A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 81
Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbela druhého, Achirama tretieho,
2
Nochu štvrtého a Rafu piateho.
3
Bela mal synov: Adara, Ehudovho otca Geru,
4
Abišuu, Naamana, Achoacha,
5
Geru, Šefufana a Churama.
6
Toto sú Ehudovi synovia. Boli hlavami rodín obyvateľov Geby a boli odvedení do zajatia do Manachatu:
7
Naaman, Achija a Gera. Tento ich odviedol do zajatia, splodil Uzu a Achihuda.
8
Šacharajim splodil synov na Moabských poliach, keď prepustil svoje ženy Chušimu a Baru.
9
So svojou ženou Chodešou splodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkoma,
10
Jeuca, Sachju a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy rodín.
11
S Chušimou splodil Abituda a Elpaala.
12
Elpaalovi synovia: Eber, Mišeam a Šemed, ktorý vybudoval Ono a Lod s jeho osadami.
13
Beria a Šema. Oni boli hlavy rodín obyvateľov Ajalonu a zahnali na útek obyvateľov Gatu.
14
Jeho brat: Šašak. V Jeruzaleme Jeremot,
15
Zebadja, Arad, Eder,
16
Michael, Jišpa a Jocha boli synmi Beriu.
17
Zebadja, Mešullam, Chizki, Chaber,
18
Jišmeraj, Jizlia a Jobab boli synovia Elpaala.
19
Jakim, Zichri, Zabdi,
20
Elienaj, Ciletaj, Eliel,
21
Adaja, Baraja a Šimrat boli synovia Šimeiho.
22
Jišpan, Eber, Eliel,
23
Abdon, Zichri, Chanan,
24
Chananja, Elam, Antotija,
25
Jifdeja a Penuel boli Šašakovi synovia.
26
Šamšeraj, Šecharja, Atalja,
27
Jaarešja, Elija a Zichri boli Jerochamovými synmi.
28
Títo boli hlavy rodín u svojich rodov. Bývali v Jeruzaleme.
29
V Gabaone bývali Jeiel, Gabaonov otec, ktorého žena sa volala Maacha.
30
Jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalší boli: Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
31
Gedor, Achjo, Zacher a Miklot.
32
Miklot splodil Šimeu; oni na rozdiel od svojich bratov bývali v Jeruzaleme so svojimi bratmi.
33
Ner splodil Kiša, Kiš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatana, Malkišuu, Abinadaba a Ešbaala.
34
Jonatanov syn bol Meribaal a Meribaal splodil Michu.
35
Michovi synovia: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36
Achaz splodil Jehojadu a Jehojada splodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu
37
Moca splodil Bineu.
38
Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Acel. Acel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikam, jeho prvorodený, Jišmael, Šearja, Obadja a Chanan. Tí všetci boli Acelovi synovia.
39
Synovia jeho brata Ešeka: jeho prvorodený Ulam, druhý Jeuš, tretí Elifelet.
40
Ulamovi synovia boli udatní bojovníci, lukostrelci. Mali veľa synov a vnukov, stopäťdesiat. Všetci títo pochádzajú zo synov Benjamína.