A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 241
Joas mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyridsať rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Sibja z Beer-Šeby.
2
Joas robil, čo sa páči Jahvemu, po celý život kňaza Jehojadu.
3
Jehojada mu vybral dve ženy, z ktorých sa mu narodili synovia i dcéry.
4
Potom si Joas zaumienil obnoviť Jahveho chrám.
5
Zhromaždil kňazov a Levitov a povedal im: "Vyjdite do judských miest a z roka na rok vyberajte od všetkých Izraelcov peniaze na opravu Chrámu vášho Boha, koľko treba. Ponáhľajte sa s tým!" Ale Leviti sa nenáhlili.
6
Nato povolal kráľ Jehojadu, ich hlavu, a povedal mu: "Prečo si nežiadal od Levitov, aby doniesli z Judska a z Jeruzalema daň, ktorú Mojžiš, Boží sluha, a zhromaždenie určili pre Stan Svedectva?
7
Bezbožná Atália a jej synovia, ktorých ona skazila, vtrhli do Božieho chrámu, ba aj všetky zasvätené veci Božieho chrámu použili pre Baala."
8
Na kráľov rozkaz urobili truhlicu a umiestnili ju zvonku do brány Jahveho chrámu.
9
Potom rozhlásili po Judsku a po Jeruzaleme, aby prinášali Jahvemu daň, ktorú ustanovil Boží sluha Mojžiš Izraelu na púšti.
10
Všetci hodnostári i všetok ľud prichádzali, s radosťou hádzali do truhlice svoju daň, kým sa nenaplnila.
11
Zakaždým, keď prinášali truhlicu na kráľovskú kontrolu, ktorá bola zverená Levitom, a títo videli, že je tam veľa peňazí, prichádzal kráľovský pisár a poverenec veľkňaza, vyprázdnili truhlicu, potom ju vzali a odniesli opäť na jej miesto. Tak robievali deň čo deň a nazbierali množstvo peňazí.
12
Kráľ a Jehojada ich vydávali vedúcim prác v Jahveho chráme a tí najímali murárov a tesárov na obnovu Jahveho chrámu. Aj kováči železa a bronzu sa dali do práce na opravách Jahveho chrámu.
13
Vedúci prác sa teda dali do roboty a pod ich rukami opravné práce napredovali. Boží chrám uviedli do pôvodného stavu a spevnili ho.
14
Keď skončili, priniesli zvyšok peňazí pred kráľa a pred Jehojadu. Z nich urobili zariadenie pre Jahveho chrám, nádoby pre bohoslužbu a celopaly, čaše a zlaté i strieborné predmety. Tak mohli prinášať ustavičné celopaly v Jahveho chráme po celý čas, čo žil Jehojada.
15
Jehojada, sýty dní, zomrel stotridsaťročný.
16
Pochovali ho v Dávidovom meste pri kráľoch, lebo konal dobre v Izraeli pre Boha a pre jeho Chráma.
17
Po Jehojadovej smrti prišli judskí dôstojníci vzdať kráľovi poctu.
18
Vtedy ich kráľ vypočul. Júdovci opustili Chrám Jahveho, Boha svojich otcov, a vzdávali úctu ašerám a modlám. Pre tento ich hriech Júdu a Jeruzalem postihol Boží hnev.
19
Posielal medzi nich prorokov, aby ich obrátili k Jahvemu, varovali ich, ale oni nepočúvali.
20
Boží Duch sa zmocnil Zachariáša, syna kňaza Jehojadu, ktorý sa postavil pred ľud a povedal mu: "Takto hovorí Boh: Prečo prestupujete Jahveho príkazy? Preto sa vám nedarí; opustili ste Jahveho, aj on vás opustí!"
21
Ale oni sa sprisahali proti nemu a na kráľov rozkaz ho ukameňovali na nádvorí Jahveho chrámu.
22
Kráľ Joas si nespomenul na dobrodenia, ktoré mu preukázal Jehojada, Zachariášov otec, a zavraždil jeho syna Zachariáša, ktorý, keď umieral, zvolal: "Jahve, pozri na to a žiadaj zúčtovanie!"
23
Začiatkom nasledujúceho roku aramejské vojsko vytiahlo do boja proti Joasovi. Prenikli do Judska a do Jeruzalema, vyhubili z ľudu všetkých hodnostárov a celú korisť poslali kráľovi do Damasku.
24
Hoci aramejské vojsko prišlo s malým počtom chlapov, Jahve im vydal do rúk veľmi veľké vojsko, lebo opustili Jahveho, Boha svojich otcov. Tak vykonali súd nad Joasom.
25
Keď odišli od neho, zanechali ho ťažko raneného a jeho dvorania sa sprisahali proti nemu, aby pomstili syna kňaza Jehojadu a zabili ho na jeho posteli. Keď zomrel, pochovali ho v Dávidovom meste, nie však v kráľovských hroboch.
26
Títo sa sprisahali proti nemu: Zabad, syn Ammonky Šimeaty, a Jehozabad, syn Moabky Šimrity.
27
O jeho synoch, o ťažkom poplatku, ktorý mu bol uložený, a o obnovení Božieho chrámu je napísané v Midraši Knihy Kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amaziáš.