A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 171
Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat a upevnil svoju moc nad Izraelom.
2
Do všetkých opevnených judských miest dal vojsko a rozmiestnil miestodržiteľov v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré zaujal jeho otec Asa.
3
Jahve bol s Jozafatom, lebo jeho správanie bolo ako prvotné správanie jeho otca a baalov nevyhľadával.
4
Uctieval si Boha svojho otca a chodil podľa jeho prikázaní, nenapodobňoval skutky Izraela.
5
Preto Jahve upevnil kráľovstvo v jeho ruke; celý Júda platil Jozafatovi dane, takže dosiahol veľké bohatstvo a slávu.
6
Keď chodil po Jahveho cestách, jeho odvaha vzrástla a odstránil aj svätyne na výšinách a pohanské ašery.
7
V treťom roku svojej vlády poslal svojich hodnostárov Ben-Chajila, Obadju, Zecharju, Netaneela a Michajahua vyučovať po judských mestách.
8
S nimi poslal Levitov Šemajahua, Netanjahua, Zebadjahua, Asaela, Šemiramota, Jonatana, Adonijahua, Tobijahua a s nimi kňazov Elišamu a Jehorama.
9
Začali vyučovať v Judsku. Mali so sebou knihu Jahveho Zákona. Pochodili po všetkých judských mestách a vyučovali ľud.
10
Jahveho strach zavládol vo všetkých kráľovstvách krajín vôkol Judska, takže nebojovali proti Jozafatovi.
11
Aj Filištínci prinášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Dokonca aj Arabi mu privádzali drobný dobytok: sedemtisíc sedemsto baranov a sedemtisíc sedemsto capov.
12
Tak Jozafat mocnel a dosahoval vrchol. V Judsku budoval hrady a skladiskové mestá.
13
Mal dôležité služby v judských mestách a v Jeruzaleme bojovníkov, udatných hrdinov.
14
Ich zadelenie podľa ich rodín je toto. Za Júdu: dôstojníci nad tisícmi: veliteľ Adna a 300 000 udatných hrdinov;
15
pod jeho velením Jochanan, veliteľ, a 280 000;
16
ďalej pod jeho velením Amasja, Zichriho syn, dobrovoľne prihlásený do Jahveho služby, a 200 000 udatných hrdinov.
17
Z Benjamína: udatný hrdina Eljada a 200 000 vyzbrojených lukom a štítom;
18
pod jeho velením Jehozabad so 180 000 vystrojenými do vojny.
19
Títo všetci boli v kráľovskej službe, nepočítajúc tých, ktorých kráľ pridelil do opevnených miest po celom Judsku.