A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 6

1
Léviho synovia: Geršom, Kehat a Merari.
2
Toto sú mená Geršomových synov: Libni a Šimei.
3
Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel.
4
Merariho synovia: Machli a Muši. Toto sú Léviho rody podľa ich rodín.
5
Od Geršoma: jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zimma,
6
jeho syn Joach, jeho syn Iddo, jeho syn Zerach a jeho syn Jeatraj.
7
Kehatovi synovia: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir,
8
jeho syn Elkana, jeho syn Ebjasaf, jeho syn Asir,
9
jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzija, jeho syn Šaul.
10
Elkanovi synovia: Amasaj a Achimot,
11
jeho syn Elkana, jeho syn Cofaj, jeho syn Nachat,
12
jeho syn Eljab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkana.
13
Elkanovi synovia: prvý Samuel, druhý Abija.
14
Merariho synovia: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza,
15
jeho syn Šimea, jeho syn Chagija, jeho syn Asaja.
16
Týchto ustanovil Dávid na spev v Jahveho Chráme, keď tam spočinula archa.
17
Konali službu spevom pred príbytkom Stanu Stretávania, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Jahveho Chrám. Vykonávali svoju službu podľa svojho poriadku.
18
Službu konali títo a ich synovia: z Kehatových synov: spevák Heman, syn Joela, syna Samuela,
19
syna Elkanu, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,
20
syna Cufa, syna Elkanu, syna Machata, syna Amasaja,
21
syna Elkanu, syna Joela, syna Azarju, syna Cefanju,
22
syna Tachata, syna Asira, syna Ebjasafa, syna Koracha,
23
syna Jic’hara, syna Kehata, syna Léviho, syna Izraela.
24
Jeho brat Asaf mu stál po pravici: Asaf, syn Berechjahua, syna Šimeu,
25
syna Michaela, syna Baaseju, syna Malkiju,
26
syna Etniho, syna Zeracha, syna Adaju,
27
syna Etana, syna Zimmu, syna Šimeiho,
28
syna Jachata, syna Geršoma, Léviho syna.
29
Po ľavici ich bratia, Merariho synovia: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna Maluchovho,
30
syna Chašabju, syna Amasju, syna Chilkiju,
31
syna Amciho, syna Baniho, syna Šemera,
32
syna Machliho, syna Mušiho, syna Merariho, Léviho syna.
33
Ich bratia Leviti boli určení pre službu Príbytku Jahveho chrámu.
34
Áron a jeho synovia spaľovali obetné dary na oltári celopalov a na oltári voňaviek a mali na starosti všetku službu vo Svätyni Svätých a pri obrade uzmierenia za Izrael, celkom tak, ako to prikázal Boží sluha Mojžiš.
35
Toto sú Áronovi synovia: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua,
36
jeho syn Buki, jeho syn Uzi, jeho syn Zecharja,
37
jeho syn Merajot, jeho syn Amarja, jeho syn Achitub,
38
jeho syn Cadok, jeho syn Achimas.
39
Toto sú ich sídliská podľa ich stanových príbytkov: Áronovým synom rodu Kehatovcov (lebo na nich padol lós),
40
dali Chebron v judskom kraji a okolité pastviny.
41
Mestské pole a dediny však dali Kalebovi, Jefuneho synovi.
42
Ďalej dali Áronovým synom mestá útočišťa: Chebron a Libnu s príslušnými pasienkami, Jatir a Eštemou s príslušnými pasienkami,
43
Chilen s príslušnými pasienkami, Debir s príslušnými pasienkami,
44
Ašan s príslušnými pasienkami, Bet-Šemeš s príslušnými pasienkami.
45
Z kmeňa Benjamín Gebu s príslušnými pasienkami, Alemet s príslušnými pasienkami, Anatot s príslušnými pasienkami. Všetkých ich miest bolo trinásť podľa ich rodov.
46
Kehatovým synom, ktorí ešte zostali z rodu kmeňa, pripadlo lósom desať miest z polovice kmeňa Manasses.
47
Geršomovi synovia dostali pre svoje rody trinásť miest, vzatých z kmeňa Isachar, z kmeňa Ašer, z kmeňa Neftali a z kmeňa Manasses v Bašane.
