A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 24

1
Aj Áronovi potomkovia boli zadelení do tried: Áronovi synovia: Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar.
2
Nadab a Abihu zomreli v prítomnosti svojho otca a synov nezanechali. Kňazmi sa stali Eleazar a Itamar.
3
Dávid spolu so Sadokom, pochádzajúcim od Eleazara, a s Achimelechom, pochádzajúcim od Itamara, ich zadelil do tried podľa ich služieb.
4
Zistilo sa, že Eleazarovci majú viac mužských hláv rodín ako Itamarovci. Vytvorili teda šestnásť tried Eleazarových potomkov na čele s hlavami jeho rodín a osem s hlavami rodín Itamarových potomkov.
5
Podelili ich lósom, jedných i druhých; boli hodnostári posvätení, hodnostári Boží, medzi Eleazarovými synmi i medzi Itamarovými synmi.
6
Jeden z Levitov, pisár Šemaja, Netaneelov syn, ich zapísal v prítomnosti kráľa, hodnostárov, kňazov Sadoka, Achimelecha, Ebjatarovho syna, a hláv kňazských a levitských rodín; lós sa hádzal raz pre každú rodinu z Eleazarovcov a každý druhý raz pre Itamarových potomkov.
7
Prvý lós padol na Jehojariba, druhý na Jedaju,
8
tretí na Charima, štvrtý na Seorima,
9
piaty na Malkiju, šiesty na Mijamina,
10
siedmy na Hakoca, ôsmy na Abiju,
11
deviaty na Ješuu, desiaty na Šechanjahua,
12
jedenásty na Eljašiba, dvanásty na Jakima,
13
trinásty na Chupu, štrnásty na Išbaala,
14
pätnásty na Bilgu, šestnásty na Imera,
15
sedemnásty na Chezira, osemnásty na Hapiceca,
16
devätnásty na Petachju, dvadsiaty na Jechezkela,
17
dvadsiaty prvý na Jachina, dvadsiaty druhý na Gamula,
18
dvadsiaty tretí na Delajahua, dvadsiaty štvrtý na Maazjahua.
19
Toto bolo poradie, v ktorom nastupovali do služby; podľa poradia vchádzali do Jahveho chrámu, ako stanovil ich otec Áron, ako to jemu nariadil Jahve, Boh Izraela.
20
Z ostatných Léviho potomkov: zo synov Amrama: Šubael, zo synov Šubaela: Jechdejahu;
21
z Rechabjahua, zo synov Rechabjahua najstarší Jišija.
22
Z Jic’harovcov: Šelomot; zo synov Šelomota: Jachat.
23
Chebronovi synovia: Jerija prvý, Amarjahu druhý, Jachaziel tretí, Jekameam štvrtý.
24
Uzielov syn: Micha; zo synov Michu: Šamir;
25
Michov brat: Jišija, zo synov Jišiju: Zecharjahu.
26
Merariho synovia: Machli a Muši a synovia Jaazijahua, jeho syna.
27
Merariho synovia po synovi Jazijahuovi: Šoham, Zakur a Ibri.
28
Z Machliho: Eleazar, ktorý nemal synov.
29
Z Kiša: Kišov syn: Jerachmeel.
30
Mušiho synovia: Machli, Eder a Jerimot. To boli Léviho synovia, podľa ich rodín.
31
Aj oni ťahali lósy ako ich bratia, Áronovi synovia, pred kráľom Dávidom, Sadokom, Achimelechom a hlavami kňazských a levitských rodín, a to tak popredné rodiny, ako aj tie najmenšie.
1 Kroník 24:1
1 Kroník 24:2
1 Kroník 24:3
1 Kroník 24:4
1 Kroník 24:5
1 Kroník 24:6
1 Kroník 24:7
1 Kroník 24:8
1 Kroník 24:9
1 Kroník 24:10
1 Kroník 24:11
1 Kroník 24:12
1 Kroník 24:13
1 Kroník 24:14
1 Kroník 24:15
1 Kroník 24:16
1 Kroník 24:17
1 Kroník 24:18
1 Kroník 24:19
1 Kroník 24:20
1 Kroník 24:21
1 Kroník 24:22
1 Kroník 24:23
1 Kroník 24:24
1 Kroník 24:25
1 Kroník 24:26
1 Kroník 24:27
1 Kroník 24:28
1 Kroník 24:29
1 Kroník 24:30
1 Kroník 24:31
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29