A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 25

1
Amaziáš sa stal kráľom, keď mal dvadsaťpäť rokov, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jehoadan a bola z Jeruzalema.
2
Robil, čo sa Jahvemu páči, lenže nie s dokonalým srdcom.
3
Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich dôstojníkov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca.
4
Ich synov však neusmrtil, lebo je napísané v Zákone, v Mojžišovej knihe, kde Jahve rozkázal: "Otcovia nemajú byť usmrtení za synov, ani synovia nemajú byť usmrtení za otcov, ale každý bude usmrtený za svoj vlastný hriech."
5
Amaziáš zhromaždil Júdovcov a dal ich nastúpiť podľa rodín, podľa tisícnikov a stotníkov, celého Júdu a Benjamína. Keď ich spočítal od dvadsaťročných nahor, zistil, že ich je tristotisíc vybraných bojovníkov, ktorí narábali kopijou a štítom.
6
Z Izraela najal stotisíc udatných bojovníkov za sto talentov striebra.
7
Vtedy prišiel k nemu Boží muž a povedal mu: "Kráľ, nech izraelské vojsko netiahne s tebou, lebo Jahve nie je s Izraelom, ani s nikým z Efraimovcov.
8
Lebo ak pôjdu s tebou, hoci budeš ako udatne bojovať, Boh ťa nechá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh má moc pomáhať i nechať padnúť."
9
Amaziáš odpovedal Božiemu mužovi: "A čo mám robiť so sto talentami, ktoré som dal izraelskému vojsku?" Boží muž povedal: "Jahve ti môže dať viac ako toto."
10
Nato Amaziáš oddelil vojsko, ktoré prišlo k nemu z Efraima, a poslal ho domov. Tí sa veľmi nahnevali na Júdovcov a vrátili sa domov rozzúrení hnevom.
11
Amaziáš sa vzchopil a vyrazil na čele svojho vojska, vošiel do Soľnej doliny, kde pobil desaťtisíc Seirčanov.
12
Ďalších desaťtisíc zajali Júdovci živých, vyviedli ich na vrchol Skaly, pozhadzovali ich z vrcholu Skaly, takže sa všetci rozdrúzgali.
13
Ale príslušníci oddielu, ktorých Amaziáš vrátil, aby netiahli s ním do boja, plienili v judských mestách od Samárie po Bet-Choron, pobili v nich tritisíc ľudí a pobrali veľkú korisť.
14
Keď sa Amaziáš vrátil po víťazstve nad Edomcami, priniesol bohov Seirčanov, urobil ich svojimi bohmi, klaňal sa im a pálil im kadidlo.
15
Vtedy vzplanul Jahveho hnev proti Amaziášovi a poslal mu proroka, aby mu povedal: "Prečo sa obraciaš na bohov tohto národa, ktorí ho nemohli zachrániť z tvojej ruky?"
16
Ešte hovoril, keď ho Amaziáš prerušil: "Azda sme ťa vymenovali za kráľovského radcu? Prestaň, ak nechceš byť potrestaný!" Prorok prestal, ale povedal: "Viem, že Boh sa rozhodol zničiť ťa, lebo si to urobil a moju radu si neposlúchol."
17
Po porade judský kráľ Amaziáš poslal odkaz izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Joachaza, Jehuovho syna: "Poď, zmerajme sa!"
18
Nato izraelský kráľ Joas odkázal Amaziášovi, kráľovi Judska: "Na Libanone bodliak poslal posolstvo libanonskému cédru: ‚Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi!‘ Ale divá zver, ktorá býva na Libanone, prešla tade a rozšliapala bodliak.
19
Povedal si: ‚Porazil som Edom,‘ a stúplo ti to do hlavy. Teš sa zo slávy a seď doma! Prečo zvolávať nešťastie, aby si padol sám a s tebou i Júda?"
20
Ale Amaziáš neposlúchol; bolo to od Boha, ktorý chcel vydať tých ľudí, lebo vyhľadávali edomských bohov.
21
Joas, izraelský kráľ, vytiahol do boja. Zmerali sa, on i judský kráľ Amaziáš, pri Bet-Šemeši, ktorý je v Judsku.
22
Júda utrpel od Izraela porážku a každý utiekol do svojho stanu.
23
Judského kráľa Amaziáša, syna Joasa, Achazjahuovho syna, zajal izraelský kráľ Joas v Bet-Šemeši a odviedol ho do Jeruzalema. Zboril jeruzalemské hradby od Efraimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov.
24
Pobral všetko zlato a striebro a všetky predmety, ktoré našiel v Božom chráme, zverené Obed-Edomovi, ďalej poklady kráľovského paláca, tiež rukojemníkov a vrátil sa do Samárie.
25
Judský kráľ Amaziáš, Joasov syn, žil ešte pätnásť rokov po smrti Joasa, syna izraelského kráľa Joachaza.
26
Ostatné Amaziášove dejiny, od začiatku až do konca, sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov.
27
Od čias, keď sa Amaziáš odvrátil od Jahveho, osnovali proti nemu sprisahanie v Jeruzaleme. On ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a tam ho zabili.
28
Potom ho previezli na koňoch a pochovali ho pri jeho otcoch v Dávidovom meste.
2 Kroník 25:1
2 Kroník 25:2
2 Kroník 25:3
2 Kroník 25:4
2 Kroník 25:5
2 Kroník 25:6
2 Kroník 25:7
2 Kroník 25:8
2 Kroník 25:9
2 Kroník 25:10
2 Kroník 25:11
2 Kroník 25:12
2 Kroník 25:13
2 Kroník 25:14
2 Kroník 25:15
2 Kroník 25:16
2 Kroník 25:17
2 Kroník 25:18
2 Kroník 25:19
2 Kroník 25:20
2 Kroník 25:21
2 Kroník 25:22
2 Kroník 25:23
2 Kroník 25:24
2 Kroník 25:25
2 Kroník 25:26
2 Kroník 25:27
2 Kroník 25:28
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36