A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 33

1
Manasses mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme.
2
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, napodobňoval ohavnú modloslužbu pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov.
3
Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zrúcať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre baalom, dal zhotoviť ašery, klaňal sa všetkým nebeským hviezdam a slúžil im.
4
Postavil oltáre v Jahveho chráme, o ktorom Jahve povedal: "V Jeruzaleme bude navždy moje Meno."
5
Na oboch nádvoriach Jahveho chrámu postavil oltáre na kult všetkých nebeských hviezd.
6
Ba sám spálil na pohanskú obetu svojich synov na ohni v doline Ben-Hinnom. Zaoberal sa veštením, čarami a zaklínaním, držal si vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov. Ustavične šiel proti Jahveho vôli a vyvolával tak jeho hnev.
7
Postavil modlu, ktorú dal vykresať, v Božom chráme, o ktorom Jahve povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: "Do tohto chrámu a do Jeruzalema, mesta, ktoré som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, vložím navždy svoje Meno.
8
Túto krajinu som dal Izraelcom a nedovolím, aby boli z nej vyhnaní, ale pod jednou podmienkou: musia zachovávať, čo som prikázal skrze Mojžiša: celý Zákon, jeho predpisy a jeho príkazy."
9
Ale Manasses zviedol Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema natoľko, že konali ešte horšie ako národy, ktoré Jahve vykynožil spred Izraelcov.
10
Hoci sa Jahve prihováral Manassesovi a jeho ľudu, oni mu nevenovali pozornosť.
11
Tu Jahve priviedol na nich vojvodcov asýrskeho kráľa, ktorí chytili Manassesa hákmi, spútali ho okovami a odviedli do Babylonu.
12
V tejto skúške usiloval sa zmieriť Jahveho, svojho Boha, a hlboko sa pokoril pred Bohom svojich otcov.
13
Prosil ho a on sa dal uprosiť. Vypočul jeho úpenlivú prosbu, priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Vtedy Manasses poznal, že Jahve je Boh.
14
Potom obnovil vonkajšie hradby Dávidovho mesta, západne od Gichonu v údolí až po Rybnú bránu. Obohnal nimi Ofel a vybudoval ich veľmi vysoké. Vo všetkých opevnených mestách Judska umiestnil veliteľov.
15
Potom odstránil cudzích bohov a modlu z Jahveho chrámu i všetky oltáre, ktoré postavil na chrámovej hore a v Jeruzaleme. Vyhádzal ich von za mesto.
16
Obnovil Jahveho oltár a prinášal na ňom obety spoluúčasti a vďaky. Júdovcom rozkázal, aby slúžili Jahvemu, Bohu Izraela.
17
Ale ľud ďalej obetoval na výšinách, ibaže Jahvemu, svojmu Bohu.
18
Ostatné Manassesove príbehy, jeho modlitba k Bohu a slová vidcov, ktorí k nemu hovorili v mene Jahveho, Boha Izraela, sú zapísané v Dejinách izraelských kráľov.
19
Jeho modlitba, ako bol vypočutý, všetky jeho hriechy i jeho bezbožnosť, miesta, na ktorých dal predtým vystavať výšiny, kde zriadil posvätné stĺpiky a tesané modly prv, než sa pokoril, sú zapísané v Dejinách Chozaja.
20
Manasses sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v záhrade jeho paláca. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.
21
Amon mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme.
22
Robil, čo sa nepáči Jahvemu, ako robil jeho otec Manasses. Amon obetoval všetkým tesaným modlám, ktoré urobil jeho otec Manasses, a uctieval si ich.
23
On sa nepokoril pred Jahvem, ako sa pokoril jeho otec Manasses. Naopak, Amon viny ešte rozmnožoval.
24
Jeho dôstojníci sa sprisahali proti nemu a zabili ho v jeho paláci.
25
Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti Amonovi, a miesto neho vyhlásil za kráľa jeho syna Joziáša.
2 Kroník 33:1
2 Kroník 33:2
2 Kroník 33:3
2 Kroník 33:4
2 Kroník 33:5
2 Kroník 33:6
2 Kroník 33:7
2 Kroník 33:8
2 Kroník 33:9
2 Kroník 33:10
2 Kroník 33:11
2 Kroník 33:12
2 Kroník 33:13
2 Kroník 33:14
2 Kroník 33:15
2 Kroník 33:16
2 Kroník 33:17
2 Kroník 33:18
2 Kroník 33:19
2 Kroník 33:20
2 Kroník 33:21
2 Kroník 33:22
2 Kroník 33:23
2 Kroník 33:24
2 Kroník 33:25
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36