A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 18

1
Jozafat mal teda mnoho bohatstva a slávy a vstúpil aj do príbuzenstva s Achabom.
2
Po niekoľkých rokoch zišiel navštíviť Achaba v Samárii. Achab obetoval mnoho oviec a hovädzieho dobytka pre neho a pre jeho sprievod, aby ho naviedol na výpravu proti Ramotu v Galaáde.
3
Izraelský kráľ Achab sa spýtal judského kráľa Jozafata: "Pôjdeš so mnou do Ramotu v Galaáde?" On mu odpovedal: "To bude bitka tak pre mňa, ako pre teba, pre mojich ľudí tak, ako pre tvojich."
4
Jozafat však povedal izraelskému kráľovi: "Prosím ťa, opýtaj sa ešte dnes na Jahveho slovo!"
5
Izraelský kráľ zhromaždil prorokov, štyristo mužov, a pýtal sa ich: "Máme napadnúť Ramot v Galaáde, alebo sa mám toho vzdať?" Povedali: "Napadni! Boh ho vydá do rúk kráľa."
6
Ale Jozafat povedal: "Nie je tu nijaký Jahveho prorok, aby sme sa mohli spýtať?"
7
Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi: "Je tu ešte jeden, skrze ktorého by sme sa mohli opýtať Jahveho, ale toho ja nenávidím, lebo mi neprorokuje dobré, ale vždy len zlé. Je to Michejahu, Jimlov syn." Jozafat povedal: "Nech kráľ tak nehovorí!"
8
Izraelský kráľ zavolal komorníka a povedal: "Priveď rýchlo Michejahua, Jimlovho syna!"
9
Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli každý na svojom tróne, zaodiati kráľovským rúchom; sedeli na humne pred bránou Samárie a všetci prorokovali pred nimi.
10
Sidkijahu, Kenaanov syn, si urobil železné rohy a kričal: "Takto hovorí Jahve: S týmito dokoleš Aramejcov až do ich zániku."
11
Podobne prorokovali aj ostatní proroci: "Tiahni proti Ramotu v Galaáde a budeš mať úspech. Jahve ho vydá kráľovi do rúk."
12
Posol, ktorý šiel zavolať Michejahua, mu povedal: "Pozri, proroci hovoria jednomyseľne priaznivo kráľovi. Nech aj tvoja reč je ako reč jedného z nich. Predpovedaj úspech!"
13
Ale Michejahu odpovedal: "Ako že žije Jahve! Vyhlásim len to, čo mi povie môj Boh."
14
Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho pýtal: "Micha, máme ísť do boja proti Ramotu v Galaáde, alebo sa toho vzdať?" Povedal mu: "Tiahnite! Budete mať úspech, jeho obyvatelia budú vydaní do vašich rúk."
15
Ale kráľ mu vravel: "Koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi v Jahveho mene hovoril iba pravdu?"
16
Vtedy Michejahu vyhlásil: "Videl som celý Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce bez pastiera. A Jahve povedal: Títo nemajú pána, nech sa každý vráti v pokoji domov!"
17
Izraelský kráľ povedal Jozafatovi: "Nepovedal som ti, že mi nebude prorokovať dobré, ale zlé?"
18
Michejahu povedal: "Počujte teda Jahveho slovo: Videl som Jahveho sedieť na svojom tróne a celé nebeské vojsko stálo po jeho pravej a ľavej strane.
19
Jahve sa opýtal: "Kto omámi izraelského kráľa Achaba, aby tiahol proti Ramotu v Galaáde a padol tam?" Odpovedali jeden tak, druhý inak.
20
Vtedy vystúpil Duch, zastal si pred Jahvem a povedal: ‚Ja ho podvediem.‘ Jahve sa ho opýtal: ‚Čím?‘
21
On povedal: ‚Pôjdem a stanem sa lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov.‘ Jahve mu povedal: ‚Ty ho oklameš, podarí sa ti to. Choď a urob tak!‘
22
Pozri teda, Jahve vložil do úst týchto tvojich prorokov lživého ducha, lebo Jahve rozhodol proti tebe nešťastie."
23
Vtom pristúpil Sidkijahu, Kenaanov syn, udrel Michejahua po líci a povedal: "Ktorou cestou odišiel Jahveho duch odo mňa, aby hovoril s tebou?"
24
Michejahu odpovedal: "To uvidíš v ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa skryl."
25
Izraelský kráľ rozkázal: "Chyťte Michejahua a zaveďte ho k Amonovi, správcovi mesta, a ku kráľovskému synovi Joašovi.
26
Povedzte im: Takto hovorí kráľ. Uvrhnite toho chlapa do väzenia a chovajte ho iba o chlebe a vode, až kým sa v pokoji nevrátim."
27
Michejahu povedal: "Ak sa ty naozaj v pokoji vrátiš, nehovoril skrze mňa Jahve."
28
Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat tiahli proti Ramotu v Galaáde.
29
Izraelský kráľ povedal Jozafatovi: "Ja sa prestrojím a tak pôjdem do boja, ty sa však obleč do svojho rúcha!" Izraelský kráľ sa prestrojil a tak išli do boja.
30
Aramejský kráľ rozkázal svojim veliteľom vozov: "Neútočte ani na malého, ani na veľkého, ale len na izraelského kráľa!"
31
Keď velitelia vojnových vozov zbadali Jozafata, povedali si: ‚To je izraelský kráľ‘ a na neho sústredili boj; ale Jozafat vydal svoj vojnový pokrik, vtedy mu Jahve prišiel na pomoc a Boh ich odviedol od neho.
32
Len čo velitelia vojnových vozov zbadali, že to nie je izraelský kráľ, vzdialili sa od neho.
33
Jeden vojak natiahol svoj luk, nevediac na koho cieli, a zasiahol izraelského kráľa medzi spony panciera. Ten prikázal vozatajovi: "Obráť a vyvez ma z boja, lebo sa cítim zle."
34
Ale v ten deň sa boj stále stupňoval, izraelský kráľ zostal stáť vo voze proti Aramejcom až do večera a pri západe slnka zomrela.
2 Kroník 18:1
2 Kroník 18:2
2 Kroník 18:3
2 Kroník 18:4
2 Kroník 18:5
2 Kroník 18:6
2 Kroník 18:7
2 Kroník 18:8
2 Kroník 18:9
2 Kroník 18:10
2 Kroník 18:11
2 Kroník 18:12
2 Kroník 18:13
2 Kroník 18:14
2 Kroník 18:15
2 Kroník 18:16
2 Kroník 18:17
2 Kroník 18:18
2 Kroník 18:19
2 Kroník 18:20
2 Kroník 18:21
2 Kroník 18:22
2 Kroník 18:23
2 Kroník 18:24
2 Kroník 18:25
2 Kroník 18:26
2 Kroník 18:27
2 Kroník 18:28
2 Kroník 18:29
2 Kroník 18:30
2 Kroník 18:31
2 Kroník 18:32
2 Kroník 18:33
2 Kroník 18:34
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36