A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 7

1
Isacharovi synovia: Tola, Puvva, Jašub a Šimron: štyria.
2
Tolovi synovia: Uzi, Refaj, Jeriel, Jachmaj, Jibsama, Šemuel, hlavy tolovských rodín. Tieto počítali za Dávidových čias dvadsaťtisíc šesťsto hrdinských mužov zoskupených podľa svojich rodov.
3
Uziho synovia: Jizrachja. Jizrachjovi synovia: Michael, Obadja, Joel a Jiššija, piati, samí náčelníci,
4
zodpovední za bojové jednotky počítajúce tridsaťšesťtisíc chlapov zadelených podľa svojho príbuzenstva a rodín; mali veľa žien a detí.
5
Mali bratov, súkmeňovcov zo všetkých isacharských rodov, udatných mužov počtom osemdesiatsedemtisíc, zoskupených v jeden celok.
6
Benjamín: Bela, Becher, Jediael, traja.
7
Belovi synovia: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri: päť rodových náčelníkov, udatných mužov, zaznamenaných dvadsaťdvatisíc tridsaťštyri.
8
Becherovi synovia: Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot a Elemet. Tí všetci boli Becherovými synmi.
9
Hláv rodín, udatných mužov, bolo zaznačených dvadsaťtisíc dvesto.
10
Jedielovi synovia: Bilhan. Bilhanovi synovia: Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar.
11
Títo všetci Jedielovi synovia sa stali hlavami rodín, udatní mužovia, počtom sedemnásťtisíc dvesto schopných vychádzať s vojskom do boja.
12
Šuppim a Chuppim boli Irovi synovia. Chušim bol Acherov syn.
13
Neftaliho synovia: Jachaciel, Guni, Jecer a Šallum, vnukovia Bilhy.
14
Manassesov syn: Asriel, ktorého porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Machira, Galaádovho otca.
15
Machir vzal ženu pre Chuppima a Šuppima. Jeho sestra sa menovala Maacha. Meno druhého bolo Celofchad. Celofchad mal dcéry.
16
Maacha, Machirova žena, porodila syna a dala mu meno Pereš. Jeho brat sa volal Šereš a jeho synovia Ulam a Rekem.
17
Ulamov syn: Bedan. To boli synovia Galaáda, syna Machira, Manassesovho syna.
18
Jeho sestra Hammolechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu.
19
Šemidovi synovia: Achjan, Šechem, Likchi a Aniam.
20
Efraimovi synovia: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
21
jeho syn Zabad, jeho syn Šutelach, Ezer a Elead. Zabili ich gatskí mužovia, domorodci krajiny, lebo zišli kradnúť ich stáda.
22
Ich otec Efraim smútil dlhý čas a jeho bratia prichádzali tešiť ho.
23
Vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna. Dal mu meno Beria, lebo "jeho dom bol vtedy v nešťastí".
24
Jeho dcéra Šeera vybudovala Dolný a Horný Bet-Choron a Uzen-Šeeru.
25
Refach, jeho syn Šutelach, jeho syn Tachan,
26
jeho syn Ladan, jeho syn Amihud, jeho syn Elišama,
27
jeho syn Nun, jeho syn Jozue.
28
Ich majetkom a bydliskami boli Betel a jeho dediny, na východe Naaran, na západe Gezer a jeho dediny, Sichem a jeho dediny, dokonca i Aj a jeho dediny.
29
Manassesovcom patrili Bet-Šean a jeho dediny, Tanak a jeho dediny, Megiddo a jeho dediny a Dor a jeho dediny. V týchto bývali potomkovia Jozefa, Izraelovho syna.
30
Ašerovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria; Serach, ich sestra.
31
Beriovi synovia: Cheber a Malkiel, ktorý bol Birzajitovým otcom.
32
Cheber splodil Jafleta, Šemera, Chotama a Šuu, ich sestru.
33
Jafletovi synovia: Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli Jafletovi synovia.
34
Synovia Šemera, jeho brata: Rohga, Chuba a Aram.
35
Synovia jeho brata Helema: Cofach, Jimna, Šeleš a Amal.
36
Cofachovi synovia: Šuach, Charnefer, Šaul, Beri a Jimra,
37
Becer, Hod, Šama, Šilša, Jitran a Beera.
38
Jitranovi synovia: Jefune, Pispa a Ara.
39
Ulovi synovia: Arach, Chaniel a Ricja.
40
Tí všetci boli Ašerovi synovia, hlavy rodín, vyberaní, udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Pri zaznačení do rodových zoznamov na vojenskú službu ich počet bol dvadsaťšesťtisíc mužov.
1 Kroník 7:1
1 Kroník 7:2
1 Kroník 7:3
1 Kroník 7:4
1 Kroník 7:5
1 Kroník 7:6
1 Kroník 7:7
1 Kroník 7:8
1 Kroník 7:9
1 Kroník 7:10
1 Kroník 7:11
1 Kroník 7:12
1 Kroník 7:13
1 Kroník 7:14
1 Kroník 7:15
1 Kroník 7:16
1 Kroník 7:17
1 Kroník 7:18
1 Kroník 7:19
1 Kroník 7:20
1 Kroník 7:21
1 Kroník 7:22
1 Kroník 7:23
1 Kroník 7:24
1 Kroník 7:25
1 Kroník 7:26
1 Kroník 7:27
1 Kroník 7:28
1 Kroník 7:29
1 Kroník 7:30
1 Kroník 7:31
1 Kroník 7:32
1 Kroník 7:33
1 Kroník 7:34
1 Kroník 7:35
1 Kroník 7:36
1 Kroník 7:37
1 Kroník 7:38
1 Kroník 7:39
1 Kroník 7:40
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29