A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 221
Dávid povedal: "Toto je dom Boha Jahveho a toto je oltár pre celopaly Izraela."
2
Dávid rozkázal zhromaždiť cudzincov, ktorí boli v Izraelskej krajine, a určil kamenárov na otesávanie kvádrov na stavbu Božieho domu.
3
Dávid prichystal množstvo železa na kliny do krídel brán a na spojovacie skoby, tiež nezvážiteľné množstvo bronzu
4
a nespočetné množstvo cédrového dreva, lebo Sidonci a Týrčania dovážali Dávidovi veľké množstvo cédrového dreva.
5
Dávid si povedal: "Môj syn Šalamún je ešte mladý a neskúsený, ale dom, ktorý sa má postaviť Jahvemu, musí byť veľkolepý, aby bol známy a slávny na celom svete. Preto mu urobím prípravy." Tak Dávid urobil veľké prípravy prv, než zomrel.
6
Potom si zavolal syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Jahvemu, Bohu Izraela.
7
Dávid povedal Šalamúnovi: "Syn môj, túžil som postaviť dom Menu Jahveho, svojho Boha.
8
Ale Jahveho slovo ma upozornilo: ‚Ty si prelial veľa krvi a veľké vojny viedol, preto ty nevystavíš dom pre moje Meno, pretože si prelial predo mnou mnoho krvi na zem.
9
Pozri, narodil sa ti syn, on bude mužom pokoja a ja mu zaistím pokoj so všetkými jeho okolitými nepriateľmi, lebo jeho meno bude Šalamún a za jeho dní dám Izraelu pokoj a mier.
10
On postaví dom môjmu Menu. On mi bude synom a ja jemu otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.‘
11
Teraz teda, syn môj, nech je Jahve s tebou, aby si úspešne vybudoval dom Jahveho, svojho Boha, ako to povedal o tebe.
12
Nech ti Jahve dá múdrosť a rozvahu a keď ťa ustanoví nad Izraelom, budeš zachovávať zákon Jahveho, svojho Boha.
13
Len vtedy budeš mať úspech, keď budeš zachovávať a do života uvádzať zákony a predpisy, ktoré Jahve dal Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a rozhodný. Neboj sa a nestrachuj!
14
Pozri, svojou námahou som pripravil pre Boží dom stotisíc talentov zlata a milión talentov striebra a také množstvo bronzu a železa, že ho nemožno zvážiť. Pripravil som aj drevo a kamene a ty k nim ešte pridáš.
15
Máš k dispozícii mnohých remeselníkov, kamenárov, murárov, tesárov a rôznych odborníkov pre každú prácu,
16
zlata, striebra, bronzu a železa bez počtu. Daj sa do práce! A nech je Jahve s tebou!"
17
Dávid prikázal všetkým náčelníkom Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi:
18
"Či nie je s vami Jahve, váš Boh? Lebo vám dal pokoj na všetkých stranách, veď dal do mojich rúk obyvateľov krajiny a krajina je poddaná Jahvemu a jeho ľudu.
19
Teraz hľadajte Jahveho, svojho Boha, oddaným srdcom a dušou! Dajte sa do budovania a postavte svätyňu Jahvemu, svojmu Bohu, aby ste mohli vniesť archu Jahveho zmluvy i posvätné Božie predmety do domu postaveného Jahveho menu!"