A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 12

1
Títo prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď ešte utekal pred tvárou Šaula, Kišovho syna. Boli to udatní mužovia, bojujúci s ním vo vojne,
2
vyzbrojení lukom, vycvičení pravicou i ľavicou metať kamene i šípy z luku. Z Benjamína, zo Šaulových bratov:
3
náčelník Achiezer a Joaš, synovia gibejského Hašemu, Jeziel a Pelet, Azmavetovi synovia, Beracha a Jehu Anatotský,
4
Jišmaja Gabaonský, hrdina z Tridsiatich a nad Tridsiatimi;
5
Jirmeja, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederotský,
6
Elluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarjahu Charufský,
7
Elkana, Jišijahu, Azarel, Jeozer a Jašobeam, Korachovci,
8
Joela, Zebadja, Jerochamovi synovia, z Gedoru.
9
Z Gadovcov prešli k Dávidovi na púšť do jeho skalného úkrytu udatní hrdinovia, skúsení bojovníci, pripravení do boja, vyzbrojení štítom a kopijou, vyzerali ako levy a boli rýchli ako gazely na horách.
10
Náčelníkom bol Ezer, Obadja bol druhý, Eliab tretí,
11
Mišmana štvrtý, Jirmeja piaty,
12
Ataj šiesty, Eliel siedmy,
13
Jochanan ôsmy, Elzabad deviaty,
14
Jirmejahu desiaty, Machbanaj jedenásty.
15
Títo Gadovci boli veliteľmi vojska; menší velili stom, väčší tisícom.
16
Oni prešli cez Jordán v prvom mesiaci, na jar, keď Jordán zaplavil oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ.
17
Niekoľkí Benjamínovci a Júdovci prišli k Dávidovmu úkrytu.
18
Dávid im vyšiel naproti a povedal: "Ak prichádzate ku mne v pokoji, aby ste mi pomohli, som ochotný spojiť sa s vami. No ak ste prišli zradiť ma nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí nijaké násilie, nech to vidí a potrestá Boh našich otcov!"
19
Vtedy Duch osvietil jedného z nich, Amasaja, veliteľa Tridsiatich, a ten zvolal: "My sme tvoji, Dávid! Sme s tebou, Izajov syn! Pokoj, pokoj s tebou, pokoj a šťastie s tým, kto ti pomáha! Tebe pomáha tvoj Boh!"
20
Niektorí z Manassesovcov prešli k Dávidovi, keď vyšiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale Dávid a jeho spojenci im nepomáhali, pretože po porade ho filištínske kniežatá prepustili hovoriac: "Za cenu našich hláv by prebehol ku svojmu pánovi, Šaulovi."
21
Keď odchádzal do Ciklagu, niektorí Manassesovci sa pripojili k nemu: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, manassesovskí tisícnici.
22
Oni veľmi pomáhali Dávidovi a jeho čate, keďže všetci boli udatnými hrdinami a stali sa veliteľmi v jeho vojsku.
23
Deň čo deň prichádzali ľudia Dávidovi na pomoc, takže jeho tábor sa stal veľkým ako Boží tábor.
24
Toto je výpočet ozbrojených vojakov, ktorí prišli k Dávidovi do Chebronu, aby podľa Jahveho slova preniesli na neho Šaulovo kráľovstvo:
25
z Júdovcov so štítom a kopijou: šesťtisíc osemsto do boja vystrojených mužov.
26
Zo Simeonovcov: sedemtisíc sto udatných bojovníkov.
27
Z Levitov: štyritisíc šesťsto,
28
tiež Jehojada, veliteľ Áronovcov, a s ním tritisíc sedemsto,
29
Cadok, chrabrý junák, a dvadsaťdva dôstojníkov z jeho rodiny.
30
Z Benjamínovcov, Šaulových bratov: tritisíc, väčšina z nich sa dovtedy pridŕžala Šaulovho domu.
31
Z Efraimovcov: dvadsaťtisíc osemsto udatných hrdinov, mužov preslávených vo svojich rodinách.
32
Z polovice kmeňa Manasses: osemnásťtisíc zvlášť podľa mena určených na to, aby išli ustanoviť Dávida za kráľa.
33
Z Isacharovcov, ktorí vedeli rozoznať chvíľu, kedy má Izrael konať a ako to má robiť, dvesto ich náčelníkov a všetci ich bratia pod ich velením.
34
Zo Zabulona: päťdesiattisíc bojovníkov vystrojených na boj rozličnými zbraňami, pripravených nastúpiť do boja bez váhania.
35
Z Neftaliho tisíc dôstojníkov a s nimi tridsaťsedemtisíc mužov so štítom a kopijou.
36
Z Danovcov: dvadsaťosemtisíc šesťsto mužov pripravených do boja.
37
Z Ašera: štyridsaťtisíc bojovníkov pripravených do boja.
38
Spoza Jordánu: z Rubenovcov, z Gadovcov a z polovice kmeňa Manasses: stodvadsaťtisíc mužov so všetkými druhmi vojnových zbraní.
39
Všetci títo bojovníci, zoradení do bojových útvarov, prišli do Chebronu rozhodnutí ustanoviť Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Ale aj všetci ostatní Izraelci jednomyseľne chceli ustanoviť Dávida za kráľa.
40
Po tri dni tam zostali a jedli a pili s Dávidom. Ich bratia pre nich všetko nachystali.
41
Ale aj ich susedia až po Isachara, Zabulona a Neftaliho dovážali im živobytie na osloch, na ťavách, na muliciach a na voloch: múku, figy, sušené hrozienka, víno a olej, hovädzí a ovčí statok v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.
1 Kroník 12:1
1 Kroník 12:2
1 Kroník 12:3
1 Kroník 12:4
1 Kroník 12:5
1 Kroník 12:6
1 Kroník 12:7
1 Kroník 12:8
1 Kroník 12:9
1 Kroník 12:10
1 Kroník 12:11
1 Kroník 12:12
1 Kroník 12:13
1 Kroník 12:14
1 Kroník 12:15
1 Kroník 12:16
1 Kroník 12:17
1 Kroník 12:18
1 Kroník 12:19
1 Kroník 12:20
1 Kroník 12:21
1 Kroník 12:22
1 Kroník 12:23
1 Kroník 12:24
1 Kroník 12:25
1 Kroník 12:26
1 Kroník 12:27
1 Kroník 12:28
1 Kroník 12:29
1 Kroník 12:30
1 Kroník 12:31
1 Kroník 12:32
1 Kroník 12:33
1 Kroník 12:34
1 Kroník 12:35
1 Kroník 12:36
1 Kroník 12:37
1 Kroník 12:38
1 Kroník 12:39
1 Kroník 12:40
1 Kroník 12:41
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29