A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 231
Na siedmy rok Jehojada urobil odvážne rozhodnutie. Zvolal veliteľov stotín: Azarjahua, Jerochamovho syna, Jišmaela, Jehochananovho syna, Azarjahua, Obedovho syna, Masejahua, Adajahuovho syna, a Elišafata, Zichriho syna, a uzavrel s nimi zmluvu.
2
Oni pochodili Judsko, zhromaždili Levitov zo všetkých judských miest i hlavy izraelských rodín a prišli do Jeruzalema.
3
Celé zhromaždenie uzavrelo v Božom chráme zmluvu s kráľom. Jojada im povedal: "Hľa, kráľov syn. Nech kraľuje, ako to vyhlásil Jahve o Dávidových synoch!
4
Toto máte vykonať: tretina z vás, z kňazov a Levitov, ktorí prichádzajú v sobotu, bude strážiť vchody do Chrámu;
5
ďalšia tretina bude strážiť v kráľovskom paláci a tretina pri Bráne Jesod. Všetok ostatný ľud bude na nádvoriach Jahveho chrámu.
6
Do Jahveho chrámu nech nevstúpi nik, iba kňazi a službukonajúci Leviti. Tí môžu vstúpiť, lebo sú posvätení. Všetok ľud nech zachová Jahveho predpisy.
7
Leviti urobia kruh okolo kráľa, každý so zbraňou v ruke. Ak niekto vnikne do Chrámu, nech je zabitý. Leviti musia sprevádzať kráľa, či vychádza a či sa vracia."
8
Leviti a všetci Júdovci urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jehojada. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v sobotný deň nastupujú do služby, aj tých, čo v sobotný deň vystupujú zo služby, lebo kňaz Jehojada neprepustil zo služby voľné oddiely.
9
Potom kňaz Jehojada vydal veliteľom stotín kopije a štíty i štíty kráľa Dávida, ktoré boli v Božom chráme.
10
Rozostavil všetok ľud okolo kráľa, každého so zbraňou v ruke od južného uhla Chrámu až k severnému, okolo oltára pred Chrámom.
11
Vtedy vyviedli kráľovho syna, položili mu korunu na hlavu a podali mu listinu zmluvy. Potom ho Jehojada a jeho synovia pomazali a volali: "Nech žije kráľ!"
12
Keď Atália počula krik ľudu, ktorý sa hrnul ku kráľovi a oslavoval ho, vošla medzi ľud do Jahveho chrámu.
13
Keď videla kráľa stáť na vyvýšenom mieste, vedľa neho veliteľov a trubačov, všetok ľud krajiny veseliť sa a trúbiť na trúbach a spevákov, ako s hudobnými nástrojmi vedú oslavné piesne, Atália si roztrhla šaty a skríkla: "Zrada! Zrada!"
14
Ale kňaz Jehojada si dal priviesť stotníkov veliacich vojsku a prikázal im: "Vyveďte ju von spomedzi radov a toho, kto pôjde za ňou, zabite mečom!" Lebo kňaz povedal: "Nezabite ju v Jahveho chráme."
15
Chytili ju a keď ju priviedli do kráľovského paláca, zabili ju pri vchode do Konskej brány.
16
Jehojada uzavrel zmluvu medzi celým ľudom a kráľom, ktorou sa ľud zaväzoval, že bude Jahveho ľudom.
17
Potom všetok ľud vošiel do Baalovho chrámu a zboril ho; rozbili oltáre a sochy a zabili Baalovho kňaza Matana pred oltármi.
18
Jehojada zveril dozor nad Jahveho chrámom levitským kňazom. Lebo Dávid im dal ako ich podiel Jahveho chrám, aby obetovali Jahvemu celopaly, ako je napísané v Mojžišovom Zákone, radostne a za spevu podľa Dávidových úprav.
19
Ustanovil vrátnikov ku bránam Jahveho chrámu, aby doňho nevošiel nikto nečistý.
20
Potom pojal stotníkov, význačných ľudí a tých, čo spravovali ľud, i všetok ľud krajiny a odviedol kráľa z Jahveho chrámu. Do kráľovského paláca vošli cez Vyšnú bránu a kráľa usadili na kráľovský trón.
21
Všetok ľud krajiny sa radoval a v meste zavládol pokoj. Atáliu zabili mečom.