A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 151
Boží Duch zostúpil na Azarjahua, Odedovho syna,
2
on vystúpil pred Asu a povedal mu: "Počujte ma, Asa i celý Júda a Benjamín! Jahve je s vami, keď ste vy s ním. Keď ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí vás.
3
Izrael bude dlhý čas bez pravdivého Boha, bez kňaza učiteľa a bez zákona;
4
vo svojom nešťastí sa však vráti k Jahvemu, Bohu Izraela, bude ho hľadať a Jahve sa mu dá nájsť.
5
V tom čase nik dospelý nebude mať pokoja, lebo početné trápenia zaľahnú na všetkých obyvateľov krajín.
6
Jeden národ bude drviť druhý národ a jedno mesto druhé mesto, lebo Boh ich uvedie do zmätku rozličnými súženiami.
7
Vy však buďte pevní a ruky nech vám neochabujú, lebo príde odmena za všetky skutky."
8
Keď Asa počul tieto slová a toto proroctvo, rozhodol sa odstrániť ohavné modly z celej krajiny Júdu a Benjamína i z miest, ktoré zaujal v Efraimskom pohorí, a obnovil Jahveho oltár, ktorý bol pred Jahveho predsieňou.
9
Nato zhromaždil všetkých Júdovcov a Benjamínovcov a z Efraimu, Manassesa a Simeona tých, ktorí bývali s ním, lebo mnohí z Izraela prešli k nemu, keď videli, že Jahve, jeho Boh, je s ním.
10
Zhromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku Asovej vlády.
11
Toho dňa obetovali Jahvemu z koristi, ktorú priviedli, sedemsto kusov hovädzieho dobytka a sedemtisíc oviec.
12
Nato sa zmluvou zaviazali, že budú hľadať Jahveho, Boha svojich otcov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
13
Každý, kto by nehľadal Jahveho, Izraelovho Boha, bude zabitý, malý či veľký, muž či žena.
14
Prisahali Jahvemu nahlas za zvuku trúb a rohov.
15
Všetci Júdovci sa radovali z prísahy, lebo prisahali celým srdcom. Hľadali ho celou vôľou. Preto sa im Jahve dal nájsť a doprial im pokoj zo všetkých strán.
16
Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala postaviť necudnú sochu pre Ašeru. Asa dal zvaliť tú hanebnosť, rozdrvil ju a spálil v doline Kedron.
17
Ale výšiny z Izraela nezmizli; Asovo srdce však zostalo Jahvemu dokonale oddané po celý život.
18
Do Božieho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil jeho otec, a dary, ktoré zasvätil sám: striebro, zlato a zariadenie.
19
Až do tridsiateho piateho roku Asovej vlády nebola vojna.