A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kroník 1

1
Adam, Set, Enoš,
2
Kenan, Mahalalel, Jered,
3
Henoch, Matuzalem, Lamech,
4
Noe, Sem, Cham a Jafet.
5
Jafetovi synovia: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
6
Gomerovi synovia: Aškenaz, Rifat, Togarma.
7
Javanovi synovia: Eliša, Taršiš, Kittim a Dodanim.
8
Chamovi synovia: Kuš, Micrajim, Put, Kanaán.
9
Kušovi synovia: Seba, Chavila, Sabta, Dedan.
10
Kušovi sa narodil Nimrod, ktorý bol prvým mocnárom na zemi.
11
Micrajim splodil Ludov, Anamcov, Lehabov, Naftuchov,
12
Patrosanov, Kasluchov a Kaftorcov, z ktorých pochádzajú Filištínci.
13
Kanaán splodil svojho prvorodeného Sidona, nato Cheta,
14
potom Jebuzejcov, Amorejcov, Girgašejcov,
15
Chivijcov, Arkejcov a Sinejcov,
16
Arvaďanov, Cemaranov a Chamaťanov.
17
Semovi synovia: Elam, Aššur, Arpakšad, Lud a Aram. Aramovi synovia: Uc, Chul, Geter a Mesek.
18
Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ebera.
19
Eberovi sa narodili dvaja synovia: jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem, a jeho brat sa volal Joktan.
20
Joktan splodil Almodada, Šelefa, Chacarmaveta, Jeracha,
21
Hadorama, Uzala, Diklu,
22
Ebala, Abimaela, Šebu,
23
Ofira, Chavilu a Jobaba; to všetko sú Joktanovi synovia.
24
Sem, Arpakšad, Šelach,
25
Eber, Peleg, Reu,
26
Serug, Nachor, Terach,
27
Abram — to je Abrahám.
28
Abrahámovi synovia: Izák a Izmael.
29
Toto je ich potomstvo:
30
Prvorodený Izmaelov syn Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, Mišma, Duma, Masa, Chabad, Tema,
31
Jetur, Nafiš a Kedma. Toto sú Izmaelovi synovia.
32
Synovia Ketury, vedľajšej Abrahámovej ženy. Porodila Zimrana, Jokšana, Medana, Madiána, Jišbaka a Šaucha. Jokšanovi synovia: Šeba a Dedan.
33
Madiánovi synovia: Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldas. Títo všetci sú synovia Ketury.
34
Abrahám splodil Izáka. Izákovi synovia: Ezau a Izrael.
35
Ezauovi synovia: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.
36
Elifazovi synovia: Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna a Amalek.
37
Reuelovi synovia: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
38
Seirovi synovia: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer, Dišan.
39
Lotanovi synovia: Chori a Homam. Lotanova sestra: Timna.
40
Šobalovi synovia: Aljan, Manachat, Ebal, Šefi, Onam. Cibeonovi synovia: Aja a Ana.
41
Anov syn: Dišon. Dišonovi synovia: Chamran, Ešban, Jitran a Keran.
42
Ecerovi synovia: Bilhan, Zaavan a Jaakan. Dišanovi synovia: Uc a Aran.
43
Toto sú králi, ktorí panovali v Edomskej krajine prv, ako panoval izraelský kráľ: Bela, Beorov syn, a jeho mesto sa volalo Dinhaba.
44
Bela zomrel a po ňom nastúpil Jobab, Zerachov syn z Bocry.
45
Keď zomrel Jobab, kraľoval po ňom Chušam z krajiny Temancov.
46
Keď zomrel Chušam, kraľoval po ňom Hadad, Bedadov syn, on porazil Madiáncov na Moabskej stepi; jeho mesto sa volalo Avit.
47
Keď zomrel Hadad, stal sa kráľom miesto neho Samla z Masreky.
48
Keď zomrel Samla, kraľoval miesto neho Šaul z Rechabot-Naharu.
49
Keď zomrel Šaul, stal sa kráľom po ňom Baal-Chanan, Akborov syn.
50
Keď zomrel Baal-Chanan, kraľoval po ňom Hadad. Jeho mesto sa menovalo Pai a jeho žena sa volala Mehetabel, dcéra Matredy, Mezahabovej dcéry.
51
Hadad zomrel, v Edomsku boli náčelníci: náčelník Timna, náčelník Alja, náčelník Jetet,
52
náčelník Oholimbama, náčelník Ela, náčelník Pinon,
53
náčelník Kenaz, náčelník Teman, náčelník Mibcar,
54
náčelník Magdiela, náčelník Iram. To sú náčelníci Edomu.
1 Kroník 1:1
1 Kroník 1:2
1 Kroník 1:3
1 Kroník 1:4
1 Kroník 1:5
1 Kroník 1:6
1 Kroník 1:7
1 Kroník 1:8
1 Kroník 1:9
1 Kroník 1:10
1 Kroník 1:11
1 Kroník 1:12
1 Kroník 1:13
1 Kroník 1:14
1 Kroník 1:15
1 Kroník 1:16
1 Kroník 1:17
1 Kroník 1:18
1 Kroník 1:19
1 Kroník 1:20
1 Kroník 1:21
1 Kroník 1:22
1 Kroník 1:23
1 Kroník 1:24
1 Kroník 1:25
1 Kroník 1:26
1 Kroník 1:27
1 Kroník 1:28
1 Kroník 1:29
1 Kroník 1:30
1 Kroník 1:31
1 Kroník 1:32
1 Kroník 1:33
1 Kroník 1:34
1 Kroník 1:35
1 Kroník 1:36
1 Kroník 1:37
1 Kroník 1:38
1 Kroník 1:39
1 Kroník 1:40
1 Kroník 1:41
1 Kroník 1:42
1 Kroník 1:43
1 Kroník 1:44
1 Kroník 1:45
1 Kroník 1:46
1 Kroník 1:47
1 Kroník 1:48
1 Kroník 1:49
1 Kroník 1:50
1 Kroník 1:51
1 Kroník 1:52
1 Kroník 1:53
1 Kroník 1:54
1 Kroník 1 / 1Kro 1
1 Kroník 2 / 1Kro 2
1 Kroník 3 / 1Kro 3
1 Kroník 4 / 1Kro 4
1 Kroník 5 / 1Kro 5
1 Kroník 6 / 1Kro 6
1 Kroník 7 / 1Kro 7
1 Kroník 8 / 1Kro 8
1 Kroník 9 / 1Kro 9
1 Kroník 10 / 1Kro 10
1 Kroník 11 / 1Kro 11
1 Kroník 12 / 1Kro 12
1 Kroník 13 / 1Kro 13
1 Kroník 14 / 1Kro 14
1 Kroník 15 / 1Kro 15
1 Kroník 16 / 1Kro 16
1 Kroník 17 / 1Kro 17
1 Kroník 18 / 1Kro 18
1 Kroník 19 / 1Kro 19
1 Kroník 20 / 1Kro 20
1 Kroník 21 / 1Kro 21
1 Kroník 22 / 1Kro 22
1 Kroník 23 / 1Kro 23
1 Kroník 24 / 1Kro 24
1 Kroník 25 / 1Kro 25
1 Kroník 26 / 1Kro 26
1 Kroník 27 / 1Kro 27
1 Kroník 28 / 1Kro 28
1 Kroník 29 / 1Kro 29