A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 32

1
Po týchto prejavoch vernosti pritiahol asýrsky kráľ Sennacherib a vtrhol do Judska. Obľahol opevnené mestá a rozkázal, aby mu ich vydobyli.
2
Ezechiáš vedel, že Sennacherib prišiel s úmyslom zaútočiť na Jeruzalem,
3
rozhodol so svojimi dôstojníkmi a hrdinami, že upchajú vody prameňov, ktoré sú mimo mesta. Všetci ho v tom podporovali.
4
Zišlo sa mnoho ľudu a upchali všetky pramene i potok pretekajúci krajinou. Uvažovali: "Prečo by mali asýrski králi pri svojom príchode nájsť hojnosť vody?"
5
Ezechiáš sa opevňoval: opravil všetky trhliny v hradbách, postavil na nich veže a zvonku druhý múr, opevnil Millo, Dávidovo mesto, dal zhotoviť mnoho oštepov a štítov.
6
Potom ustanovil veliteľov na čelo ľudu, zhromaždil ich k sebe na námestí pri mestskej bráne a povzbudil ich takto:
7
"Buďte silní a zmužilí! Nebojte sa a netraste pred asýrskym kráľom ani pred celým tým zástupom, ktorý je s ním, lebo s nami je ktosi oveľa väčší ako to, čo je s ním.
8
S ním je iba telesná sila, ale s nami je Jahve, náš Boh, ktorý nám pomáha a bojuje naše boje." Slová judského kráľa Ezechiáša ľud posilnili.
9
Po tomto poslal Sennacherib, asýrsky kráľ, svojich sluhov do Jeruzalema, sám bol s celým svojím vojskom pred Lachišom, k judskému kráľovi Ezechiášovi i ku všetkým Júdovcom, ktorí boli v Jeruzaleme, s odkazom:
10
"Takto hovorí asýrsky kráľ Sennacherib: Na čo sa spoliehate, že ostávate v obľahnutom Jeruzaleme?
11
Či vás Ezechiáš nezvádza, či vás nevydáva na smrť hladom a smädom, keď hovorí: ‚Jahve, náš Boh, nás vyslobodí z ruky asýrskeho kráľa?‘
12
Ale veď sám Ezechiáš odstránil jeho obetné miesta na výšinách a jeho oltáre a prikázal Judsku a Jeruzalemu: ‚Len pred jedným oltárom sa budete klaňať a na ňom páliť kadidlo.‘
13
Či neviete, čo som urobil ja a moji otcovia národom všetkých krajín? Či bohovia národov týchto krajín ich vládali vyslobodiť z mojej ruky?
14
Ktorý zo všetkých bohov tých národov, ktoré moji otcovia vydali kliatbe, vládal vytrhnúť svoj národ z mojej ruky? A váš boh by vás vládal vyslobodiť z mojej ruky?
15
Nech vás teda Ezechiáš neklame a nepodvádza! Neverte mu! Veď ani jeden boh nijakého národa alebo kráľovstva nevládal vyslobodiť svoj národ z mojej ruky alebo z ruky mojich otcov. Tak ani váš boh vás nevyslobodí z mojej ruky."
16
Jeho sluhovia hovorili ešte viac proti Jahvemu Bohu a proti jeho sluhovi Ezechiášovi.
17
Sennacherib napísal list, ktorým tupil Jahveho, Boha Izraela. Hovoril o ňom takto: "Ako nevytrhli bohovia národov iných krajín svoj národ z mojej ruky, tak ani Ezechiášov boh nevytrhne svoj národ z mojej ruky."
18
Potom poslovia kričali nahlas po judsky na jeruzalemský ľud, ktorý stál na hradbách, aby ho zastrašili a zaujali tak mesto.
19
O Bohu Jeruzalema hovorili tak, ako o jednom z bohov národov zeme, ktorí sú dielom ľudských rúk.
20
Kráľ Ezechiáš a prorok Izaiáš, Amosov syn, sa modlili a úpenlivo volali o pomoc k nebesiam.
21
Jahve poslal anjela, ktorý zničil všetkých udatných bojovníkov, vodcov i hodnostárov v tábore asýrskeho kráľa, takže sa vrátil so zahanbenou tvárou do svojej krajiny. Potom vošiel do chrámu svojho boha, kde ho jeho vlastní synovia zabili mečom.
22
Takto Jahve vyslobodil Ezechiáša a obyvateľov Jeruzalema z ruky asýrskeho kráľa Sennacheriba a z ruky všetkých ostatných. Zabezpečil im pokoja na všetkých hraniciach.
23
Mnohí prinášali do Jeruzalema obetné dary Jahvemu a dary judskému kráľovi Ezechiášovi, ktorý vtedy získal na úcte v očiach všetkých národov.
24
V tých dňoch Ezechiáš ťažko ochorel a bol blízko smrti. Modlil sa k Jahvemu, ktorý ho vypočul a dal mu zázračné znamenie.
25
Ale Ezechiáš sa neodvďačil za dobrodenie, ktoré dostal, lež spyšnelo mu srdce. Preto Hnev postihol jeho, Judsko i Jeruzalem.
26
Ale Ezechiáš sa pokoril za pýchu svojho srdca a s ním i obyvatelia Jeruzalema, takže Jahveho hnev ich nepostihol za Ezechiášových čias.
27
Ezechiáš mal nesmierne bohatstvo a slávu. Získal si poklady striebra, zlata, drahokamov, voňaviek, klenotov a rôznych vzácnych predmetov.
28
Mal sklady na úrodu obilia, vína a oleja; stajne pre rôzne druhy statku a košiare pre svoje stáda.
29
Zadovážil si osly a veľké stádo dobytka a oviec. Boh ho skutočne obdaroval veľkým majetkom.
30
Ezechiáš uzavrel horný tok vôd Gichonu a zviedol ich dolu do Dávidovho mesta, na západ. Ezechiášovi sa darilo v každom jeho diele.
31
Ba aj keď prišli k nemu vyslanci babylonských kniežat, ktorí boli k nemu poslaní preskúmať zázračné znamenie, ktoré nastalo v krajine, Boh ho opustil, aby ho vyskúšal a poznal hlbiny jeho srdca.
32
Ostatné Ezechiášove príbehy a svedectvo o jeho nábožnosti a prácach sú zapísané vo Videní proroka Izaiáša, Amosovho syna, a v Knihe judských a izraelských kráľov.
33
Ezechiáš sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho vo vyšnej časti hrobov Dávidových synova. Keď zomrel, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema mu vzdali poctu. Miesto neho stal sa kráľom jeho syn Manasses.
2 Kroník 32:1
2 Kroník 32:2
2 Kroník 32:3
2 Kroník 32:4
2 Kroník 32:5
2 Kroník 32:6
2 Kroník 32:7
2 Kroník 32:8
2 Kroník 32:9
2 Kroník 32:10
2 Kroník 32:11
2 Kroník 32:12
2 Kroník 32:13
2 Kroník 32:14
2 Kroník 32:15
2 Kroník 32:16
2 Kroník 32:17
2 Kroník 32:18
2 Kroník 32:19
2 Kroník 32:20
2 Kroník 32:21
2 Kroník 32:22
2 Kroník 32:23
2 Kroník 32:24
2 Kroník 32:25
2 Kroník 32:26
2 Kroník 32:27
2 Kroník 32:28
2 Kroník 32:29
2 Kroník 32:30
2 Kroník 32:31
2 Kroník 32:32
2 Kroník 32:33
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36