A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 211
Jozafat sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho k nim v Dávidovom meste. Jeho syn Joram sa stal kráľom namiesto neho.
2
Joram mal bratov, Jozafatových synov: Azarju, Jechiela, Zecharjahua, Azarjahua, Michaela a Šefatjahua; tí všetci boli synmi Jozafata, kráľa Izraela.
3
Ich otec im dal veľké dary: striebro, zlato a drahé kamene, tiež opevnené mestá v Judsku. Ale kráľovstvo nechal Joramovi, lebo on bol prvorodený.
4
Joram nastúpil na kráľovský trón svojho otca, upevnil sa a mečom povraždil všetkých svojich bratov a aj niektoré z izraelských kniežat.
5
Joram mal tridsaťdva rokov a osem rokov panoval v Jeruzaleme.
6
Napodobňoval izraelských kráľov, ako to robil Achabov dom, lebo mal za ženu Achabovu dcéru. Robil, čo sa Jahvemu nepáči.
7
Ale Jahve nechcel zničiť Dávidov dom pre zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom, a pre svoje prisľúbenie, že nechá jemu a jeho synom lampu.
8
Za jeho čias sa Edomci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa.
9
Joram prekročil hranicu a s ním jeho dôstojníci a všetky vojnové vozy. V noci vstal a prelomil líniu Edomcov, ktorí ho obkľúčili, a velitelia vozov boli s ním.
10
Tak sa Edomci vymanili z judského područia, čo trvá až podnes. V tom čase sa vymanili z judského područia aj obyvatelia Libny. Pretože opustil Jahveho, Boha svojich otcov.
11
Postavil výšiny v judských vrchoch a zviedol obyvateľov Jeruzalema na smilstvo a zviedol aj Júdu.
12
Od proroka Eliáša mu prišiel list tohto znenia: "Takto hovorí Jahve, Boh tvojho otca Dávida: Pretože si nenasledoval príklad svojho otca Jozafata, ani príklad judského kráľa Asu,
13
ale nasledoval si príklad izraelských kráľov a si príčinou smilstva Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema podľa vzoru Achabovho smilstva a pretože si okrem toho vyvraždil svojich bratov, svoju vlastnú rodinu, ktorí boli lepší ako ty,
14
Jahve postihne veľkou pohromou tvoj ľud a tvojich synov, tvoje ženy a všetok tvoj majetok.
15
Teba stihnú ťažké choroby, choroba vnútorností, kým ti vnútornosti nevyjdú od dlhotrvajúcej choroby."
16
Jahve popudil proti Joramovi Filištíncov a Arabov susediacich s Kušijcami.
17
Vtrhli do Judska, zmocnili sa ho a odvliekli všetok majetok nájdený v kráľovskom paláci, aj jeho synov a ženy, takže mu nezostal ani jeden syn, iba Achazjahu, najmladší z jeho synov.
18
Po tom všetkom ho Jahve ranil nevyliečiteľnou chorobou vnútorností.
19
Choroba sa zhoršovala deň čo deň a na konci druhého roku vyšli z neho vnútornosti, a tak zomrel v hrozných bolestiach. Ľud mu nepálil voňavky, ako robil jeho otcom.
20
Bol tridsaťdvaročný, keď sa stal kráľom, a osem rokov panoval v Jeruzaleme. Odišiel neoplakávaný a pochovali ho v Dávidovom meste, nie však v kráľovskej hrobke.