48
Merariho synovia dostali pre svoje rody lósom dvanásť miest z kmeňa Ruben, z kmeňa Gad a z kmeňa Zabulon.
49
Tak dali Izraelci Levitom mestá s príslušnými pasienkami.
50
Tieto mestá, ktorým dali svoje mená, pridelili lósom z kmeňa Júdu, z kmeňa Simeon a z kmeňa Benjamín.
51
Niektorým rodom Kehatovcov boli pridelené mestá, náležiace kmeňu Efraim.
52
Dali im nasledujúce mestá útočišťa: Sichem s pasienkami v Efraimských horách, Gezer s pasienkami,
53
Jokmeam s pasienkami, Bet-Choron s pasienkami,
54
Ajalon s pasienkami, Gat-Rimmon s pasienkami
55
a z polovice kmeňa Manasses: Aner s jeho pasienkami, Bileam s jeho pasienkami. Toto pre rod ostatných Kehatovcov.
56
Geršomovcom pripadol z rodov polovice kmeňa Manasses Golan v Bašane a jeho pasienky a Aštarot s jeho pasienkami;
57
z kmeňa Isachar Kedeš s jeho pasienkami, Daberat s jeho pasienkami,
58
Ramot s jeho pasienkami a Anem s jeho pasienkami,
59
z kmeňa Ašer Mašal s jeho pasienkami, Abdon s jeho pasienkami,
60
Chukok s jeho pasienkami a Rechob s jeho pasienkami;
61
z kmeňa Neftali Kedeš v Galilei s jeho pasienkami, Chamon s jeho pasienkami a Kirjatajim s jeho pasienkami.
62
Ostatným Merariovcom pripadlo: z kmeňa Zabulon: Rimon a jeho pasienky a Tabor s jeho pasienkami;
63
za Jordánom pri Jerichu, východne od Jordánu, z kmeňa Ruben: Becer na púšti a jeho pasienky, Jahca s jej pasienkami,
64
Kedemot s jeho pasienkami a Mefaat s jeho pasienkami;
65
z kmeňa Gad: Ramot v Galaáde a jeho pasienky, Machanajim a jeho pasienky,
66
Chešbon s jeho pasienkami a Jazer s jeho pasienkami.
1 Kroník 6:1
1 Kroník 6:2
1 Kroník 6:3
1 Kroník 6:4
1 Kroník 6:5
1 Kroník 6:6
1 Kroník 6:7
1 Kroník 6:8
1 Kroník 6:9
1 Kroník 6:10
1 Kroník 6:11
1 Kroník 6:12
1 Kroník 6:13
1 Kroník 6:14
1 Kroník 6:15
1 Kroník 6:16
1 Kroník 6:17
1 Kroník 6:18
1 Kroník 6:19
1 Kroník 6:20
1 Kroník 6:21
1 Kroník 6:22
1 Kroník 6:23
1 Kroník 6:24
1 Kroník 6:25
1 Kroník 6:26
1 Kroník 6:27
1 Kroník 6:28
1 Kroník 6:29
1 Kroník 6:30
1 Kroník 6:31
1 Kroník 6:32
1 Kroník 6:33
1 Kroník 6:34
1 Kroník 6:35
1 Kroník 6:36
1 Kroník 6:37
1 Kroník 6:38
1 Kroník 6:39
1 Kroník 6:40
1 Kroník 6:41
1 Kroník 6:42
1 Kroník 6:43
1 Kroník 6:44
1 Kroník 6:45
1 Kroník 6:46
1 Kroník 6:47
1 Kroník 6:48
1 Kroník 6:49
1 Kroník 6:50
1 Kroník 6:51
1 Kroník 6:52
1 Kroník 6:53
1 Kroník 6:54
1 Kroník 6:55
1 Kroník 6:56
1 Kroník 6:57
1 Kroník 6:58
1 Kroník 6:59
1 Kroník 6:60
1 Kroník 6:61
1 Kroník 6:62
1 Kroník 6:63
1 Kroník 6:64
1 Kroník 6:65
1 Kroník 6:66
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29