A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 21

1
Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izraelcov.
2
Dávid povedal Joabovi a náčelníkom: "Choďte, spočítajte Izrael od Beer-Šeby až po Dan, potom mi prineste správu, aby som vedel, koľko ich je."
3
Joab odpovedal: "Nech Jahve rozmnoží svoj ľud ešte stonásobne! Beztak sú všetci, pán môj, kráľ, sluhami môjho pána. Prečo si to môj pán žiada? Prečo by sa Izrael mal previniť?"
4
Ale kráľov rozkaz Joabovi bol rozhodný. Tak sa Joab vybral, poprechodil celý Izrael a vrátil sa do Jeruzalema.
5
Joab odovzdal kráľovi čísla dosiahnuté pri sčítaní ľudu: celý Izrael mal milión stotisíc mužov schopných tasiť meč a Júda štyristosedemdesiattisíc mužov schopných tasiť meč.
6
Léviho a Benjamína nespočítal s nimi, lebo Joabovi sa nepáčil kráľov rozkaz.
7
Bohu sa táto vec nepáčila a ranil Izrael.
8
Dávid povedal Bohu: "Veľmi som zhrešil, keď som to urobil. Prosím, odpusť teraz tento hriech svojmu sluhovi, lebo som urobil veľkú hlúposť."
9
Jahve povedal Gadovi, Dávidovmu vidcovi:
10
"Choď a povedz Dávidovi: Takto hovorí Jahve: Predkladám ti tri veci: Vyvoľ si jednu z nich a urobím ti to."
11
Gad teda šiel k Dávidovi a oznámil mu toto: "Takto hovorí Jahve: Vyber si:
12
buď tri roky hladu, buď tri mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi na dosah ich meča, alebo tri dni Jahveho meča, moru, že Jahveho anjel bude pustošiť po celom území Izraela. Teraz sa rozhodni, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal."
13
Dávid odpovedal Gadovi: "Som vo veľkej úzkosti. Ach, nech upadnem do Jahveho rúk, lebo jeho milosrdenstvo je nesmierne, ale nech neupadnem do rúk ľudí!"
14
Jahve teda dopustil na Izrael mor, takže z Izraelcov padlo sedemdesiattisíc ľudí.
15
Potom Boh poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil, ale ako tak ničil, Jahve zhliadol a bolo mu toho ľúto a povedal anjelovi-zhubcovi: "Dosť už! Prestaň!" Jahveho anjel bol pri humne Ornana Jebuzejského.
16
Keď Dávid pozrel hore, videl Jahveho anjela, ktorý stál medzi zemou a nebom s vytaseným mečom v ruke vystretej proti Jeruzalemu. Dávid a starší, oblečení do vrecoviny, hodili sa tvárou k zemi.
17
Dávid povedal Bohu: "Ja som nariadil sčítať ľud, ja som zhrešil, ja som sa dopustil zlého. Čo však urobili tieto ovce? Jahve, Bože môj, nech tvoja ruka postihne mňa a moju rodinu, ale tvoj ľud nech unikne pohrome!"
18
Jahveho anjel rozkázal vtedy Gadovi: "Nech Dávid ide hore a postaví oltár Jahvemu na humne Ornana Jebuzejského!"
19
Dávid teda šiel podľa slova, ktoré mu povedal Gad v Jahveho mene.
20
Ornan sa obrátil, videl anjela a ukryl sa so svojimi štyrmi synmi. Ornan práve mlátil pšenicu,
21
keď Dávid išiel k nemu. Ornan sa pozrel, videl Dávida, vyšiel z humna a prestrel sa pred Dávidom tvárou k zemi.
22
Dávid povedal Ornanovi: "Prepusti mi miesto humna, aby som na ňom vystaval oltár Jahvemu. Prepusti mi ho za plnú cenu v striebre. Potom sa pohroma vzdiali od ľudu."
23
Nato povedal Ornan Dávidovi: "Vezmi si ho. A nech kráľ, môj pán, urobí, čo uzná za dobré. Pozri: dávam voly na celopaly, mlátiace vlačuhy na palivo a pšenicu na nekrvavú obetu. Dávam ti všetko."
24
Ale kráľ odpovedal Ornanovi: "Nie tak! Chcem to kúpiť od teba za plnú cenu v striebre. Nevezmem predsa pre Jahveho to, čo je tvoje, a neobetujem celopaly, ktoré ma nestoja nič."
25
Dávid dal Ornanovi šesťsto šeklov zlata.
26
Dávid tam postavil oltár Jahvemu a obetoval celopaly a obety spoločenstva. Vzýval Jahveho a Jahve mu odpovedal ohňom z neba, ktorý zostúpil na oltár celopalu
27
a rozkázal anjelovi zastrčiť si meč naspäť do pošvy.
28
V tom čase, keď Dávid videl, že mu Jahve odpovedal na humne Jebuzejca Ornana, priniesol tam obetu.
29
Jahveho Príbytok, ktorý dal zhotoviť Mojžiš na púšti, a oltár celopalov boli v tom čase na výšine v Gabaone,
30
ale Dávid tam nemohol ísť pred Boha, aby sa radil, lebo bol prestrašený mečom Jahveho anjela.
1 Kroník 21:1
1 Kroník 21:2
1 Kroník 21:3
1 Kroník 21:4
1 Kroník 21:5
1 Kroník 21:6
1 Kroník 21:7
1 Kroník 21:8
1 Kroník 21:9
1 Kroník 21:10
1 Kroník 21:11
1 Kroník 21:12
1 Kroník 21:13
1 Kroník 21:14
1 Kroník 21:15
1 Kroník 21:16
1 Kroník 21:17
1 Kroník 21:18
1 Kroník 21:19
1 Kroník 21:20
1 Kroník 21:21
1 Kroník 21:22
1 Kroník 21:23
1 Kroník 21:24
1 Kroník 21:25
1 Kroník 21:26
1 Kroník 21:27
1 Kroník 21:28
1 Kroník 21:29
1 Kroník 21:30
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29