A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 20

1
Potom sa stalo, že Moabci a Ammonci a s nimi niektorí Meunci vytiahli do boja proti Jozafatovi.
2
Jozafatovi oznámili: "Veľký dav tiahne proti tebe spoza mora, z Edomu. Je už v Chacacon-Tamare, čiže v Engadi."
3
Jozafat sa preľakol a rozhodol sa, že sa obráti na Jahveho, preto vyhlásil pôst v celom Judsku.
4
Vtedy sa zhromaždili Júdovci, aby žiadali pomoc od Jahveho; ba aj zo všetkých judských miest prišli hľadať pomoc od Jahveho.
5
Jozafat si zastal v zhromaždení Júdu a Jeruzalema v Jahveho chráme pred novým nádvorím
6
a zvolal: "Jahve, Bože našich otcov! Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. Ty si nesmierne mocný a nik sa nemôže postaviť proti tebe.
7
Ty, Bože náš, si vyhnal pred svojím izraelským ľudom obyvateľov tejto krajiny a naveky si ju dal potomkom Abraháma, svojho priateľa.
8
Usadili sa v nej a postavili ti tam svätyňu pre tvoje Meno.
9
Uvažovali: ‚Ak príde na nás nešťastie, trest vojny, mor alebo hlad, predstúpime pred tento Chrám a pred teba, lebo v tomto Chráme je tvoje meno. Vo svojej úzkosti budeme kričať k tebe, ty nás vypočuješ a zachrániš.‘
10
Pozri teraz na Ammoncov, Moabcov, obyvateľov Seirského pohoria: ty si nedovolil Izraelu, aby ich napadol, keď išiel z Egypta, ale vyhol sa im a nezničil ich,
11
a oni sa nám teraz odplácajú tým, že nás prišli vyhnať z tvojho vlastníctva, ktoré si nám pridelil.
12
Bože náš, zaveď spravodlivosť, veď my nemáme dosť sily proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám. My nevieme, čo si počať, preto len k tebe obraciame svoj zrak."
13
Všetci Júdovci stáli pred Jahvem, aj ich rodiny, ich ženy a deti.
14
Vtedy uprostred zhromaždenia Jahveho Duch zostúpil na Jachaziela, syna Zecharjahua, syna Benaju, syna Jejela, syna Matanju, Levitu z Asafových synov.
15
Skríkol: "Počúvajte pozorne, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema i ty, kráľ Jozafat: Takto vám hovorí Jahve: Nebojte sa a netraťte odvahu pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj.
16
Zostúpte zajtra proti nim. Práve budú vystupovať svahom Sis a stretnete ich na konci doliny pred Jeruelskou púšťou.
17
Vy tam nemusíte bojovať. Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte, ako vás Jahve zachráni. Júda a Jeruzalem, nebojte sa a netraťte odvahu! Zajtra vyjdite proti nim a Jahve bude s vami!"
18
Vtedy sa Jozafat sklonil tvárou k zemi a všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema sa prestreli na zem na svoje tváre pred Jahvem, aby sa mu poklonili.
19
Nato Leviti postavili Kehatovcov a Korachovcov a mohutným hlasom chválili Jahveho, Boha Izraela.
20
Včasráno vstali a vyrazili na púšť Tekoa. Pri ich odchode si Jozafat zastal a povedal: "Počujte ma, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema! Verte v Jahveho, svojho Boha, a obstojíte! Verte jeho prorokom a bude sa vám dariť."
21
Potom mal poradu s ľudom a pri odchode postavil pred bojovníkov Jahveho spevákov, aby chválili Jahveho, oblečení v posvätných šatách, hovoriac: "Oslavujte Jahveho, lebo jeho láska je večná!"
22
Vo chvíli, keď začali spievať spevy oslavy a chvály, Jahve uviedol do zmätku Ammoncov, Moabcov a obyvateľov Seirského pohoria, ktorí pritiahli proti Judsku, takže sa začali biť medzi sebou.
23
Ammonci a Moabci sa postavili proti obyvateľom Seirského pohoria, kým ich všetkých nezničili a nepozabíjali. A keď skoncovali s obyvateľmi Seirského pohoria, dali sa zabíjať jeden druhého.
24
Keď prišli Júdovci na miesto, odkiaľ bolo vidno na púšť, pozerali sa, kde je nepriateľské vojsko, a videli iba mŕtvoly ležiace na zemi. Nikto neunikol.
25
Jozafat zišiel so svojím vojskom zobrať korisť. Našli tam mnoho ťažných zvierat, potravín a šatstva a drahocenných predmetov. Tri dni tam zostali zbierať korisť, lebo jej bolo veľa, takže sa sotva dala odniesť.
26
Na štvrtý deň sa zhromaždili v Doline Beracha, aby tam chválili Jahveho. Odtiaľ sa tá dolina podnes volá Dolina Beracha.
27
Potom sa všetci judskí a jeruzalemskí mužovia na čele s Jozafatom s radosťou vrátili do Jeruzalema, lebo Jahve ich potešil víťazstvom nad nepriateľom.
28
Vošli do Jeruzalema, do Jahveho chrámu za zvuku lýr, citár a trúb.
29
Boží strach doľahol na všetky kráľovstvá zeme, keď počuli, že Jahve bojoval proti nepriateľom Izraela.
30
Jozafatovo kráľovstvo bolo pokojné. Boh mu doprial pokoj zo všetkých strán.
31
Jozafat sa stal kráľom nad Judskom vo veku tridsaťpäť rokov a dvadsaťpäť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Azuba, Šilchiho dcéra.
32
Nasledoval konanie svojho otca Asu a neodchýlil sa od neho. Vždy robil, čo sa páči Jahvemu.
33
Ale výšiny neboli odstránené a ľud ešte nemal pripútané srdce k Bohu svojich otcov.
34
Zvyšok Jozafatových dejín, od začiatku do konca, je zapísaný v Skutkoch Jehua, Chananiho syna, ktoré sa dostali do Knihy izraelských kráľov.
35
Potom sa judský kráľ Jozafat spolčil s izraelským kráľom Achazjom: tento ho naviedol robiť zle.
36
Združil sa s ním na stavbu lodí pre plavbu do Taršiša. Lode postavili v Ecjon-Geberi.
37
Eliezer, Dodavanov syn, z Mareša, prorokoval proti Jozafatovi takto: "Pretože si sa spojil s Achazjahuom, Jahve zničí tvoje dielo." A lode stroskotali a nemohli sa plaviť do Taršiša.
2 Kroník 20:1
2 Kroník 20:2
2 Kroník 20:3
2 Kroník 20:4
2 Kroník 20:5
2 Kroník 20:6
2 Kroník 20:7
2 Kroník 20:8
2 Kroník 20:9
2 Kroník 20:10
2 Kroník 20:11
2 Kroník 20:12
2 Kroník 20:13
2 Kroník 20:14
2 Kroník 20:15
2 Kroník 20:16
2 Kroník 20:17
2 Kroník 20:18
2 Kroník 20:19
2 Kroník 20:20
2 Kroník 20:21
2 Kroník 20:22
2 Kroník 20:23
2 Kroník 20:24
2 Kroník 20:25
2 Kroník 20:26
2 Kroník 20:27
2 Kroník 20:28
2 Kroník 20:29
2 Kroník 20:30
2 Kroník 20:31
2 Kroník 20:32
2 Kroník 20:33
2 Kroník 20:34
2 Kroník 20:35
2 Kroník 20:36
2 Kroník 20:37
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36