A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 12

1
Keď bolo kráľovstvo zriadené a upevnené, Roboam opustil Jahveho zákon a celý Izrael s ním.
2
V piatom roku kráľa Roboama tiahol Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo boli neverní Jahvemu.
3
S tisícdvesto vozmi, s šesťdesiattisíc jazdcami a s nespočetným vojskom Líbyjcov, Sukkijcov a Kušijcov, ktoré prišlo s ním z Egypta,
4
dobyl opevnené mestá v Judsku a dorazil až k Jeruzalemu.
5
Vtedy prišiel prorok Šemaja k Roboamovi a k judským hodnostárom, ktorí sa uchýlili pred Šišakom do Jeruzalema, a povedal im: "Takto hovorí Jahve: Vy ste zanechali mňa, nuž aj ja zanechám vás v Šišakovej ruke."
6
Vtedy sa izraelskí hodnostári i kráľ pokorili a povedali: "Jahve je spravodlivý."
7
Keď Jahve videl, že sa pokorili, ozvalo sa Šemajovi Jahveho slovo takto: "Pokorili sa, nevyhubím ich, ale im poskytnem trochu pomoci, môj hnev sa nevyleje na Jeruzalem prostredníctvom Šišaka.
8
Ale stanú sa jeho otrokmi, aby poznali, čo je to slúžiť mne, a slúžiť pozemským kráľovstvám!"
9
Egyptský kráľ Šišak tiahol proti Jeruzalemu. Pobral poklady Jahveho chrámu i poklady kráľovského paláca, pobral všetko, vzal aj zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún.
10
Namiesto nich Roboam zhotovil bronzové štíty a zveril ich veliteľom stráží, ktoré strážili vchod do kráľovského paláca.
11
Zakaždým, keď kráľ šiel do Jahveho chrámu, osobné stráže prichádzali, brali ich a potom ich prinášali späť na strážnicu.
12
Keďže sa pokoril, odvrátil sa od neho Jahveho hnev a nezničil ho úplne. Aj v Judsku nastali šťastné časy,
13
kráľ Roboam sa mohol upevniť v Jeruzaleme a kraľovať. Roboam mal štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si Jahve vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam spočinulo jeho Meno. Jeho matka sa volala Naama, Ammonka.
14
Páchal však zlo, lebo nenaklonil svoje srdce, aby hľadal Jahveho.
15
Roboamove dejiny, prvšie i neskoršie, sú zapísané v Dejinách proroka Šemaju a vidca Idu. Medzi Roboamom a Jeroboamom boli neustále vojny.
16
Roboam sa uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abija.
2 Kroník 12:1
2 Kroník 12:2
2 Kroník 12:3
2 Kroník 12:4
2 Kroník 12:5
2 Kroník 12:6
2 Kroník 12:7
2 Kroník 12:8
2 Kroník 12:9
2 Kroník 12:10
2 Kroník 12:11
2 Kroník 12:12
2 Kroník 12:13
2 Kroník 12:14
2 Kroník 12:15
2 Kroník 12:16
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36