A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 4

1
Júdovi synovia: Perec, Checron, Karmi, Chúr a Šobal.
2
Reaja, Šobalov syn, splodil Jachata; Jachat splodil Achumaja a Lahada. To sú coreatské rody.
3
Títo sú Abi-Etam, Jizreel, Jišma a Jidbaš, ich sestra sa menovala Haclelponi.
4
Penuel bol Gedorov otec a Ezer Chušov otec. To sú synovia Chúra, prvorodeného Efratu, otca Betlehema.
5
Ašchur, otec Tekou, mal dve ženy: Cheleu a Naaru.
6
Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temancov a Achaštarejcov. To sú synovia Naary.
7
Synovia Cheley: Ceret, Cochar, Etnan.
8
Koc splodil Anuba, Hacobeda a rody Acharchela, Harumovho syna.
9
Jabec prevýšil svojich bratov. Jeho matka mu dala meno Jabec, lebo povedala: "V bolesti som ho porodila."
10
Jabec vzýval Boha Izraela: "Kiež by si ma požehnal a rozšíril moje územie! Nech ma sprevádza tvoja ruka! Zachovaj ma od zlého, nech ma bolesť neubíja!" A Boh splnil, čo si žiadal.
11
Kelub, Šuchov brat, splodil Mechira, Eštonovho otca.
12
Ešton splodil Bet-Rafu, Paseacha a Techinu, otca Ir-Nachaša. To sú mužovia od Rechu.
13
Kenazovi synovia: Otniel a Seraja. Otnielovi synovia: Chatat a Meonotaj.
14
Meonotaj splodil Ofru. Seraja splodil Joaba, otca Ge-Charašimu, lebo boli remeselníkmi.
15
Synovia Kaleba, Jefuneho syna: Ir, Ela a Naam. Elov syn: Kenaz.
16
Jehaleelovi synovia: Zif, Zifa, Tirja, Asareel.
17
Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Potom ona porodila Mirjama, Šamaja a Jišbacha, otca Eštemou,
18
jeho judská žena porodila Jereda, otca Gedora, Chebera, otca Sochu, a Jekutiela, otca Zanoacha. To sú synovia Bitje, faraónovej dcéry, s ktorou sa oženil Mered.
19
Synovia Hodijovej ženy, sestry Nachama, otca Keilu Garmijca: Eštemoa, Maachovci.
20
Šimonovi synovia: Amnon, Rina, Ben-Chanan a Tilon. Jišiho synovia: Zochet a Ben-Zochet.
21
Synovia Šelu, Júdovho syna: Er, otec Lechu, Lada, otec Marešov a rodov tkáčov byssu v Bet-Ašbee,
22
Jokim, mužovia z Kozeby, Joaš a Saraf, ktorí sa šli priženiť do Moabu a vrátili sa do Betlehema. (Sú to dávne udalosti.)
23
To sú tí, čo boli hrnčiari a bývali v Netaime a v Gedere. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe.
24
Simeonovi synovia: Neumel, Jamin, Jarib, Zerach, Šaul.
25
Jeho syn Šallum, jeho syn Mibsam, jeho syn Mišma.
26
Synovia Mišmu: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur, jeho syn Šimei.
27
Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér, ale jeho bratia nemali veľa synov a celý ich rod nedosahoval početnosti Júdovcov.
28
Bývali v Beer-Šebe, v Molade, v Chacar-Šuale,
29
v Bilhe, v Eceme, v Tolade,
30
v Betueli, v Chorme a v Ciklagu,
31
v Bet-Markabote, v Chacar-Susime, v Bet-Birei a v Šaarajime. To boli ich mestá až do Dávidovho kraľovania.
32
Ich dediny boli Etam, Ajin, Rimon, Tochen a Ašan, päť miest,
33
a všetky dediny okolo týchto miest až po Baalat. Tam bývali a boli zapísaní:
34
Mešobab, Janlech, Joša, Amacjov syn,
35
Joel, Jehu, syn Jošibju, syna Seraju, Asielovho syna,
36
Eljoenaj, Jaakoba, Ješochaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja,
37
Ziza, Ben-Šifei, Ben-Alon, Ben-Jedaja, Ben-Šimri, Ben-Šemaja.
38
Títo, zaznamenaní menovite, boli kniežatami vo svojich rodoch a ich rodiny sa veľmi rozvetvili.
39
Išli od vchodu Gerarského priesmyku až na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda.
40
Našli výdatnú a dobrú pašu, krajina bola šíra, pokojná a bezpečná. Predtým tam bývali Chamovci.
41
Simeonovci, zapísaní podľa mien, prišli za čias Ezechiáša, judského kráľa, vydobyli ich stany a príbytky, ktoré tam našli. Vyhubili ich pod kliatbou, čo trvá podnes, potom sa usadili miesto nich, lebo tam našli pašu pre svoje stáda.
42
Niektorí z nich, zo Simeonovcov, odišli na Seirské vrchy: päťsto mužov, na čele s Pelatjom, Nearja, Rafaja a Uziel, Jišeiho synovia.
43
Pobili zvyšok Amalekovcov, ktorí im unikli, a zostali tam až podnes.
1 Kroník 4:1
1 Kroník 4:2
1 Kroník 4:3
1 Kroník 4:4
1 Kroník 4:5
1 Kroník 4:6
1 Kroník 4:7
1 Kroník 4:8
1 Kroník 4:9
1 Kroník 4:10
1 Kroník 4:11
1 Kroník 4:12
1 Kroník 4:13
1 Kroník 4:14
1 Kroník 4:15
1 Kroník 4:16
1 Kroník 4:17
1 Kroník 4:18
1 Kroník 4:19
1 Kroník 4:20
1 Kroník 4:21
1 Kroník 4:22
1 Kroník 4:23
1 Kroník 4:24
1 Kroník 4:25
1 Kroník 4:26
1 Kroník 4:27
1 Kroník 4:28
1 Kroník 4:29
1 Kroník 4:30
1 Kroník 4:31
1 Kroník 4:32
1 Kroník 4:33
1 Kroník 4:34
1 Kroník 4:35
1 Kroník 4:36
1 Kroník 4:37
1 Kroník 4:38
1 Kroník 4:39
1 Kroník 4:40
1 Kroník 4:41
1 Kroník 4:42
1 Kroník 4:43
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29