A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 34

1
Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme.
2
Robil, čo sa Jahvemu páči, a vo všetkom nasledoval správanie svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo.
3
V ôsmom roku svojej vlády, ešte ako mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida. V dvanástom roku svojho kráľovstva začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin, od ašer, od tesaných a liatych modiel.
4
Za jeho prítomnosti zrúcali Baalove oltáre a strhali z nich kadidlové oltáre, ktoré boli na nich, ašery a modly liate i tesané rozdrvil na prach a roztrúsil na hroby tých, ktorí im obetovali.
5
Kosti kňazov spálil na oltároch modiel, na ktorých oni obetúvali, a tak očistil Júdu a Jeruzalem.
6
V mestách Manassesa, Efraima, Simeona, ba až v Neftalim a na územiach, ktoré ich obklopovali,
7
zbúral oltáre, ašery, tesané modly rozbil a rozdrvil na prach, vysekal všetky kadidlové oltáre na celom území Izraela, a potom sa vrátil do Jeruzalema.
8
V osemnástom roku svojej vlády, po očistení krajiny a Chrámu, poslal Šafana, Asaljahuovho syna, Masejahua, miestodržiteľa mesta, a Joacha, Joachazovho syna, kancelára, aby opravili Chrám Jahveho, jeho Boha.
9
Prišli a hlavnému kňazovi Helkiášovi odovzdali peniaze donesené do Božieho chrámu, ktoré zozbierali Leviti, strážcovia prahu: tie peniaze boli od Manassesa, Efraima, od celého zvyšku Izraela, tiež od všetkých Júdovcov a Benjamínovcov, ktorí bývali v Jeruzaleme.
10
Odovzdali ich vedúcim prác v Jahveho chráme a tí používali peniaze na práce obnovy a opravy Chrámu.
11
Dávali ich tesárom a staviteľom na zakúpenie otesaných kameňov a dreva na väzbu a na hrady pre budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť.
12
Títo ľudia pracovali svedomito na tomto diele. Dozorcami nad nimi boli ustanovení Jachat a Obadjahu, Leviti z Merariovcov; Zecharja a Mešullam z Kehatovcov boli dielovedúcimi; Leviti boli všetci odborníci v hre na hudobné nástroje,
13
dozerali na nosičov a usmerňovali robotníkov pri akejkoľvek práci. Niektorí Leviti boli pisármi, úradníkmi a vrátnikmi.
14
Keď vyberali peniaze obetované v Jahveho chráme, kňaz Helkiáš našiel knihu Jahveho Zákona, daného skrze Mojžiša.
15
Helkiáš oznámil pisárovi Šafanovi: "Našiel som knihu Zákona v Jahveho chráme." A Helkiáš dal tú knihu Šafanovi.
16
Šafan odovzdal knihu kráľovi a podal ešte túto správu: "Tvoji sluhovia robia, čo im bolo uložené,
17
zosypali peniaze, ktoré boli v Jahveho chráme, a odovzdali ich dozorcom a robotníkom."
18
Potom pisár Šafan oznámil kráľovi: "Kňaz Helkiáš mi odovzdal akúsi knihu"; a Šafan z nej pred kráľom čítal.
19
Keď kráľ počul slová Zákona, roztrhol si šaty.
20
Dal Helkiášovi, Achikamovi, Šafanovmu synovi, Abdonovi, Mikovmu synovi, pisárovi Šafanovi a kráľovskému ministrovi Asajovi tento rozkaz:
21
"Choďte, pýtajte si od Jahveho radu pre mňa a pre tých, čo ostali z Izraela a z Júdu, o slovách knihy, ktorá bola práve nájdená. Veľký musí byť Jahveho hnev, ktorý sa vylial na nás, lebo naši otcovia nezachovávali Jahveho slovo a nerobili všetko, čo je v tejto knihe napísané."
22
Helkiáš a ľudia určení kráľom šli k prorokyni Chulde, žene Šalluma, syna Tokhata, Chasrovho syna, strážcu šiat; bývala v Jeruzaleme, v Novom meste. Hovorili s ňou podľa poverenia.
23
Ona im odpovedala: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal:
24
Takto hovorí Jahve: Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetky zlorečenia napísané v knihe, ktorú čítali pred judským kráľom.
25
Pretože opustili mňa a obetovali iným bohom, aby ma popudzovali všetkými svojimi skutkami. Môj hnev vzbĺkol proti tomu miestu a nevyhasne.
26
Judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať si radu od Jahveho, povedzte: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Slová, ktoré si počul..., (sa splnia).
27
Ale pretože sa tvoje srdce pohlo a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slová proti tomuto miestu a jeho obyvateľom, pretože si sa pokoril predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vypočul, — výrok Jahveho.
28
Pozri, ja ťa pripojím k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji, tvoje oči neuvidia toto nešťastie, ktoré privediem na toto miesto a na jeho obyvateľov." Oni zaniesli odpoveď kráľovi.
29
Kráľ vyslal poslov a zhromaždil všetkých starších Judska a Jeruzalema.
30
Potom vystúpil do Jahveho chrámu a s ním všetci judskí mužovia, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, Leviti a všetok ľud, od najmenšieho po najväčšieho. Nato pred nimi prečítal všetky slová knihy zmluvy nájdenej v Jahveho chráme.
31
Kráľ stál na vyvýšenom mieste a uzavrel pred Jahvem zmluvu, že budú nasledovať Jahveho, zachovávať jeho príkazy, jeho predpisy a jeho zákony celým srdcom a celou dušou, že uvedú do života slová zmluvy napísané v tejto knihe.
32
Zaviazal k tomu všetkých, čo boli v Jeruzaleme a v Benjamínovi. Obyvatelia Jeruzalema sa riadili zmluvou Boha, Boha svojich otcov.
33
Joziáš odstránil všetky pohanské ohavnosti zo všetkých krajov, ktoré patrili Izraelcom. Nariadil všetkým, ktorí bývali v Izraeli, aby slúžili Jahvemu, svojmu Bohu. Po celý život sa neodklonili od Jahveho, Boha svojich otcov.
2 Kroník 34:1
2 Kroník 34:2
2 Kroník 34:3
2 Kroník 34:4
2 Kroník 34:5
2 Kroník 34:6
2 Kroník 34:7
2 Kroník 34:8
2 Kroník 34:9
2 Kroník 34:10
2 Kroník 34:11
2 Kroník 34:12
2 Kroník 34:13
2 Kroník 34:14
2 Kroník 34:15
2 Kroník 34:16
2 Kroník 34:17
2 Kroník 34:18
2 Kroník 34:19
2 Kroník 34:20
2 Kroník 34:21
2 Kroník 34:22
2 Kroník 34:23
2 Kroník 34:24
2 Kroník 34:25
2 Kroník 34:26
2 Kroník 34:27
2 Kroník 34:28
2 Kroník 34:29
2 Kroník 34:30
2 Kroník 34:31
2 Kroník 34:32
2 Kroník 34:33
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36