A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 251
V deviatom roku kraľovania, desiateho dňa desiateho mesiaca, babylonský kráľ Nabuchodonozor pritiahol s celým svojím vojskom proti Jeruzalemu. Utáboril sa pred mestom a vybudoval okolo neho val a obliehacie veže.
2
Mesto bolo obľahnuté až do jedenásteho roku kráľa Sedekiáša.
3
Deviateho dňa štvrtého mesiaca, keď v meste vládol hlad a ľud nemal chlieb,
4
babylonské vojsko urobilo prielom v mestskom múre. Vtedy kráľ utiekol v noci so všetkými vojakmi bránou medzi dvoma múrmi, blízko kráľovskej záhrady. Utiekli smerom k Arabe, hoci Chaldejci mali mesto obkľúčené.
5
Chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa a dostihlo ho na jerišskej rovine, kde sa všetci jeho vojaci od neho rozpŕchli.
6
Chaldejci chytili kráľa a zaviedli ho pred babylonského kráľa, ktorý bol v Rible, a postavil ho pred súd.
7
Sedekiášových synov dal zabiť pred jeho očami, potom Sedekiášovi vyklal oči, spútali ho bronzovými okovami a odvliekli do Babylonu.
8
V devätnástom roku panovania babylonského kráľa Nabuchodonozora, siedmeho dňa piateho mesiaca, Nebuzardan, veliteľ telesnej stáže, dôstojník babylonského kráľa, vtiahol do Jeruzalema.
9
Podpálil Jahveho chrám, kráľovský palác a všetky domy v Jeruzaleme.
10
Chaldejské vojsko pod veliteľom telesnej stráže strhlo všetky hradby okolo Jeruzalema.
11
Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol zvyšok obyvateľstva ponechaný v meste, tiež prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, a zbytok ľudu.
12
Z drobného ľudu krajiny zanechal veliteľ telesnej stráže niektorých vinárov a roľníkov.
13
Chaldejci rozbili bronzové stĺpy Jahveho chrámu, bronzové more a jeho podstavce na kolesách, ktoré boli v Jahveho chráme, a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu.
14
Vzali aj hrnce, lopaty, nože, kropáče, misky a všetky bronzové nástroje, ktoré sa používali pri bohoslužbách.
15
Veliteľ telesnej stráže zobral kadidelnice a kropáče, všetko, čo bolo zo zlata alebo zo striebra.
16
Bronz dvoch stĺpov, jedného mora a podvozkov, ktoré dal vyhotoviť Šalamún pre Jahveho chrám, nebolo možno odvážiť.
17
Výška jedného stĺpa bola osemnásť lakťov, mal bronzovú hlavicu vysokú päť lakťov, ktorá mala dookola ozdobné mriežkovanie a granátové jablká, všetko z bronzu. Rovnako to bolo aj s druhým stĺpom.
18
Veliteľ telesnej stráže zajal hlavného kňaza Serajáša a jeho zástupcu, kňaza Sofoniáša a troch strážcov prahu.
19
V meste zajal dvorana, veliteľa vojakov, päť mužov z tých, ktorí smeli pozerať na kráľovu tvár a ktorí ešte zostali v meste, pisára veliteľa vojska, ktorý mal vykonávať odvody pre vojsko, a šesťdesiat mužov tej krajiny, ktorých našli v meste.
20
Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, ich vzal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly.
21
Tam, v Rible, v kraji Chamat, ich dal babylonský kráľ pobiť. Tak bol Júda odvlečený z vlastnej pôdy.
22
Babylonský kráľ Nabuchodonozor menoval Godoliáša, Achikamovho syna, Šafanovho vnuka, za miestodržiteľa tej časti ľudu, ktorú ponechal v Judskej krajine.
23
Velitelia vojsk a ich mužstvo sa dopočuli, že babylonský kráľ ustanovil za miestodržiteľa Godoliáša, prišli ku Godoliášovi do Micpy. Boli to Jišmael, Netanjov syn, Jochanan, Kareachov syn, Seraja, syn Tachumeta Netofského a Jazanjahu, Maachaťanov syn, spolu so svojím mužstvom.
24
Godoliáš im a ich mužstvu prisahal a povedal: "Nebojte sa podrobiť Chaldejcom, zostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre."
25
Ale siedmeho dňa mesiaca Jišmael, syn Netanju, Elišamovho syna, z kráľovského rodu, a desať chlapov s ním prišli a zabili Godoliáša a s ním usmrtili aj Júdovcov a Chaldejcov, ktorí boli s ním v Micpe.
26
Nato sa pobral všetok ľud, od najmenšieho po najväčšieho, aj velitelia vojsk, a odišli do Egypta, lebo sa báli Chaldejcov.
27
V tridsiatom siedmom roku zajatia judského kráľa Jojachina, v dvanástom mesiaci, dvadsiateho siedmeho dňa toho mesiaca, babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia dal milosť judskému kráľovi Jojachinovi a vyviedol ho zo žalára.
28
Zaobchádzal s ním láskavo a dal mu vyšší trón, než mali iní králi, ktorí boli s ním v Babylone.
29
Jojachin odložil svoje väzenské šaty a vždy, po celý život, jedával pri kráľovskom stole.
30
Na jeho vydržiavanie mu babylonský kráľ zabezpečil stály denný dôchodok po celý život až do jeho smrti.