesli z voza, preložili ho na jeho druhý voz a dopravili do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v hroboch jeho otcov. Celé Judsko a Jeruzalem smútili za Joziášom.
25
Jeremiáš zložil žalospev o Joziášovi, ktorý až podnes všetci speváci a speváčky spievajú vo svojich žalospevoch o Joziášovi. To sa stalo v Izraeli zvykom. Tieto spevy sú zaznamenané v Žalospevoch.
26
Ostatné Joziášove príbehy, svedectvá o jeho nábožnosti, ktoré sa zhodovali so všetkým, čo je zapísané v Jahveho zákone,
27
jeho dejiny od začiatku až do konca, to všetko je zapísané v Knihe izraelských a judských kráľov.
2 Kroník 35:1
2 Kroník 35:2
2 Kroník 35:3
2 Kroník 35:4
2 Kroník 35:5
2 Kroník 35:6
2 Kroník 35:7
2 Kroník 35:8
2 Kroník 35:9
2 Kroník 35:10
2 Kroník 35:11
2 Kroník 35:12
2 Kroník 35:13
2 Kroník 35:14
2 Kroník 35:15
2 Kroník 35:16
2 Kroník 35:17
2 Kroník 35:18
2 Kroník 35:19
2 Kroník 35:20
2 Kroník 35:21
2 Kroník 35:22
2 Kroník 35:23
2 Kroník 35:24
2 Kroník 35:25
2 Kroník 35:26
2 Kroník 35:27
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36