A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 24

1
Za jeho panovania pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor a Jojakim sa stal jeho poddaným na tri roky. Potom sa proti nemu vzbúril.
2
Tento poslal proti nemu lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Aramejcov, hordy Moabcov a hordy Ammoncov. Poslal ich proti Judsku, aby ho zničili podľa slova, ktoré Jahve ohlásil prostredníctvom svojich sluhov prorokov.
3
Stalo sa tak s Júdom pre Jahveho hnev, aby bol odstránený spred neho pre Manassesove hriechy, pre všetko, čo vykonal,
4
pre všetku nevinnú krv, ktorú prelial, keď zaplavil Jeruzalem nevinnou krvou, takže to Jahve už nebol ochotný odpustiť.
5
Ostatné Jojakimove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov.
6
Jojakim sa uložil ku svojim otcom, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jojachin.
7
Egyptský kráľ už nevyšiel zo svojej krajiny, lebo babylonský kráľ zaujal všetko, čo kedysi patrilo egyptskému kráľovi od Egyptského potoka až po rieku Eufrat.
8
Jojachin mal osemnásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Nechušta, Elnatanova dcéra, z Jeruzalema.
9
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, celkom tak, ako robil jeho otec.
10
V tom čase vojsko babylonského kráľa Nabuchodonozora pritiahlo proti Jeruzalemu a mesto obľahlo.
11
Potom aj babylonský kráľ Nabuchodonozor prišiel k mestu, ktoré obliehali jeho vojská.
12
Jojachin, judský kráľ, vyšiel napokon vzdať sa babylonskému kráľovi, s ním jeho matka, jeho dôstojníci, jeho kniežatá a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v ôsmom roku svojho kraľovania.
13
Odvliekol všetky poklady Jahveho chrámu, aj poklady kráľovského paláca a rozlámal všetky zlaté predmety, ktoré dal zhotoviť izraelský kráľ Šalamún pre Jahveho chrám, ako to Jahve rozkázal.
14
Odviedol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá a všetky významné osobnosti, desaťtisíc zajatcov; tiež všetkých remeselníkov a zámočníkov. Zanechal iba chudobný ľud krajiny.
15
Odviedol do Babylonie Jojachina, tiež kráľovu matku, kráľove ženy, jeho dvoranov i šľachtu krajiny. Odviedol ich do zajatia z Jeruzalema do Babylonie.
16
Ďalej všetkých dôležitejších ľudí, počtom sedemtisíc, remeselníkov a zámočníkov, počtom tisíc, všetkých bojaschopných chlapov odvliekol babylonský kráľ do Babylonie.
17
Babylonský kráľ ustanovil za kráľa namiesto Jojachina jeho strýca Mattanju, ktorému zmenil meno na Sedekiáš.
18
Sedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme jedenásť rokov. Jeho matka sa menovala Chamutal, Jirmejahuova dcéra, a bola z Libny.
19
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, celkom tak, ako robil Jojakim.
20
Jeruzalem a Júda tak hnevali Jahveho, že nakoniec ich zavrhol spred svojej tváre. Obliehanie Jeruzalema Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi.
2 Kráľov 24:1
2 Kráľov 24:2
2 Kráľov 24:3
2 Kráľov 24:4
2 Kráľov 24:5
2 Kráľov 24:6
2 Kráľov 24:7
2 Kráľov 24:8
2 Kráľov 24:9
2 Kráľov 24:10
2 Kráľov 24:11
2 Kráľov 24:12
2 Kráľov 24:13
2 Kráľov 24:14
2 Kráľov 24:15
2 Kráľov 24:16
2 Kráľov 24:17
2 Kráľov 24:18
2 Kráľov 24:19
2 Kráľov 24:20
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25