A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 28

1
Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo sa Jahvemu páči, ako to robil Dávid, jeho otec.
2
Nasledoval správanie izraelských kráľov, ba aj modly dal uliať pre baalov.
3
Sám pálil obety v doline Ben-Hinnom a dokonca aj svojich vlastných synov spálil na obetu podľa ohavných zvykov národov, ktoré Jahve zahnal spred Izraelcov.
4
Prinášal obety a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.
5
Jahve, jeho Boh, ho vydal do rúk aramejského kráľa, ktorý ho porazil, odvliekol mu veľmi mnohých do zajatia a dopravil ich do Damasku. Vydaný bol aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu spôsobil veľkú porážku.
6
Pekach, Remaljahuov syn, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc chlapov, všetko udatných bojovníkov. To sa stalo preto, lebo opustili Jahveho, Boha svojich otcov.
7
Zichri, efraimský hrdina, zabil kráľovského syna Maasejahua, správcu kráľovského paláca Azrikama a kráľovho zástupcu Elkanu.
8
Izraelci zajali svojim bratom dvestotisíc žien, synov a dcér. Vzali im aj veľkú korisť a všetko odvliekli do Samárie.
9
Bol tam Jahveho prorok menom Oded. Ten vyšiel oproti vojsku vracajúcemu sa do Samárie a povedal im: "Pozrite, Jahve, Boh vašich otcov, vydal Júdovcov do vašich rúk, lebo sa na nich nahneval, ale vy ste ich vraždili s takou zúrivosťou, že prenikla až do neba.
10
A teraz rozprávate, že z detí Júdu a Jeruzalema urobíte svojich sluhov a slúžky! Nuž či aj vy ste sa neprevinili voči Jahvemu, svojmu Bohu?
11
Poslúchnite ma teraz, vráťte zajatcov, ktorých ste odvliekli svojim bratom, lebo vám hrozí Jahveho veľký hnev."
12
Vtedy vystúpili niektorí z efraimských veliteľov, Azarjahu, Jochananov syn, Berekjahu, Mešilemotov syn, Jechizkijahu, Šallumov syn, a Amasa, Chadlajov syn, proti tým, ktorí prichádzali z výpravy,
13
a povedali im: "Nevoďte sem zajatcov; pretože tým, čo nám navrhujete, by sme sa previnili voči Jahvemu a rozrástli by sa naše hriechy a previnenia. Beztak máme mnoho vín a veľký hnev visí nad Izraelom."
14
Vtedy vojsko nechalo zajatcov i korisť pred veliteľmi a pred celým zhromaždením.
15
Menovite určení muži sa ujali zajatcov. Všetkých nahých zaodiali z koristi; zaodiali ich, zaobuli, nakŕmili, napojili a ošetrili masťou. Potom všetkých nevládnych prepravili na osloch a zaviedli ich k ich bratom do Jericha, Mesta paliem. Potom sa vrátili do Samárie.
16
V tom čase kráľ Achaz poslal k asýrskemu kráľovi prosbu o pomoc.
17
Nato vtrhli Edomci, porazili Júdovcov a odvliekli zajatcov.
18
Filištínci prepadli mestá na Nížine a v judskom Negebe. Zaujali Bet-Šemeš, Ajalon, Gederot a Socho s príslušnými dedinami, Timnu s príslušnými dedinami a Gimzo s príslušnými dedinami a usadili sa tam.
19
Lebo Jahve pokoril Júdu pre Achaza, kráľa Izraela, pretože zaviedol v Judsku neviazaný život a dopúšťal sa nevernosti voči Jahvemu.
20
Teglat-Falasar ho napadol a obľahol, ale nemohol ho premôcť;
21
Achaz však musel vziať časť pokladu Jahveho chrámu, pokladu kráľovského paláca i kniežat a poslať to asýrskemu kráľovi, ale pomoc od neho nedostal.
22
Keď bol obľahnutý, ešte zväčšoval svoju nevernosť voči Jahvemu, on, kráľ Achaz.
23
Obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Uvažoval: "Keďže bohovia aramejských kráľov týmto pomáhajú, budem im obetovať, aby pomáhali mne." Ale práve oni boli na záhubu jemu i celému Izraelu.
24
Achaz vzal zariadenie Božieho chrámu, rozbil ho na kusy, zatvoril brány Jahveho chrámu a narobil oltáre na každom rohu jeruzalemských ulíc;
25
v každom judskom meste spravil výšiny, aby sa tam pálilo kadidlo cudzím bohom. Tým popudzoval Jahveho, Boha svojich otcov.
26
Ostatné jeho dejiny a všetky jeho prvšie i neskoršie podujatia sú opísané v Knihe judských a izraelských kráľov.
27
Keď sa Achaz uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Meste, v Jeruzaleme, ale nepreniesli ho do hrobiek izraelských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.
2 Kroník 28:1
2 Kroník 28:2
2 Kroník 28:3
2 Kroník 28:4
2 Kroník 28:5
2 Kroník 28:6
2 Kroník 28:7
2 Kroník 28:8
2 Kroník 28:9
2 Kroník 28:10
2 Kroník 28:11
2 Kroník 28:12
2 Kroník 28:13
2 Kroník 28:14
2 Kroník 28:15
2 Kroník 28:16
2 Kroník 28:17
2 Kroník 28:18
2 Kroník 28:19
2 Kroník 28:20
2 Kroník 28:21
2 Kroník 28:22
2 Kroník 28:23
2 Kroník 28:24
2 Kroník 28:25
2 Kroník 28:26
2 Kroník 28:27
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36