A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 311
Keď sa všetko skončilo, vyšli všetci prítomní Izraelci do judských miest a polámali pomníky, postínali ašery, zváľali výšiny a oltáre po celom Judsku i v Benjamínovi, v Efraimovi a v Manassesovi, až po ich úplné zničenie. Potom sa vrátili všetci Izraelci, každý na svoj majetok, do svojich miest.
2
Ezechiáš opäť ustanovil skupiny kňazov a Levitov, každého podľa jeho triedy, podľa jeho služby, či bol kňazom alebo Levitom, či išlo o celopal, o obety spoločenstva, o liturgickú službu, vzdávať vďaky a chvály v bránach Jahveho tábora.
3
Kráľ zabezpečil z vlastného majetku celopaly, ranné a večerné celopaly, sobotné celopaly, na novomesiace a na slávnosti, ako je predpísané v Jahveho Zákone.
4
Potom povedal jeruzalemskému ľudu, aby dávali kňazský a levitský podiel, nech sa môžu celkom venovať Jahveho Zákonu.
5
Keď sa to slovo rozšírilo, nanosili Izraelci množstvo prvotín obilia, muštu, oleja, medu a rôznych poľných plodín; prinášali štedrý desiatok zo všetkého.
6
Izraelci a Júdovci, ktorí bývali v judských mestách, prinášali tiež desiatky darov zasvätených Jahvemu, ich Bohu, a skladali to na hromady.
7
V treťom mesiaci začali zakladať hromady a v siedmom ich ukončili.
8
Ezechiáš a hodnostári si prišli pozrieť hromady a chválili Jahveho a Izraela, jeho ľud.
9
Ezechiáš sa dopytoval na tieto hromady kňazov a Levitov,
10
odpovedal mu hlavný kňaz Azarjahu zo Sadokovho rodu: "Odkedy začali prinášať dary do Jahveho chrámu, jeme dosýta, ba ešte i veľa zvyšuje, lebo Jahve požehnal svoj ľud, zvyšuje ešte toto množstvo."
11
Ezechiáš rozkázal, aby pripravili miestnosti v Jahveho chráme. Keď ich pripravili,
12
povnášali dnu obetované dary, desiatky a zasvätené dary. Ich správcom bol Levita Konanjahu, jeho brat Šimei bol jeho zástupcom.
13
Jechiel, Azarja, Nachat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismachjahu, Machat a Benajahu boli dozorcami pred vedením Konanjahua a jeho brata Šimeiho, z poverenia kráľa Ezechiáša a Azarjahua, predstaveného Božieho chrámu.
14
Kore, Jimov syn, Levita, strážca východnej brány, mal na starosti dobrovoľné dary, prinesené Bohu, sčasti venované pre bohoslužbu a sčasti pre kňazov.
15
Tieto dary boli ich bratom kňazom pravidelne rozdeľované v kňazských mestách, kde bývali a kde boli zadelení do tried, a to tak veľkým, ako malým. Koremu v tom verne pomáhali: Eden, Minjamin, Jozue, Šemajahu, Amarjahu a Šechanjahu.
16
Pritom nebrali ohľad na ich zapísanie v rodových zoznamoch, ale zadeľovali to mužom tridsaťročným a starším, všetkým, ktorí chodili do Jahveho chrámu podľa každodenného poriadku, do služby, ako im patrilo podľa ich tried.
17
Kňazi boli zapísaní podľa rodín, aj Leviti, od dvadsaťročných nahor, podľa ich funkcií a podľa ich tried.
18
Zapísaní boli so všetkými svojimi rodinnými príslušníkmi, ženami, synmi a dcérami, celé spoločenstvo, lebo mali ustavične na starosti sväté veci.
19
Kňazi, Áronovi synovia, ktorí bývali na pasienkoch svojich miest, mali v každom meste ľudí, menovite označených, aby vydávali podiely všetkým mužom medzi kňazmi a všetkým Levitom, zapísaným v zoznamoch.
20
Podobne urobil Ezechiáš v celom Judsku. Robil, čo bolo pred Jahvem, jeho Bohom, dobré, spravodlivé a správne.
21
Všetko, čo podnikol v službe Božieho chrámu, pre Zákon alebo prikázanie, robil to s celým svojím srdcom, lebo hľadal svojho Boha, a mal úspech.