A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 41
Žena jedného z bratov prorokov úpenlivo prosila Elizea týmito slovami: "Tvoj sluha, môj muž, zomrel. Ty vieš, že tvoj sluha bol verný Jahvemu. Prišiel však veriteľ vziať si mojich dvoch synov za otrokov."
2
Elizeus sa jej opýtal: "Čo ti mám urobiť? Povedz mi, čo máš v dome." Odpovedala: "Tvoja slúžka nemá v celom dome nič, len krčiažok oleja."
3
A on povedal: "Choď, požičaj si zvonku od susedov prázdne nádoby, a nie málo.
4
Potom vojdi dnu, zamkni dvere za sebou i za svojimi synmi a nalievaj olej do tých nádob. Plné odstav!"
5
Ona odišla od Elizea, zamkla dvere za sebou i za svojimi synmi. Oni jej podávali nádoby a ona nalievala.
6
Keď boli nádoby plné, povedala svojmu synovi: "Podaj mi ešte nejakú nádobu." Ale on jej odpovedal: "Nádoby už niet." Vtom olej prestal tiecť.
7
Vtedy vyšla a povedala to Božiemu mužovi. On jej povedal: "Choď predať olej, vyplať dlh a zo zvyšku ži ty so svojimi synmi!"
8
Jedného dňa Elizeus prechádzal cez Šunam. Tam žila veľmi vážená žena, ktorá ho pozvala, aby si zajedol. Odvtedy kedykoľvek tade prechádzal, zastavil sa u nej zajesť si.
9
Žena raz povedala svojmu mužovi: "Počuj, som si istá, že Boží muž, ktorý pravidelne chodieva popri nás, je svätý.
10
Postavme mu malú izbu na hornom poschodí, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik. Tak, keď k nám príde, môže tam bývať."
11
Jedného dňa prišiel, utiahol sa do hornej izby a ľahol si tam.
12
Povedal svojmu sluhovi Gechazimu: "Zavolaj tú Šunemčanku!" Zavolal ju a dostavila sa k nemu.
13
Elizeus pokračoval: "Povedz jej: Dala si si s nami všetku túto starosť. Čo by sme mohli spraviť pre teba? Vari povedať za teba slovo kráľovi alebo veliteľovi vojska?" Ale ona odpovedala: "Načo? Ja bývam medzi svojimi."
14
On pokračoval: "Čo by sa predsa dalo pre ňu urobiť?" Gechazi odpovedal: "Žiaľ, nemá deti a jej manžel je starý."
15
Elizeus povedal: "Zavolaj ju!" Zavolal ju a ona zostala pri dverách.
16
Povedal jej: "Na rok o takomto čase budeš držať syna v náručí." Ale ona povedala: "Nie, môj pane, neklam svoju slúžku!"
17
A tá žena počala a porodila syna v tom čase, ako jej predpovedal Elizeus.
18
Chlapec vyrástol. Jedného dňa išiel za svojím otcom, ktorý pracoval so žencami.
19
Tu sa začal žalovať svojmu otcovi: "Moja hlava! Moja hlava!" Otec rozkázal sluhovi, aby ho zaniesol k jeho matke.
20
Ten ho vzal a zaniesol k matke. Pestovala ho na svojich kolenách až do poludnia, potom zomrel.
21
Vtedy vyšla hore, položila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za ním dvere a odišla.
22
Zavolala svojho muža a povedala mu: "Prosím ťa, pošli mi jedného zo sluhov s oslicou. Zaskočím k Božiemu mužovi a hneď sa vrátim."
23
Ale on sa pýtal: "Prečo ideš k nemu dnes? Nie je sviatok nového mesiaca, ani sobota." Ale ona odpovedala: "Zostávaj v pokoji."
24
Osedlala oslicu a rozkázala sluhovi: "Veď a poháňaj! Kvôli mne jazdu nezdržuj! Zastavuj, iba keď ti rozkážem!"
25
Vydala sa na cestu a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zďaleka videl, povedal svojmu sluhovi Gechazimu: "Pozri, to je tá Šunemčanka!
26
Bež jej naproti a opýtaj sa jej: Dobre sa máš? Dobre sa má tvoj muž? Dobre sa má tvoj chlapec?" Ona odpovedala: "Dobre."
27
Keď však došla k Božiemu mužovi na vrch, kŕčovito mu objala nohy. Gechazi priskočil, aby ju odsotil, ale Boží muž povedal: "Nechaj ju, lebo jej duša je zatrpknutá. A Jahve to skryl predo mnou, nič mi neoznámil."
28
Nato sa ozvala: "Či som si od teba žiadala syna? Či som ti nevravela: Nerob mi márne nádeje?"
29
Elizeus rozkázal Gechazimu: "Prepáš si bedrá! Vezmi si do ruky moju palicu a choď! Keď niekoho stretneš, nepozdrav ho! A keď teba niekto pozdraví, neodpovedaj mu. Moju palicu polož chlapcovi na tvár!"
30
Ale chlapcova matka povedala: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty sám, neopustím ťa!" Vtedy vstal a šiel za ňou.
31
Gechazi ich predišiel a položil palicu chlapcovi na tvár. Neozval sa však ani hlások, nebolo ani znaku života. Vtedy Gechazi šiel Elizeovi oproti a povedal: "Chlapec sa neprebral."
32
Elizeus vošiel do domu. Chlapec bol tam, mŕtvy, ležal na Elizeovej posteli.
33
On vošiel, zatvoril dvere za sebou a za chlapcom a modlil sa k Jahvemu.
34
Potom vystúpil hore, vystrel sa na dieťa, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Zostal pritlačený k nemu, kým sa chlapcovo telo nezohrialo.
35
Potom znovu vstal a prešiel raz hore a raz dole po izbe. Nato vystúpil hore a znovu sa vystrel na neho, až sedemkrát: vtedy chlapec kýchol a otvoril oči.
36
Elizeus zavolal Gechaziho a povedal mu: "Zavolaj tú Šunemčanku!" On ju zavolal. Keď prišla k nemu, povedal jej: "Vezmi si svojho syna!"
37
Vošla, hodila sa mu k nohám, dotkla sa tvárou zeme, potom si vzala syna a vyšla von.
38
Elizeus sa vrátil do Gilgalu. V krajine bol hlad. Bratia proroci sedeli pred ním, on povedal svojmu sluhovi: "Postav veľký hrniec a navar bratom prorokom polievku!"
39
Jeden z prorokov vyšiel na pole zbierať zeliny, našiel akýsi druh divej révy a nazbieral z nej plody podobné tekviciam. Naplnil si nimi plášť a vrátil sa domov. Nepoznali tie plody, ale on ich pokrájal na kusy do polievky.
40
Nalievali to mužom, aby jedli. Ale len čo začali jesť, skríkli: "Boží muž, v hrnci je smrť!" A nemohli jesť.
41
Vtedy Elizeus rozkázal: "Doneste múku!" Hodil ju do hrnca a povedal: "Nalievajte ľuďom, nech jedia." A v hrnci už nebolo nič škodlivé.
42
Z Baal-Šališe prišiel človek a doniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín: dvadsať jačmenných chlebov a nové zrno v klase. Elizeus rozkázal svojmu sluhovi: "Daj to ľuďom, nech jedia!"
43
Ale jeho sluha odpovedal: "Čo? Mám toto predložiť sto chlapom?" On však povedal: "Len dávaj ľuďom, nech jedia! Lebo takto hovorí Jahve: ‚Najedia sa a ešte aj zvýši.‘"
44
Predložil im to. Najedli sa a ešte zvýšilo podľa Jahveho slova.