A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 25

1
Dávid a hodnostári oddelili k službe Asafových, Hemanových a Jedutunových synov, prorokova, ktorí sa doprevádzali lýrami, citarami a cimbalmi. Počet mužov zamestnaných v tejto službe bol:
2
z Asafových synov: Zakur, Jozef, Netanja a Asareela; Asafovi synovia podliehali Asafovi, ktorý prorokoval pod vedením kráľa.
3
Z Jedutuna: Jedutunovi synovia: Gedaljahu, Ceri, Ješajahu, Chašabjahu a Matitjahu. Boli šiesti pod vedením svojho otca Jedutuna, ktorý prorokoval za zvuku lýr na česť a chválu Jahveho.
4
Z Hemana: synovia: Bukijahu, Matanjahu, Uziel, Šebuel, Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Machaziot.
5
Títo všetci boli synmi kráľovského vidca Hemana; na Božie slovo trúbili na roh. Boh dal Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry.
6
Títo všetci spievali pod vedením svojho otca v Jahveho chráme za zvuku cimbalov, citár a lýr pri službe v Božom Chráme na kráľov príkaz. Asaf, Jedutun, Heman,
7
ktorí boli cvičení v speve pre Jahveho, boli započítaní spolu so svojimi bratmi; bolo ich spolu dvestoosemdesiatosem, samých umelcov.
8
Ťahali lós na poriadok služby, a to rovnako malý i veľký, majster i žiak.
9
Prvý lós padol na Asafovca Jozefa. Druhý na Gedaljahua, s jeho synmi a s jeho bratmi, na dvanástich.
10
Tretí na Zakura, jeho synov a bratov, na dvanástich.
11
Štvrtý na Jicriho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
12
Piaty na Netanjahua, jeho synov a bratov, na dvanástich.
13
Šiesty na Bukijahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
14
Siedmy na Jasareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
15
Ôsmy na Ješajahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
16
Deviaty na Matanjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
17
Desiaty na Šimeiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
18
Jedenásty na Azareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
19
Dvanásty na Chašabjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
20
Trinásty na Šubaela, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
21
Štrnásty na Matitjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
22
Pätnásty na Jeremota, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
23
Šestnásty na Chananjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
24
Sedemnásty na Jošbekašu, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
25
Osemnásty na Chananiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
26
Devätnásty na Malotiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
27
Dvadsiaty na Elijatu, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
28
Dvadsiaty prvý na Hotira, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
29
Dvadsiaty druhý na Gidaltiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
30
Dvadsiaty tretí na Machaziota, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
31
Dvadsiaty štvrtý na Romamti-Ezera, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
1 Kroník 25:1
1 Kroník 25:2
1 Kroník 25:3
1 Kroník 25:4
1 Kroník 25:5
1 Kroník 25:6
1 Kroník 25:7
1 Kroník 25:8
1 Kroník 25:9
1 Kroník 25:10
1 Kroník 25:11
1 Kroník 25:12
1 Kroník 25:13
1 Kroník 25:14
1 Kroník 25:15
1 Kroník 25:16
1 Kroník 25:17
1 Kroník 25:18
1 Kroník 25:19
1 Kroník 25:20
1 Kroník 25:21
1 Kroník 25:22
1 Kroník 25:23
1 Kroník 25:24
1 Kroník 25:25
1 Kroník 25:26
1 Kroník 25:27
1 Kroník 25:28
1 Kroník 25:29
1 Kroník 25:30
1 Kroník 25:31
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29