A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 18

1
Po tomto sa stalo, že Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich. Odňal z rúk Filištíncov Gat a čo k nemu patrí.
2
Potom porazil Moabcov, takže Moabci sa stali Dávidovými poddanými a prinášali mu poplatky.
3
Dávid porazil Hadadezera, kráľa Coby, pri Chamate, keď ten šiel rozšíriť svoju moc na rieku Eufrat.
4
Dávid mu vzal tisíc vojnových vozov, sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť kone všetkých vojnových vozov, ale sto vozov si ponechal.
5
Aramejci z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Coby, ale Dávid zabil Aramejcom dvadsaťdvatisíc chlapov.
6
Potom Dávid ustanovil miestodržiteľov v damašskom Arame a Aramejci sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Všade, kade chodil, Jahve dával Dávidovi víťazstvo.
7
Dávid vzal zlaté štíty, ktoré nosila Hadadezerova garda, a doniesol ich do Jeruzalema.
8
Z Tibchatu a Kunu, Hadadezerových miest, Dávid nabral veľké množstvo bronzu, z ktorého Šalamún zhotovil bronzové more, stĺpy a bronzové náčinie.
9
Keď sa Tou, kráľ Chamatu, dopočul, že Dávid porazil celé vojsko Hadadezera, kráľa Coby,
10
poslal svojho syna Hadorama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho porazil, lebo Hadadezer bol vo vojne s Touom. Poslal i rozličné zlaté, strieborné a bronzové predmety.
11
Kráľ Dávid ich tiež zasvätil Jahvemu so striebrom a zlatom, ktoré vybral od všetkých národov: od Edomcov, od Moabcov, od Ammoncov, od Filištíncov a od Amalekovcov.
12
Abišaj, Cerujin syn, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edomcov.
13
Ustanovil miestodržiteľov v Edome, takže všetci Edomci sa stali Dávidovými poddanými. Všade, kam Dávid išiel, Boh mu dal víťazstvo.
14
Dávid kraľoval nad celým Izraelom, vykonával právo a spravodlivosť pre všetok svoj ľud.
15
Joab, Cerujin syn, velil vojsku; Jehošafat, Achiludov syn, bol vrchným veliteľom;
16
Sadok, Achitubov syn, a Achimelech, Ebjatarov syn, boli kňazmi; Šavša bol pisárom.
17
Benajahu, Jehojadov syn, velil Keretejcom a Peletejcom. Dávidovi synovia boli prvými po kráľovom boku.
1 Kroník 18:1
1 Kroník 18:2
1 Kroník 18:3
1 Kroník 18:4
1 Kroník 18:5
1 Kroník 18:6
1 Kroník 18:7
1 Kroník 18:8
1 Kroník 18:9
1 Kroník 18:10
1 Kroník 18:11
1 Kroník 18:12
1 Kroník 18:13
1 Kroník 18:14
1 Kroník 18:15
1 Kroník 18:16
1 Kroník 18:17
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29