A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 2

1
Toto sú Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon,
2
Dan, Jozef a Benjamín, Neftali, Gad a Ašer.
3
Synovia Júdu: Er, Onan a Šela; traja, ktorí sa mu narodili z Bat-Šuy, Kanaánky. Er, Júdov prvorodený, sa nepáčil Jahvemu, preto ho usmrtil.
4
Tamar, Júdova nevesta, mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť.
5
Perecovi synovia: Checron a Chamul.
6
Zerachovi synovia: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, spolu päť.
7
Karmiho syn: Akar, ktorý do nešťastia priviedol Izrael tým, že si zadržal časť koristi zasvätenej Jahvemu.
8
Etanov syn: Azarja.
9
Checronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Ram a Kelubaj.
10
Ram splodil Aminadaba a Aminadab splodil Nachšona, knieža Júdovcov.
11
Nachšon splodil Salmu a Salma splodil Booza.
12
Booz splodil Obeda a Obed splodil Izaja.
13
Izaj splodil Eliaba, svojho prvorodeného, Abinadaba druhého, Šimeu tretieho,
14
Natanaela štvrtého, Radaja piateho,
15
Osema šiesteho, Dávida siedmeho.
16
Mali sestry Ceruju a Abigajil. Synovia Ceruje: Abišaj, Joab a Asael, traja.
17
Abigajil porodila Amasu a Amasovým otcom bol Jeter, Izmaelec.
18
Kaleb, Checronov syn, splodil Jeriota z Azuby, svojej ženy, a toto sú jej synovia: Ješer, Šobab a Ardon.
19
Keď Azuba zomrela, Kaleb si vzal Efratu, ktorá mu porodila Chúra.
20
Chúr splodil Uriho a Uri splodil Besaleela.
21
Checron vošiel k dcére Machira, Galaádovho otca, a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Porodila mu Seguba.
22
Segub splodil Jaira, ktorý mal dvadsaťtri miest v galaádskom kraji.
23
Potom im Gešurci a Aramejci odobrali Jairove dediny, Kenat a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Toto všetko patrilo synom Machira, Galaádovho otca.
24
Po smrti Checrona sa Kaleb spojil s Efratou, ženou svojho otca Checrona, ktorá mu porodila Ašchura, Tekoovho otca.
25
Jerachmeel, prvorodený Checronov syn, mal synov: prvorodený Ram, Buna, Oren, Osem a Achija.
26
Jerachmeel mal aj inú ženu menom Atara, tá bola Onamovou matkou.
27
Synovia Rama, Jerachmeelovho prvorodeného: Maas, Jamin a Eker.
28
Onamovi synovia: Šamaj a Jada. Šamajovi synovia: Nadab a Abišur.
29
Abišurova žena sa volala Abichajil; porodila mu Achbana a Molida.
30
Nadabovi synovia: Seled a Efraim. Seled zomrel bezdetný.
31
Efraimov syn Jišei; Jišeiho syn: Šešan; Šešanov syn: Achlaj.
32
Synovia Jadu, Šamajovho brata: Jeter a Jonatan. Jeter zomrel bezdetný.
33
Jonatanovi synovia: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeela.
34
Šešan nemal synov, len dcéry. Mal egyptského sluhu menom Jarcha,
35
Šešan dal sluhovi Jarchovi za ženu svoju dcéru, ktorá mu porodila Ataja.
36
Ataj splodil Natana a Natan splodil Zabada.
37
Zabad splodil Eflala a Eflal splodil Obeda.
38
Obed splodil Jehua a Jehu splodil Azarju.
39
Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Eleasu,
40
Eleasa splodil Sismaja, Sismaj splodil Šaluma,
41
Šalum splodil Jekamju a Jekamja splodil Elišamu.
42
Synovia Kaleba, Jerachmeelovho brata: Meša, jeho prvorodený; je to Zifov otec. Jeho syn Mareša, Chebronov otec.
43
Chebronovi synovia: Korach, Tappuach, Rekem a Šema.
44
Šema splodil Rachama, otca Jorkeama, Rekem splodil Šamaja.
45
Šamajovým synom bol Maon a Maon bol otcom Bet-Cura.
46
Efa, Kalebova vedľajšia žena, porodila Charana, Mocu a Gazeza. Charan splodil Gazeza.
47
Jahdajovi synovia: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf.
48
Maacha, Kalebova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu,
49
ďalej porodila Šaafa, otca Madmanu, Ševu, Machbenovho otca a Gibeovho otca. Kalebova dcéra bola Achsa.
50
To boli Kalebovi synovia. Chúr Synovia Chúra, Efratinho prvorodeného: Šobal, otec Kirjat-Jearima.
51
Salma, otec Betlehema, Charef, otec Bet-Gadera.
52
Šobal, otec Kirjat-Jearima, mal synov: Haroeho, totiž polovicu Menuchoťanov,
53
a rody Kirjat-Jearima: Jitrovci, Putovci, Šumatovci a Mišraovci. Z týchto pochádzajú Coreanci a Eštaolci.
54
Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atrot Bet-Joab, polovica Menuchoťanov, Coreancov.
55
Rody Sofritov bývajúcich v Jaabeci boli Tireatejci, Šimeatejci a Suchtejci. To sú Kinejci, pochádzajúci od Chammata, otca Rechabovho rodu.
1 Kroník 2:1
1 Kroník 2:2
1 Kroník 2:3
1 Kroník 2:4
1 Kroník 2:5
1 Kroník 2:6
1 Kroník 2:7
1 Kroník 2:8
1 Kroník 2:9
1 Kroník 2:10
1 Kroník 2:11
1 Kroník 2:12
1 Kroník 2:13
1 Kroník 2:14
1 Kroník 2:15
1 Kroník 2:16
1 Kroník 2:17
1 Kroník 2:18
1 Kroník 2:19
1 Kroník 2:20
1 Kroník 2:21
1 Kroník 2:22
1 Kroník 2:23
1 Kroník 2:24
1 Kroník 2:25
1 Kroník 2:26
1 Kroník 2:27
1 Kroník 2:28
1 Kroník 2:29
1 Kroník 2:30
1 Kroník 2:31
1 Kroník 2:32
1 Kroník 2:33
1 Kroník 2:34
1 Kroník 2:35
1 Kroník 2:36
1 Kroník 2:37
1 Kroník 2:38
1 Kroník 2:39
1 Kroník 2:40
1 Kroník 2:41
1 Kroník 2:42
1 Kroník 2:43
1 Kroník 2:44
1 Kroník 2:45
1 Kroník 2:46
1 Kroník 2:47
1 Kroník 2:48
1 Kroník 2:49
1 Kroník 2:50
1 Kroník 2:51
1 Kroník 2:52
1 Kroník 2:53
1 Kroník 2:54
1 Kroník 2:55
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29