A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 23

1
Na siedmy rok Jehojada urobil odvážne rozhodnutie. Zvolal veliteľov stotín: Azarjahua, Jerochamovho syna, Jišmaela, Jehochananovho syna, Azarjahua, Obedovho syna, Masejahua, Adajahuovho syna, a Elišafata, Zichriho syna, a uzavrel s nimi zmluvu.
2
Oni pochodili Judsko, zhromaždili Levitov zo všetkých judských miest i hlavy izraelských rodín a prišli do Jeruzalema.
3
Celé zhromaždenie uzavrelo v Božom chráme zmluvu s kráľom. Jojada im povedal: "Hľa, kráľov syn. Nech kraľuje, ako to vyhlásil Jahve o Dávidových synoch!
4
Toto máte vykonať: tretina z vás, z kňazov a Levitov, ktorí prichádzajú v sobotu, bude strážiť vchody do Chrámu;
5
ďalšia tretina bude strážiť v kráľovskom paláci a tretina pri Bráne Jesod. Všetok ostatný ľud bude na nádvoriach Jahveho chrámu.
6
Do Jahveho chrámu nech nevstúpi nik, iba kňazi a službukonajúci Leviti. Tí môžu vstúpiť, lebo sú posvätení. Všetok ľud nech zachová Jahveho predpisy.
7
Leviti urobia kruh okolo kráľa, každý so zbraňou v ruke. Ak niekto vnikne do Chrámu, nech je zabitý. Leviti musia sprevádzať kráľa, či vychádza a či sa vracia."
8
Leviti a všetci Júdovci urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jehojada. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v sobotný deň nastupujú do služby, aj tých, čo v sobotný deň vystupujú zo služby, lebo kňaz Jehojada neprepustil zo služby voľné oddiely.
9
Potom kňaz Jehojada vydal veliteľom stotín kopije a štíty i štíty kráľa Dávida, ktoré boli v Božom chráme.
10
Rozostavil všetok ľud okolo kráľa, každého so zbraňou v ruke od južného uhla Chrámu až k severnému, okolo oltára pred Chrámom.
11
Vtedy vyviedli kráľovho syna, položili mu korunu na hlavu a podali mu listinu zmluvy. Potom ho Jehojada a jeho synovia pomazali a volali: "Nech žije kráľ!"
12
Keď Atália počula krik ľudu, ktorý sa hrnul ku kráľovi a oslavoval ho, vošla medzi ľud do Jahveho chrámu.
13
Keď videla kráľa stáť na vyvýšenom mieste, vedľa neho veliteľov a trubačov, všetok ľud krajiny veseliť sa a trúbiť na trúbach a spevákov, ako s hudobnými nástrojmi vedú oslavné piesne, Atália si roztrhla šaty a skríkla: "Zrada! Zrada!"
14
Ale kňaz Jehojada si dal priviesť stotníkov veliacich vojsku a prikázal im: "Vyveďte ju von spomedzi radov a toho, kto pôjde za ňou, zabite mečom!" Lebo kňaz povedal: "Nezabite ju v Jahveho chráme."
15
Chytili ju a keď ju priviedli do kráľovského paláca, zabili ju pri vchode do Konskej brány.
16
Jehojada uzavrel zmluvu medzi celým ľudom a kráľom, ktorou sa ľud zaväzoval, že bude Jahveho ľudom.
17
Potom všetok ľud vošiel do Baalovho chrámu a zboril ho; rozbili oltáre a sochy a zabili Baalovho kňaza Matana pred oltármi.
18
Jehojada zveril dozor nad Jahveho chrámom levitským kňazom. Lebo Dávid im dal ako ich podiel Jahveho chrám, aby obetovali Jahvemu celopaly, ako je napísané v Mojžišovom Zákone, radostne a za spevu podľa Dávidových úprav.
19
Ustanovil vrátnikov ku bránam Jahveho chrámu, aby doňho nevošiel nikto nečistý.
20
Potom pojal stotníkov, význačných ľudí a tých, čo spravovali ľud, i všetok ľud krajiny a odviedol kráľa z Jahveho chrámu. Do kráľovského paláca vošli cez Vyšnú bránu a kráľa usadili na kráľovský trón.
21
Všetok ľud krajiny sa radoval a v meste zavládol pokoj. Atáliu zabili mečom.
2 Kroník 23:1
2 Kroník 23:2
2 Kroník 23:3
2 Kroník 23:4
2 Kroník 23:5
2 Kroník 23:6
2 Kroník 23:7
2 Kroník 23:8
2 Kroník 23:9
2 Kroník 23:10
2 Kroník 23:11
2 Kroník 23:12
2 Kroník 23:13
2 Kroník 23:14
2 Kroník 23:15
2 Kroník 23:16
2 Kroník 23:17
2 Kroník 23:18
2 Kroník 23:19
2 Kroník 23:20
2 Kroník 23:21
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36