A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kroník 101
Roboam odišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa.
2
Keď bol o tom informovaný Jeroboam, Nebatov syn, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta.
3
Poslali po neho a on prišiel s celým Izraelom. Takto hovorili Roboamovi:
4
"Tvoj otec vložil na nás ťažké jarmo. Odľahči nám teraz tvrdú službu svojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás vložil, a budeme ti slúžiť."
5
Odpovedal im: "Počkajte tri dni, potom sa ku mne vráťte!" A ľud odišiel.
6
Kráľ Roboam sa radil so staršími, ktorí boli v službe jeho otca Šalamúna, kým žil. Pýtal sa: "Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu?"
7
Oni mu odpovedali: "Ak budeš dobrotivý k tomuto ľudu, prijmeš ho prívetivo a prihovoríš sa mu vľúdnymi slovami, zostanú navždy tvojimi sluhami."
8
Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, čo s ním rástli a boli v jeho službe.
9
Opýtal sa ich: "Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: ‚Odľahči nám jarmo, ktoré vložil na nás tvoj otec‘?"
10
Mladíci, ktorí s ním vyrástli, mu odpovedali: "Toto odpovedz tomuto ľudu, ktorý ti vravel: ‚Tvoj otec urobil naše jarmo ťažkým, ale ty uľav naše jarmo‘ — toto im povedz: ‚Môj malíček je hrubší ako môj otec v páse.
11
Teda môj otec naložil na vás ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať korbáčmi zakončenými železnými háčikmi!‘"
12
Jeroboam prišiel na tretí deň k Roboamovi so všetkým ľudom, ako im povedal kráľ: "Vráťte sa ku mne na tretí deň!"
13
Kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď, zavrhol radu, ktorú mu dali starší,
14
a podľa rady mládencov prehovoril k nim takto: "Môj otec urobila vaše jarmo ťažkým, ja k tomu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ja vás budem trestať bičmi zakončenými železnými háčikmi."
15
Kráľ teda neposlúchol ľud. Stalo sa to Božím riadením, aby Jahve splnil slovo, ktoré povedal prostredníctvom Achiju zo Šíla Jeroboamovi, Nebatovmu synovi.
16
Keď celý Izrael videl, že im kráľ nechce vyhovieť, ľud odpovedal kráľovi: "Aký máme podiel v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi! Vráť sa do svojich stanov, Izrael! Dávid, teraz sa staraj sám o svoj dom!" Nato Izrael odišiel do svojich stanov.
17
Nad Izraelcami, ktorí bývali v judských mestách, kraľoval Roboam.
18
Kráľ Roboam poslal Adorama, dozorcu nútených robôt, ale Izraelci ho ukameňovali a on zomrel.
19
A Izrael odpadol od Dávidovho domu a tak zostal až do dnešného dňa.