A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 8

1
Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbela druhého, Achirama tretieho,
2
Nochu štvrtého a Rafu piateho.
3
Bela mal synov: Adara, Ehudovho otca Geru,
4
Abišuu, Naamana, Achoacha,
5
Geru, Šefufana a Churama.
6
Toto sú Ehudovi synovia. Boli hlavami rodín obyvateľov Geby a boli odvedení do zajatia do Manachatu:
7
Naaman, Achija a Gera. Tento ich odviedol do zajatia, splodil Uzu a Achihuda.
8
Šacharajim splodil synov na Moabských poliach, keď prepustil svoje ženy Chušimu a Baru.
9
So svojou ženou Chodešou splodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkoma,
10
Jeuca, Sachju a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy rodín.
11
S Chušimou splodil Abituda a Elpaala.
12
Elpaalovi synovia: Eber, Mišeam a Šemed, ktorý vybudoval Ono a Lod s jeho osadami.
13
Beria a Šema. Oni boli hlavy rodín obyvateľov Ajalonu a zahnali na útek obyvateľov Gatu.
14
Jeho brat: Šašak. V Jeruzaleme Jeremot,
15
Zebadja, Arad, Eder,
16
Michael, Jišpa a Jocha boli synmi Beriu.
17
Zebadja, Mešullam, Chizki, Chaber,
18
Jišmeraj, Jizlia a Jobab boli synovia Elpaala.
19
Jakim, Zichri, Zabdi,
20
Elienaj, Ciletaj, Eliel,
21
Adaja, Baraja a Šimrat boli synovia Šimeiho.
22
Jišpan, Eber, Eliel,
23
Abdon, Zichri, Chanan,
24
Chananja, Elam, Antotija,
25
Jifdeja a Penuel boli Šašakovi synovia.
26
Šamšeraj, Šecharja, Atalja,
27
Jaarešja, Elija a Zichri boli Jerochamovými synmi.
28
Títo boli hlavy rodín u svojich rodov. Bývali v Jeruzaleme.
29
V Gabaone bývali Jeiel, Gabaonov otec, ktorého žena sa volala Maacha.
30
Jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalší boli: Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
31
Gedor, Achjo, Zacher a Miklot.
32
Miklot splodil Šimeu; oni na rozdiel od svojich bratov bývali v Jeruzaleme so svojimi bratmi.
33
Ner splodil Kiša, Kiš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatana, Malkišuu, Abinadaba a Ešbaala.
34
Jonatanov syn bol Meribaal a Meribaal splodil Michu.
35
Michovi synovia: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36
Achaz splodil Jehojadu a Jehojada splodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri splodil Mocu
37
Moca splodil Bineu.
38
Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Acel. Acel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azrikam, jeho prvorodený, Jišmael, Šearja, Obadja a Chanan. Tí všetci boli Acelovi synovia.
39
Synovia jeho brata Ešeka: jeho prvorodený Ulam, druhý Jeuš, tretí Elifelet.
40
Ulamovi synovia boli udatní bojovníci, lukostrelci. Mali veľa synov a vnukov, stopäťdesiat. Všetci títo pochádzajú zo synov Benjamína.
1 Kroník 8:1
1 Kroník 8:2
1 Kroník 8:3
1 Kroník 8:4
1 Kroník 8:5
1 Kroník 8:6
1 Kroník 8:7
1 Kroník 8:8
1 Kroník 8:9
1 Kroník 8:10
1 Kroník 8:11
1 Kroník 8:12
1 Kroník 8:13
1 Kroník 8:14
1 Kroník 8:15
1 Kroník 8:16
1 Kroník 8:17
1 Kroník 8:18
1 Kroník 8:19
1 Kroník 8:20
1 Kroník 8:21
1 Kroník 8:22
1 Kroník 8:23
1 Kroník 8:24
1 Kroník 8:25
1 Kroník 8:26
1 Kroník 8:27
1 Kroník 8:28
1 Kroník 8:29
1 Kroník 8:30
1 Kroník 8:31
1 Kroník 8:32
1 Kroník 8:33
1 Kroník 8:34
1 Kroník 8:35
1 Kroník 8:36
1 Kroník 8:37
1 Kroník 8:38
1 Kroník 8:39
1 Kroník 8:40
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29