A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 131
V osemnástom roku kráľa Jeroboama sa kráľom v Judsku stal Abija
2
a tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Michajahu, Urielova dcéra z Gibey. Medzi Abijom a Jeroboamom panovala vojna.
3
Abija začal boj s vojskom udatných bojovníkov, so štyristotisíc vybranými mužmi, kým Jeroboam sa vystrojil proti nemu do boja s osemstotisíc vybranými mužmi, udatnými hrdinami.
4
Vtedy si Abija zastal na vrchu Cemarajim v Efraimskom pohorí a povedal: "Počujte ma, Jeroboam a celý Izrael!
5
Neviete, že Jahve, Boh Izraela, dal Dávidovi kráľovstvo nad Izraelom navždy? To je neporušiteľná zmluva pre neho a pre jeho synov.
6
Jeroboam, syn Nebata, sluhu Šalamúna, Dávidovho syna, však povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi.
7
Vtedy sa okolo neho zhromaždili darebáci a naničhodníci, premohli Roboama, Šalamúnovho syna, lebo Roboam bol ešte mladý a neskúsený a nevládal ich zdolať.
8
Nazdávate sa teraz, že zdoláte Jahveho kráľovstvo, ktoré je v rukách Dávidových synov, keď je vás taký veľký dav a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboam za bohov?
9
Nevyhnali ste si Jahveho kňazov, Áronových synov, i Levitov a nespravili ste si kňazov, ako si robia národy iných krajín? Ktokoľvek príde s mladým býkom a so siedmimi baranmi, aby dostal ustanovenie, môže sa stať kňazom nebohov.
10
Naším Bohom je Jahve, ktorého sme my neopustili: kňazi, ktorí slúžia Jahvemu, sú Áronovi synovia, a Leviti posluhujú.
11
Každé ráno a každý večer obetujeme Jahvemu celopaly, tiež vonné kadidlo, predkladáme chleby na čistom stole a každý večer zapaľujeme lampy zlatého svietnika. Lebo my zachovávame príkazy Jahveho, nášho Boha, ktorého ste vy opustili.
12
Nuž s nami na čele je Boh a jeho kňazi a trúby, aby dali znak na vojnový pokrik proti vám! Izraelci, nebojujte proti Jahvemu, Bohu svojich otcov, lebo nebudete mať úspech."
13
Jeroboam poslal obchvatný oddiel, ktorý sa im dostal za chrbát; vojsko stálo vpredu pred Júdovcami, ale obchvatný oddiel im bol za chrbtom.
14
Keď sa Júdovci obzreli, videli, že im hrozí boj spredu i odzadu. Vtedy volali k Jahvemu o pomoc a kňazi trúbili na trúby
15
a judskí mužovia spustili vojnový pokrik. A zakiaľ judskí mužovia kričali, Jahve porazil Jeroboama a celý Izrael pred Abijom a Júdom.
16
Izraelci zutekali pred Júdom a Boh ich vydal Júdovcom do rúk.
17
Abija a jeho ľud im spôsobili veľkú porážku: z Izraela padlo päťstotisíc vybraných mužov.
18
Vtedy boli Izraelci pokorení, Júdovci zasa posilnení, lebo sa spoliehali na Jahveho, Boha svojich otcov.
19
Abija prenasledoval Jeroboama a dobyl niektoré jeho mestá: Betel a jeho osady, Ješanu a jej osady, Efron a jeho osady.
20
Jeroboam sa už nezotavil za čias Abijahua, Jahve ho ranil, takže zomrel.
21
Ale Abijahu zmocnel. Vzal si štrnásť žien a splodil dvadsaťdva synov a šestnásť dcér.
22
Ostatné Abijove príbehy, jeho skutky a jeho podnikanie sú zapísané v Midraši proroka Idu.
23
Potom sa Abija uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa. Asov mier Za jeho čias mala krajina desať rokov pokoj.