A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 5

1
Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného. On bol prvorodený, ale keď zneuctil lôžko svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, Izraelovho syna, a v rodovom zozname nebol vedený ako prvorodený.
2
Hoci Júda mal prevahu nad svojimi bratmi a aj knieža vzišlo z neho, právo prvorodeného pripadlo Jozefovia.
3
Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Enoch, Palu, Checron a Karmi.
4
Joelovi synovia: jeho syn Šemaja, jeho syn Gog, jeho syn Šimei,
5
jeho syn Micha, jeho syn Reaja, jeho syn Baal,
6
jeho syn Beera, ktorého odviedol asýrsky kráľ Teglat-Falasar do zajatia. On bol kniežaťom Rubenovcov.
7
Jeho bratia, po rodoch, ako boli zapísaní v rodových zoznamoch: na čele Jeiel, Zecharjahu,
8
Bela, syn Azaza, syna Šemu, Joelovho syna.
9
Ruben sa usadil v Aroeri a rozšíril sa až k Nebu a Baal-Meonu. Na východe býval až po prístup k púšti siahajúcej po rieku Eufrat, lebo mal početné stáda v galaádskej krajine.
10
Za Šaulových čias viedli vojnu proti Hagrijcom, padli do ich rúk a Hagrijci sa usadili v ich stanoch na celej východnej strane Galaádu.
11
Gadovi synovia bývali oproti nim v bašanskom kraji až po Salchu.
12
Na čele bol Joel, druhý Šafan, ďalší Janaj a Šafat v Bašane.
13
Ich bratia podľa rodín: Michael, Mešullam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber: siedmi.
14
Toto sú synovia Abichajila: Ben-Churi, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Michael, Ben-Ješišaj, Ben-Jachdo, Ben-Buz.
15
Achi, syn Abdiela, Guniho syna, bol hlavou ich rodu.
16
Usadili sa v Galaáde, v Bašane a v jeho osadách, takisto na všetkých pastvinách Šaronu, pokiaľ len siahali.
17
Tí všetci boli zapísaní do rodových zoznamov za čias Jotama, judského kráľa, a za čias izraelského kráľa Jeroboama.
18
Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses tvorili vojsko štyridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat chlapov; boli vycvičení bojovať so štítom a mečom a vedeli napínať luk.
19
Títo viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jeturovi, Nafišovi a Nodabovi.
20
V tomto boji volali o pomoc k Bohu a Boh ich vypočul, lebo vložili svoju dôveru v neho, pomohol im, a tak mohli poraziť Hagrijcov a všetkých ich spojencov.
21
Zajali im stáda, päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc ľudí.
22
Mnoho nepriateľov padlo v boji, lebo to bol Boží boj. A sami sa usadili na ich miesta až do exilu.
23
Synovia polovice kmeňa Manasses bývali v kraji od Bašanu po Baal-Chermon, Senir a po pohorie Chermon. Boli veľmi početní.
24
Toto boli hlavy ich rodín: Efer, Jišei, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja a Jachdiel. Boli to udatní bojovníci, význační mužovia, hlavy svojich rodín.
25
Ale boli neverní Bohu svojich otcov, smilnili s bôžikmi tých národov, ktoré Boh zničil pred nimi.
26
Boh Izraela podnietil ducha asýrskeho kráľa Pula, čiže kráľa Teglat-Falasara, ktorý odvliekol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu kmeňa Manasses do zajatia a dopravil ich do Chalachu, do Chaboru, do Hary a k rieke Gozan. Tam sú do dnešného dňa.
27
Léviho synovia: Geršon, Kehat a Merari.
28
Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel.
29
Amramovi synovia: Áron, Mojžiš a Miriam. Áronovi synovia: Nadab, Abihu, Eleazar a Itamar.
30
Eleazar splodil Pinchasa, Pinchas splodil Abišuu,
31
Abišua splodil Bukiho, Buki splodil Uziho,
32
Uzi splodil Zecharju, Zecharja splodil Merajota,
33
Merajot splodil Amarju, Amarja splodil Achituba,
34
Achitub splodil Sadoka, Sadok splodil Achimaaca,
35
Achimaac splodil Azarju, Azarja splodil Jochanana,
36
Jochanan splodil Azarju. Ten konal kňazskú službu v Chráme, ktorý vystaval Šalamún v Jeruzaleme.
37
Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achituba,
38
Achitub splodil Sadoka, Sadok splodil Šalluma,
39
Šallum splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju,
40
Azarja splodil Seraju, Seraja splodil Jocadaka.
41
Jocadak musel odísť do zajatia, keď Jahve dal odviezť do zajatia Júdu a Jeruzalem rukou Nabuchodonozora.
1 Kroník 5:1
1 Kroník 5:2
1 Kroník 5:3
1 Kroník 5:4
1 Kroník 5:5
1 Kroník 5:6
1 Kroník 5:7
1 Kroník 5:8
1 Kroník 5:9
1 Kroník 5:10
1 Kroník 5:11
1 Kroník 5:12
1 Kroník 5:13
1 Kroník 5:14
1 Kroník 5:15
1 Kroník 5:16
1 Kroník 5:17
1 Kroník 5:18
1 Kroník 5:19
1 Kroník 5:20
1 Kroník 5:21
1 Kroník 5:22
1 Kroník 5:23
1 Kroník 5:24
1 Kroník 5:25
1 Kroník 5:26
1 Kroník 5:27
1 Kroník 5:28
1 Kroník 5:29
1 Kroník 5:30
1 Kroník 5:31
1 Kroník 5:32
1 Kroník 5:33
1 Kroník 5:34
1 Kroník 5:35
1 Kroník 5:36
1 Kroník 5:37
1 Kroník 5:38
1 Kroník 5:39
1 Kroník 5:40
1 Kroník 5:41
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29