A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 11

1
Celý Izrael sa zhromaždil k Dávidovi do Chebronu a povedal: "Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2
Už predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si vyvádzal a privádzal Izrael a Jahve, tvoj Boh, ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj izraelský ľud, ty budeš vodcom nad Izraelom.‘"
3
Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Chebrone pred Jahvem a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, podľa Jahveho slova, prostredníctvom Samuela.
4
Dávid tiahol s celým Izraelom na Jeruzalem, čiže Jebus, kde boli obyvateľmi krajiny Jebuzejci.
5
Obyvatelia Jebusu povedali Dávidovi: "Sem nevojdeš." Ale Dávid zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo mesto.
6
Vtedy Dávid povedal: "Kto prvý zabije Jebuzejca, bude náčelníkom a kniežaťom." Joab, Cerujin syn, vystúpil prvý a stal sa náčelníkom.
7
Dávid sa usadil v pevnosti, preto ju nazvali Dávidovým mestom.
8
Potom budoval dookola mesto, od Mila až po obvodové múry. Ostatok mesta obnovil Joab.
9
Takto sa Dávid stále vzmáhal a Jahve Cebaot bol s ním.
10
Toto sú náčelníci Dávidových hrdinov, ktorí venovali všetky svoje sily jeho kráľovstvu a ktorí ho s celým Izraelom urobili kráľom podľa Jahveho slova o Izraeli.
11
Toto je výpočet Dávidových hrdinov: Jašobeam, Chachmoniho syn, vodca Trocha; to on sa rozohnal kopijou ponad tristo chlapov a naraz ich pobil.
12
Po ňom bol Eleazar, syn Dodu, Achochita, jeden z troch hrdinov.
13
Bol s Dávidom v Pas-Damine, keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja. Bola tam roľa plná jačmeňa. Keď ľud zutekal pred Filištíncami,
14
postavili sa doprostred role, ubránili ju a porazili Filištíncov. Jahve tam spôsobil veľké víťazstvo.
15
Traja z Tridsiatich zišli k Dávidovi na skalu pri Adullamskej jaskyni, zakiaľ filištínske vojsko táborilo v doline Refaim.
16
Dávid bol vtedy v skalnom úkryte a v Betleheme ešte sídlila filištínska posádka.
17
Tu sa zažiadalo Dávidovi vody a zavolal: "Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne!"
18
Nato sa tí traja prebili táborom Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, priniesli ju a podali Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, ale vylial ju ako obetu Jahvemu.
19
Povedal: "Boh ma chráň, aby som to urobil! Môžem piť krv týchto mužov, ktorí šli s nasadením vlastných životov?" Preto nechcel piť. Toto urobili títo traja hrdinovia.
20
Abišaj, Joabov brat, bol hlavou Tridsiatich. On zamával svojou kopijou nad tristo chlapmi a urobil si meno medzi Tridsiatimi.
21
Bol slávnejší ako tí Tridsiati a stal sa ich veliteľom, ale medzi Troch ho nepočítali.
22
Benajahu, Jehojadov syn, muž udatný, muž veľkých činov, bol z Kabseelu. To on porazil dvoch hrdinov z Moabu, on zišiel do cisterny a zabil tam leva, a to v deň, keď snežilo.
23
Zabil aj päť lakťov vysokého Egypťana. Aj keď mal Egypťan v ruke kopiju ako tkáčsky návoj, on šiel proti nemu s palicou, vytrhol kopiju Egypťanovi z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou.
24
Toto vykonal Benajahu, Jehojadov syn, a urobil si meno medzi tými tridsiatimi hrdinami.
25
Bol slávnejší ako Tridsiati, ale medzi Troch ho nepočítali. Dávid ho ustanovil na čelo svojej osobnej stráže.
26
Ďalší udatní hrdinovia: Asahel, Joabov brat, Elchanan, Dodov syn, z Betlehema,
27
Šamot Charodský, Chelec Pelonský,
28
Ira, Ikešov syn, z Tekoy, Abiezer Anatotský,
29
Sibechaj Chúšsky, Ilaj Achochský.
30
Mahraj Netofský, Cheled Netofský, Banov syn,
31
Itaj, Ribajov syn, z benjamínskej Gibey, Benajahu Pireatonský,
32
Churaj od potokov Gaaš, Abiel z Bet-Araby,
33
Azmavet Bachurimský, Eljachaba Šaalbonský,
34
Bene-Chašem z Gizonu, Jonatan, Šageho syn z Hararu,
35
Achiam, Sacharov syn, z Hararu, Elifelet, Urov syn,
36
Chefer Mecherský, Achija Pelonský,
37
Checro Karmelský, Naaraj, Ezbajov syn,
38
Joel, Natanov brat, Mibchar, Hagriho syn,
39
Selek Ammonský, Nachraj z Beerotu, zbrojnoš Joaba, Cerujinho syna,
40
Ira Jitrijský, Gareb Jitrijský,
41
Uriáš Chetejský, Zabad, Achlajov syn,
42
Rubenovec Adina, Šizov syn, náčelník Rubenovcov i Tridsiatich,
43
Chanan, Maachov syn, Jošafat Mitnijský,
44
Uzija Aštarotský, Šama a Jeiel, synovia Chotama Aroerského,
45
Jediael, Šimriho syn, a jeho brat Jocha Ticský,
46
Eliel Machavimský, Jeribaj a Jošavja, Elnaamovi synovia, Jitama Moabský,
47
Eliel, Obed a Jaasiel z Coby.
1 Kroník 11:1
1 Kroník 11:2
1 Kroník 11:3
1 Kroník 11:4
1 Kroník 11:5
1 Kroník 11:6
1 Kroník 11:7
1 Kroník 11:8
1 Kroník 11:9
1 Kroník 11:10
1 Kroník 11:11
1 Kroník 11:12
1 Kroník 11:13
1 Kroník 11:14
1 Kroník 11:15
1 Kroník 11:16
1 Kroník 11:17
1 Kroník 11:18
1 Kroník 11:19
1 Kroník 11:20
1 Kroník 11:21
1 Kroník 11:22
1 Kroník 11:23
1 Kroník 11:24
1 Kroník 11:25
1 Kroník 11:26
1 Kroník 11:27
1 Kroník 11:28
1 Kroník 11:29
1 Kroník 11:30
1 Kroník 11:31
1 Kroník 11:32
1 Kroník 11:33
1 Kroník 11:34
1 Kroník 11:35
1 Kroník 11:36
1 Kroník 11:37
1 Kroník 11:38
1 Kroník 11:39
1 Kroník 11:40
1 Kroník 11:41
1 Kroník 11:42
1 Kroník 11:43
1 Kroník 11:44
1 Kroník 11:45
1 Kroník 11:46
1 Kroník 11:47
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29