A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 161
V tridsiatom šiestom roku Asovej vlády vytiahol izraelský kráľ Baša proti Judsku. Opevnil Ramu, aby odrezal spojenie judskému kráľovi Asovi.
2
Vtedy Asa vzal striebro a zlato z pokladníc Jahveho chrámu a z kráľovského paláca a poslal to Ben-Hadadovi, kráľovi Aramu, ktorý sídlil v Damasku, so slovami:
3
"Zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojím otcom! Posielam ti striebro a zlato; zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa!"
4
Ben-Hadad vypočul kráľa Asu a poslal svojich vojvodcov proti izraelským mestám; vydobyl Ijon, Dan, Abel-Majim a všetky zásobovacie mestá Neftaliho.
5
Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Ramu a prácu zastavil.
6
Kráľ Asa priviedol všetkých Júdovcov a poodnášali z Ramy kamene i drevá, ktorými ju upevňoval, a opevnil nimi Gebu a Micpu.
7
V tom čase prišiel k judskému kráľovi Asovi videc Chanani. Povedal mu: "Pretože si sa spoliehal na aramejského kráľa a nespoliehal si sa na Jahveho, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko aramejského kráľa.
8
Neboli Kušijci a Líbyjci početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov? Keď si sa spoľahol na Jahveho, vydal ti ich do rúk.
9
Lebo Jahve vskutku pozoruje všetko, čo sa deje na svete, a posilňuje tých, čo mu zostávajú verní celým srdcom. V tomto prípade si konal hlúpo, preto odteraz budeš mať vojny."
10
Asa sa nahneval na vidca a vrhol ho do klady, lebo sa pre to na neho nazlostil. V tom čase Asa zle nakladal s niektorými jednotlivcami z ľudu.
11
Asove dejiny od začiatku do konca sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov.
12
V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Asa ochorel na nohy veľmi vážnou chorobou. Ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Jahveho, ale lekárov.
13
Asa sa uložil ku svojim otcom, zomrel v štyridsiatom prvom roku svojej vlády.
14
Pochovali ho do hrobu, ktorý si dal vytesať v Dávidovom meste. Položili ho na lôžko, ktoré bolo vyplnené balzamami a vonnými masťami rôznych druhov, urobili mu skutočne veľkolepý oheň.