A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 26

1
K triede vrátnikov patrili: z Korachovcov: Mešelemjahu, Koreho syn z Ebjasafových potomkov.
2
Mešelemjahu mal synov: Zecharjahua prvého, Jediaela druhého, Zebadjahua tretieho, Jantiela štvrtého,
3
Elama piateho, Jochanana šiesteho, Elihoenaja siedmeho.
4
Obed-Edom mal synov: Šemaju prvorodeného, Jehozabada druhého, Joacha tretieho, Sachara štvrtého, Netaneela piateho,
5
Amiela šiesteho, Jisachara siedmeho, Peuletaja ôsmeho; Boh ho vskutku požehnal.
6
Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí mali veľkú vážnosť vo svojich rodinách, lebo to boli udatní mužovia.
7
Šemajovi synovia: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho bratia Elihu a Semachjahu, udatní chlapi.
8
Všetci títo boli zo synov Obed-Edoma, oni, ich synovia a bratia, udatní muži, súci na službu, šesťdesiatdva Obed-Edomovcov.
9
Mešelemjahu mal osemnásť synov a bratov, udatných chlapov.
10
Chosa, jeden z Merariho synov, mal synov: Šimriho prvého — hoci nebol prvorodeným, otec ho ustanovil za prvého — ,
11
Chilkiju druhého, Tebaljahua tretieho, Zecharjahua štvrtého. Všetkých Chosových synov a bratov bolo trinásť.
12
Títo mali svoje triedy vrátnikov. Vedúci týchto mužov mal povinnosť, ako ich bratia, konať službu v Jahveho dome.
13
Lósom vybrali, ktorá rodina má slúžiť pri ktorej bráne, či už bola rodina malá, alebo veľká.
14
Pre východnú bránu lós padol na Šelemjahua, ktorého syn Zacharjahua dával veľmi rozumné rady. Hodili lós a jemu pripadla severná brána.
15
Obed-Edomovi pripadla južná brána a jeho synom sklady.
16
Šupim a Chosa dostali západnú bránu spolu s bránou Šalechet na ceste vedúcej nahor. Predpisy pre strážnu službu:
17
každý deň bolo šesť Levitov na stráži na východnej strane, denne štyria na severnej, denne štyria na južnej a pri sklade po dvoch.
18
Pri Parbare na západe: štyria pri ceste, dvaja pri Parbare.
19
To boli triedy vrátnikov z Korachových synov a z Merariho synov.
20
Ich bratia Leviti boli zodpovední za poklady Božieho chrámu a za poklady obetovaných darov.
21
Ladanovi synovia, Geršonovi synovia, ktorí pochádzali od Ladana, mali Jechielovcov za hlavy rodín Geršonovca Ladana.
22
Jechielovi synovia Zetam a Joel, jeho brat, boli zodpovední za poklad Jahveho chrámu.
23
Z Amramovcov, Jic’harovcov, Chebronovcov a Uzielovcov,
24
predstaveným nad pokladmi bol Šebuel, syn Geršoma, Mojžišovho syna.
25
Jeho bratia od Eliezera: jeho syn Rechabjahu, jeho syn Ješajahu, jeho syn Joram, jeho syn Zichri a jeho syn Šelomit.
26
Tento Šelomit bol so svojimi bratmi zodpovedný za všetky poklady obetných darov, ktoré zasvätil kráľ Dávid a hlavy rodín, tisícnici a iní dôstojníci,
27
zasvätili to z vojnovej koristi, aby obohatili Jahveho chrám.
28
Tiež všetko, čo zasvätil videc Samuel, Šaul, Kišov syn, Abner, Nerov syn, a Joab, Cerujin syn. Všetky zasvätené dary boli pod správou Šelomita a jeho bratov.
29
Z Jic’harovcov: Kenanjahu a jeho synovia boli určení na svetské záležitosti v Izraeli ako úradníci a sudcovia.
30
Z Chebronovcov Chasabjahu a jeho bratia, tisícsedemsto ľudí veľmi schopných, dozerali na náboženskú a civilnú správu izraelského územia západne od Jordánu.
31
Z Chebronovcov: Jerija, vedúci. V štyridsiatom roku Dávidovej vlády urobili výskum o rodinách Chebronovcov a našli medzi nimi veľmi schopných ľudí bývajúcich v galaádskom Jazere.
32
Z Jerijových bratov dvetisícsedemsto schopných mužov, hláv rodín, kráľ Dávid ich ustanovil, aby dozerali na náboženskú a kráľovskú správu Rubenovcov, Gadovcov a polovice kmeňa Manasses.
1 Kroník 26:1
1 Kroník 26:2
1 Kroník 26:3
1 Kroník 26:4
1 Kroník 26:5
1 Kroník 26:6
1 Kroník 26:7
1 Kroník 26:8
1 Kroník 26:9
1 Kroník 26:10
1 Kroník 26:11
1 Kroník 26:12
1 Kroník 26:13
1 Kroník 26:14
1 Kroník 26:15
1 Kroník 26:16
1 Kroník 26:17
1 Kroník 26:18
1 Kroník 26:19
1 Kroník 26:20
1 Kroník 26:21
1 Kroník 26:22
1 Kroník 26:23
1 Kroník 26:24
1 Kroník 26:25
1 Kroník 26:26
1 Kroník 26:27
1 Kroník 26:28
1 Kroník 26:29
1 Kroník 26:30
1 Kroník 26:31
1 Kroník 26:32
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29