A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 3

1
Toto boli Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Chebrone: Prvorodený Amon od Jizreelčanky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčanky Abigajil,
2
tretí Absolon, syn Maachy, dcéry gešurského kráľa Talmaja, štvrtý Adoniáš, Chaggitin syn,
3
piaty Šefatja od Abital, šiesty Jitream od jeho ženy Egly.
4
Šiesti sa mu narodili v Chebrone, kde kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. Tridsaťtri rokov kraľoval v Jeruzaleme.
5
Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šobab, Natan a Šalamún, štyria od Bat-Šuy, Amielovej dcéry;
6
ďalej Jibchar, Elišama, Elifelet,
7
Nogah, Nefeg, Jafia,
8
Elišama, Eljada, Elifelet: deviati.
9
To sú všetko synovia Dávidovi, okrem synov od vedľajších žien. Tamar bola ich sestrou.
10
Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn Abija, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat,
11
jeho syn Joram, jeho syn Achazjahu, jeho syn Joas,
12
jeho syn Amaziáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Jotam,
13
jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manasses,
14
jeho syn Amon, jeho syn Joziáš.
15
Joziášovi synovia: prvorodený Jochanan, druhý Jojakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Šallum.
16
Jojakimovi synovia: jeho syn Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš.
17
Synovia zajatého Jechoniáša: jeho syn Šealtiel,
18
Malkiram, Pedaja, Šenacar, Jekamja, Hošama a Nedabja.
19
Pedajovi synovia: Zorobabel a Šimei. Zorobabelovi synovia: Mešullam a Chananja, Šelomit bola ich sestra.
20
Mešullamovi synovia: Chašuba, Ohel, Berechja, Chasadja a Jušab-Chesed: piati.
21
Chananjovi synovia: Pelatja, jeho syn Ješaja, jeho syn Refaja, jeho syn Arnan, jeho syn Obadja, jeho syn Šechanja.
22
Šechanjovi synovia: Šemaja, Chatuš, Jigal, Bariach, Nearja a Šafat: šiesti.
23
Nearjovi synovia: Eljoenaj, Chizkija a Azrikam: traja.
24
Eljoenajovi synovia: Hodajvahu, Eljašib, Pelaja, Akub, Jochanan, Delaja a Anani: siedmi.
1 Kroník 3:1
1 Kroník 3:2
1 Kroník 3:3
1 Kroník 3:4
1 Kroník 3:5
1 Kroník 3:6
1 Kroník 3:7
1 Kroník 3:8
1 Kroník 3:9
1 Kroník 3:10
1 Kroník 3:11
1 Kroník 3:12
1 Kroník 3:13
1 Kroník 3:14
1 Kroník 3:15
1 Kroník 3:16
1 Kroník 3:17
1 Kroník 3:18
1 Kroník 3:19
1 Kroník 3:20
1 Kroník 3:21
1 Kroník 3:22
1 Kroník 3:23
1 Kroník 3:24
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29