A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 29

1
Ezechiáš sa stal kráľom dvadsaťpäťročný a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Abija, Zecharjahuova dcéra.
2
Robil, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako jeho otec Dávid.
3
On otvoril dvere Jahveho chrámu v prvom mesiaci prvého roku svojho kraľovania a opravil ich.
4
Potom zvolal kňazov a Levitov, zhromaždil ich na východnom námestí
5
a povedal im: "Počujte ma, Leviti! Posväťte sa teraz a posväťte Chrám Jahveho, Boha našich otcov, a odstráňte zo svätyne nečistotu.
6
Naši otcovia sa spreneverili a robili, čo sa nepáči Jahvemu, nášmu Bohu, a opustili ho. Odvrátili sa tvárou od Jahveho príbytku a obrátili sa mu chrbtom.
7
Dokonca zatvorili dvere Predsiene, zhasli lampy, kadidlo už nepálili a už neprinášali Bohu Izraela celopaly vo svätyni.
8
Preto Jahveho hnev zaľahol na Judsko a na Jeruzalem; urobil ich predmetom strachu, hrôzy a výsmechu, ako to sami vidíte na vlastné oči.
9
Tak naši otcovia padli mečom, naši synovia, naše dcéry a naše ženy boli preto odvlečení do zajatia.
10
Teraz chcem uzavrieť zmluvu s Jahvem, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil svoj hrozný hnev.
11
Nebuďte teda nedbalí, synovia moji, veď vás vyvolil Jahve, aby ste stáli pred ním a slúžili mu, aby ste konali jeho bohoslužby a pálili mu kadidlo."
12
Vtedy povstali Leviti: z Kehatovcov: Machat, Amasajov syn, Joel, Azarjahuov syn; z Merariovcov: Kiš, Abdiho syn, Azarjahu, Jehaleleov syn; z Geršonovcov: Joach, Zimmov syn, a Eden, Joachov syn;
13
z Elicafanovcov: Šimri a Jeiel; z Asafovcov: Zecharjahu a Matanjahu;
14
z Hemanovcov: Jechiel a Šimei; z Jedutunovcov: Šemaja a Uziel.
15
Tí zhromaždili svojich bratov, posvätili sa a na kráľov príkaz šli očistiť Jahveho chrám podľa Jahveho slov.
16
Kňazi vošli do Jahveho chrámu, aby ho očistili. Všetky nečisté veci, ktoré našli vo svätyni Chrámu, vyniesli na nádvorie Jahveho chrámu. Ďalej to prevzali Leviti a vyniesli von k potoku Kedron.
17
S posväcovaním začali prvý deň prvého mesiaca a na ôsmy deň dospeli do Jahveho Predsiene. Osem dní posväcovali Jahveho chrám a skončili šestnásteho dňa prvého mesiaca.
18
Potom odišli ku kráľovi Ezechiášovi a povedali mu: "Očistili sme celý Jahveho chrám, oltár celopalov s celým príslušenstvom i stôl na predkladané chleby s jeho príslušenstvom.
19
Všetky predmety, ktoré odstránil kráľ Achaz počas svojej bezbožnej vlády, sme uviedli do poriadku a posvätili. Hľa, sú pred Jahveho oltárom."
20
Kráľ Ezechiáš hneď vstal, zhromaždil hodnostárov mesta a vystúpil do Jahveho chrámu.
21
Priviedli na obetu za hriech, za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko sedem býkov, sedem baranov a sedem baránkov, tiež sedem capov. Potom kráľ prikázal kňazom, Áronovým synom, obetovať celopaly na Jahveho oltári.
22
Zabili býkov; kňazi zachytávali krv a kropili oltár, potom zabíjali barany a ich krvou kropili oltár; zabíjali aj baránky a krvou kropili oltár.
23
Potom priviedli pred kráľa a pred zhromaždenie capov určených na obetu za hriech a položili na ne ruky.
24
Kňazi ich zabíjali a krv z nich priniesli na oltár ako obetu za hriech na získanie zmierenia pre celý Izrael; lebo kráľ rozkázal za celý Izrael celopaly a obety za hriech.
25
Potom postavil do Jahveho chrámu Levitov s cimbalmi, harfami a citarami, ako to nariadil Dávid, kráľov videc Gad a prorok Natan; rozkaz prichádzal skutočne od Boha prostredníctvom prorokov.
26
Keď Leviti s Dávidovými hudobnými nástrojmi a kňazi s trúbami zastali,
27
Ezechiáš prikázal, aby na oltári obetovali celopal. Celopal sa začal, keď zaznela Jahveho pieseň a keď sa rozozvučali trúby za doprovodu hudobných nástrojov izraelského kráľa Dávida.
28
Celé zhromaždenie sa vrhlo na zem v poklone, každý spieval chválospevy, trúby zvučali, a to všetko, až kým sa neskončil celopal.
29
Keď sa celopal skončil, kráľ a všetci, ktorí boli s ním, pokľakli a klaňali sa.
30
Potom kráľ Ezechiáš a hodnostári prikázali Levitom, aby chválili Jahveho slovami Dávida a vidca Asafa. Oni ho oslavovali s veľkou radosťou, potom sa vrhli tvárou k zemi a klaňali sa.
31
Potom sa Ezechiáš ujal slova a povedal: "Teraz ste zasvätení Jahvemu, pristúpte a prineste do Jahveho chrámu krvavé obety a obety vďaky." Zhromaždenie prinášalo krvavé obety a obety vďaky a kto bol štedrého srdca, i celopaly.
32
Počet obetných zvierat, ktoré zhromaždenie prinieslo, bol sedemdesiat býkov, sto baranov a dvesto baránkov, všetko na celopal Jahvemu;
33
a zasvätených darov šesťsto býkov a tritisíc oviec.
34
Ale kňazov bolo primálo, takže nestačili stiahnuť kože zo všetkých celopalov, preto im pomáhali ich bratia Leviti, kým sa neskončila práca a kňazi sa neposvätili; Leviti sa totiž ochotnejšie zasväcovali ako kňazi.
35
Aj celopalov bolo veľa, tiež tuku obiet spoločenstva a nápojových obiet, spojených s celopalmi. Tak bola obnovená bohoslužba v Jahveho chráme.
36
Ezechiáš a všetok ľud sa tešili z toho, čo Boh urobil pre ľud, a pretože sa to odohralo tak rýchlo.
2 Kroník 29:1
2 Kroník 29:2
2 Kroník 29:3
2 Kroník 29:4
2 Kroník 29:5
2 Kroník 29:6
2 Kroník 29:7
2 Kroník 29:8
2 Kroník 29:9
2 Kroník 29:10
2 Kroník 29:11
2 Kroník 29:12
2 Kroník 29:13
2 Kroník 29:14
2 Kroník 29:15
2 Kroník 29:16
2 Kroník 29:17
2 Kroník 29:18
2 Kroník 29:19
2 Kroník 29:20
2 Kroník 29:21
2 Kroník 29:22
2 Kroník 29:23
2 Kroník 29:24
2 Kroník 29:25
2 Kroník 29:26
2 Kroník 29:27
2 Kroník 29:28
2 Kroník 29:29
2 Kroník 29:30
2 Kroník 29:31
2 Kroník 29:32
2 Kroník 29:33
2 Kroník 29:34
2 Kroník 29:35
2 Kroník 29:36
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36