English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 9
1
Prorok Elizeus si zavolal jedného z bratov prorokov a povedal mu: "Prepáš si bedrá! Vezmi so sebou túto nádobku s olejom a choď do Ramotu v Galaáde.
2
Keď ta prídeš, vyhľadaj Jehua, Nimšiho syna, Jošafatovho vnuka. Keď ho nájdeš, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a zaveď ho do odľahlej izby.
3
Potom vezmi nádobku s olejom a vylej mu ho na hlavu so slovami: ‚Takto hovorí Jahve: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom.‘ Potom otvor dvere a uteč bez otáľania!"
4
Mladík, proroka, odišiel do Ramotu v Galaáde.
5
Keď došiel, velitelia vojska práve zasadali. Ohlásil sa: "Mám ti niečo povedať, veliteľ." Jehu sa opýtal: "Ktorému z nás?" Odpovedal: "Tebe, veliteľ."
6
Vtedy Jehu vstal a vošiel do domu. Mladík mu vylial olej na hlavu a povedal: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Pomazal som ťa za kráľa nad Jahveho ľudom, nad Izraelom.
7
Ty vyhubíš rod Achaba, svojho pána, a ja pomstím krv svojich sluhov prorokov a všetkých Jahveho sluhov na Jezabel
8
a na celom Achabovom rode. V celom Izraeli vyhubím od prvého až do posledného všetkých mužských príslušníkov Achabovho rodu.
9
S Achabovým rodom naložím, ako som naložil s rodom Jeroboama, Nebatovho syna, a s rodom Bašu, Achijovho syna.
10
A Jezabel budú žrať psy na poli Jizreel, nik ju nepochová." Nato otvoril dvere a ušiel.
11
Jehu vyšiel k dôstojníkom svojho pána. Oni sa ho opýtali: "Je všetko v poriadku? Prečo prišiel ten splašenec k tebe?" Odpovedal: "Poznáte toho chlapa, aj jeho pesničku!"
12
Ale oni povedali: "Klamstvo! Len nám to porozprávaj!" On povedal: "Toto a toto povedal: Takto hovorí Jahve: Mažem ťa za kráľa nad Izraelom."
13
Nato všetci brali svoje plášte, prestierali mu ich pod nohy, zatrúbili na roh a kričali: "Jehu je kráľom."
14
Tak nastrojil Jehu, Nimšiho syn, Jošafatov vnuk, sprisahanie proti Joramovi. Vtedy Joram s celým Izraelom bránil Ramot v Galaáde proti aramejskému kráľovi Chazaelovi.
15
Ale Joram sa vrátil do Jizreela liečiť si rany, ktoré mu spôsobili Aramejci, keď bojoval proti Chazaelovi, kráľovi Aramu. Jehu vtedy povedal: "Ak je to vaším želaním, dajte pozor, nech nikto neutečie z mesta, aby to oznámil v Jizreeli!"
16
Jehu nasadol na voz a pohol sa k Jizreelu. Tam Joram ležal a Achazjahu, judský kráľ, prišiel Jorama navštíviť.
17
Strážca stojaci na veži v Jizreeli videl blížiaci sa Jehuov oddiel a hlásil: "Vidím nejaký oddiel." Joram rozkázal: "Vezmi jazdca a pošli ho oproti nim, nech sa opýta: ‚Je všetko v poriadku?‘"
18
Jazdec im šiel v ústrety a pýtal sa: "Takto hovorí kráľ: Všetko v poriadku?" Jehu ho okríkol: "Čo teba do toho, či je všetko v poriadku? Zaraď sa za mňa!" A strážca hlásil: "Posol došiel až k nim, ale nevracia sa."
19
Kráľ poslal druhého jazdca. Ten k nim dorazil a pýtal sa: "Takto hovorí kráľ: Je všetko v poriadku?" Jehu mu povedal: "Čo teba do toho, či je všetko v poriadku? Zaraď sa za mňa!"
20
Strážca opäť hlásil: "Dorazil až k nim, ale nevracia sa. Takto poháňa Jehu, Nimšiho syn. Poháňa ako divý!"
21
Joram rozkázal: "Priahajte!" Zapriahli do jeho voza. Joram, izraelský kráľ, a Achazjahu, judský kráľ, sa pohli naproti Jehuovi, každý vo svojom voze. Dorazili k nemu na poli Nabota z Jizreela.
22
Keď Joram uzrel Jehua, spýtal sa: "Je všetko v poriadku, Jehu?" On odpovedal: "Čo je to za poriadok, keď stále trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a mnohé jej čarodejníctva!"
23
Joram sa obrátil a dal sa na útek, zakričal: "Zrada, Achazjahu!"
24
Jehu napäl luk, zasiahol Jorama medzi lopatky, takže šíp prešiel kráľovi srdcom a on klesol do svojho voza.
25
Jehu kázal svojmu pobočníkovi Bidkarovi: "Vezmi ho a hoď na pole Nabota z Jizreela. Rozpomeň sa, keď sme my dvaja, ja a ty, jazdili za jeho otcom Achabom, Jahve vyniesol nad ním tento rozsudok:
26
‚Potvrdzujem to! Včera som videl Nabotovu krv a krv jeho synov. Jahveho výrok! A odplatím ti ju na tej istej roli. Jahveho výrok!‘ Vezmi ho teda a hoď ho na tú istú roľu podľa Jahveho slova!"
27
Keď to videl judský kráľ Achazjahu, dal sa na útek cestou do Bet-Ganu. Ale Jehu ho prenasledoval a rozkázal: "Aj jeho zabite!" Zranili hoc na jeho voze na svahu Gur, ktorý je pri Jibleame. A on utiekol do Megidda a tam zomrel.
28
Jeho dôstojníci ho previezli do Jeruzalema. Pochovali ho do jeho hrobu v Dávidovom meste k jeho otcom.
29
Achazjahu sa stal judským kráľom v jedenástom roku Jorama, Achabovho syna.
30
Jehu vošiel do Jizreela. Jezabel sa o tom dozvedela, nafarbila si oči líčidlom, upravila si hlavu a dívala sa z okna.
31
Keď Jehu vchádzal do mestskej brány, skríkla: "Je všetko v poriadku, Zimri, vrah svojho pána?"
32
Jehu zdvihol hlavu k oknu a povedal: "Kto je so mnou, kto?" Nato sa dvaja alebo traja priblížili k nemu.
33
Povedal: "Zhoďte ju dolu!" Tí ju zhodili a jej krv postriekala múr i kone a Jehu prešiel po jej tele.
34
Vošiel dnu, jedol a pil, potom rozkázal: "Pozrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, veď bola kráľovskou dcérou."
35
Išli ju pochovať, ale nenašli z nej nič, iba lebku, nohy a dlane.
36
Vrátili sa a oznámili to Jehuovi. On vyhlásil: "To je Jahveho slovo, ktoré vyriekol ústami svojho sluhu Eliáša z Tišby: ‚Na jizreelskom poli budú psy žrať Jezabelino telo.
37
Jej mŕtvola bude ako hnoj rozhádzaný po roli, takže nik nebude môcť povedať: Toto je Jezabel.‘"