A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 11

1
Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil Júdov a Benjamínov dom, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov do boja proti Izraelu, aby vrátili kráľovstvo Roboamovi.
2
Ale Jahveho slovo zaznelo Božiemu mužovi Šemajovi:
3
"Povedz Roboamovi, Šalamúnovmu synovi, judskému kráľovi, i celému Izraelu v Júdovi a v Benjamínovi:
4
Takto hovorí Jahve: Netiahnite do boja proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa!" Poslúchli teda Jahveho slovo a upustili od výpravy proti Jeroboamovi.
5
Roboam býval v Jeruzaleme a prebudoval judské mestá na pevnosti.
6
Vybudoval Betlehem, Etam, Tekou,
7
Bet-Cur, Socho, Adullam,
8
Gat, Marešu, Zif,
9
Adorajim, Lachiš, Azeku,
10
Coreu, Ajalon a Chebron; to boli opevnené mestá v Júdovi a v Benjamínovia.
11
Urobil ich mocnými pevnosťami, umiestnil v nich veliteľov a zásoby potravín, oleja a vína.
12
V každom z týchto miest mal štít a kopije a neobyčajne ich opevnil. Jemu patril Júda a Benjamín.
13
Kňazi a Leviti, ktorí boli v celom Izraeli, opustili svoje územia a usadili sa pri ňom.
14
Lebo Leviti opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska a do Jeruzalema, pretože ich Jeroboam a jeho synovia vylúčili z Jahveho kňazskej služby.
15
Jeroboam si sám ustanovil kňazov pre výšiny, pre satyrov a pre teľce, ktoré urobil.
16
Za nimi prišli do Jeruzalema z rôznych izraelských kmeňov tí, ktorí sa zo srdca rozhodli hľadať Jahveho, Boha Izraela, aby obetovali Jahvemu, Bohu svojich otcov.
17
Tak posilnili judské kráľovstvo a podporili Roboama, Šalamúnovho syna, na tri roky, lebo tri roky kráčal cestou označenou Dávidom a Šalamúnom.
18
Roboam si vzal za ženu Machalatu, dcéru Dávidovho syna Jerimota, a Abichail, dcéru Eliaba, Izajovho syna.
19
Tá mu porodila synov Jeuša, Šemarju a Zahama.
20
Po nej si vzal Maachu, Absolonovu dcéru, ktorá mu porodila Abiju, Ataja, Zizu a Šelomita.
21
Roboam mal Maachu, Absolonovu dcéru, najradšej zo všetkých svojich žien i vedľajších žien. Mal totiž osemnásť žien a šesťdesiat vedľajších žien a splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér.
22
Roboam ustanovil Abiju, syna Maachy, za hlavu rodiny, za knieža medzi jeho bratmi, aby ho urobil kráľom.
23
Roboam obozretne rozdelil niektorých zo svojich synov do rôznych krajov Júdu a Benjamína, do všetkých opevnených miest. Dal im hojne potravín a našiel im ženy.
2 Kroník 11:1
2 Kroník 11:2
2 Kroník 11:3
2 Kroník 11:4
2 Kroník 11:5
2 Kroník 11:6
2 Kroník 11:7
2 Kroník 11:8
2 Kroník 11:9
2 Kroník 11:10
2 Kroník 11:11
2 Kroník 11:12
2 Kroník 11:13
2 Kroník 11:14
2 Kroník 11:15
2 Kroník 11:16
2 Kroník 11:17
2 Kroník 11:18
2 Kroník 11:19
2 Kroník 11:20
2 Kroník 11:21
2 Kroník 11:22
2 Kroník 11:23
2 Kroník 1 / 2Kro 1
2 Kroník 2 / 2Kro 2
2 Kroník 3 / 2Kro 3
2 Kroník 4 / 2Kro 4
2 Kroník 5 / 2Kro 5
2 Kroník 6 / 2Kro 6
2 Kroník 7 / 2Kro 7
2 Kroník 8 / 2Kro 8
2 Kroník 9 / 2Kro 9
2 Kroník 10 / 2Kro 10
2 Kroník 11 / 2Kro 11
2 Kroník 12 / 2Kro 12
2 Kroník 13 / 2Kro 13
2 Kroník 14 / 2Kro 14
2 Kroník 15 / 2Kro 15
2 Kroník 16 / 2Kro 16
2 Kroník 17 / 2Kro 17
2 Kroník 18 / 2Kro 18
2 Kroník 19 / 2Kro 19
2 Kroník 20 / 2Kro 20
2 Kroník 21 / 2Kro 21
2 Kroník 22 / 2Kro 22
2 Kroník 23 / 2Kro 23
2 Kroník 24 / 2Kro 24
2 Kroník 25 / 2Kro 25
2 Kroník 26 / 2Kro 26
2 Kroník 27 / 2Kro 27
2 Kroník 28 / 2Kro 28
2 Kroník 29 / 2Kro 29
2 Kroník 30 / 2Kro 30
2 Kroník 31 / 2Kro 31
2 Kroník 32 / 2Kro 32
2 Kroník 33 / 2Kro 33
2 Kroník 34 / 2Kro 34
2 Kroník 35 / 2Kro 35
2 Kroník 36 / 2Kro 36