English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 22
1
Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jedida, Adajova dcéra, z Bockatu.
2
Robil, čo sa Jahvemu páči, a vo všetkom nasledoval správanie svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo.
3
V osemnástom roku kráľa Joziáša kráľ poslal pisára Šafana, syna Acaljahua, Mešullamovho syna, do Jahveho chrámu s odkazom:
4
"Choď k veľkňazovi Helkiášovi, aby dal dohromady peniaze, ktoré boli donesené do Jahveho chrámu a ktoré vybrali strážcovia prahu od ľudu.
5
Nech ich dajú vedúcim prác v Jahveho chráme a tí nech ich dajú robotníkom pracujúcim na opravách v Jahveho chráme,
6
tesárom, stavbárom, murárom a na zakúpenie dreva a tesaného kameňa na opravy Chrámu.
7
Ale nech nežiadajú od nich účty z peňazí, ktoré dostanú, lebo oni pracujú poctivo."
8
Veľkňaz Helkiáš povedal pisárovi Šafanovi: "Našiel som knihu Zákona v Jahveho chráme." A Helkiáš dal knihu Šafanovi, ktorý ju prečítal.
9
Pisár Šafan šiel ku kráľovi a podal mu správu: "Tvoji sluhovia zosypali peniaze, ktoré boli v Chráme, a dali ich vedúcim prác v Jahveho chráme."
10
Potom pisár Šafan oznámil kráľovi: "Kňaz Helkiáš mi dal túto knihu" a Šafan ju čítal pred kráľom.
11
Keď kráľ počul knihy Zákona, roztrhol si šaty.
12
Kňazovi Helkiášovi, Achikamovi, Šafanovmu synovi, Achborovi, Mikajovmu synovi, pisárovi Šafanovi a kráľovskému sluhovi Asajovi dal tento rozkaz:
13
"Choďte, pýtajte si radu od Jahveho za mňa, za ľud a za celé Judsko o slovách tejto knihy, ktorá sa práve našla. Veľký musí byť Jahveho hnev, ktorý vzplanul proti nám, lebo naši otcovia neposlúchali slová tejto knihy a nerobili to, čo je v nej napísané."
14
Kňaz Helkiáš, Achikam, Achbor, Šafan a Asaja šli k prorokyni Chulde, manželke Šalluma, syna Tikvu, syna Charchasa, strážcu šiat. Bývala v Jeruzaleme, v Novom meste. Hovorili s ňou.
15
Ona im odpovedala: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal:
16
Takto hovorí Jahve: ‚Hľa, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetko, čo hovorí kniha, ktorú prečítal judský kráľ,
17
pretože ma opustili a obetovali cudzím bohom, aby ma svojimi skutkami popudzovali. Môj hnev vzbĺkol proti tomuto miestu a nevyhasne.‘
18
A judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať si radu od Jahveho, povedzte: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Slová, ktoré si počul, …
19
Ale pretože sa tvoje srdce pohlo a pokoril si sa pred Jahvem, keď si počul, čo som vyhlásil proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, že sa stanú predmetom hrôzy a zlorečenia, pretože si si roztrhol rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vypočul — Jahveho prorocký výrok.
20
Preto ťa pripojím k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji, tvoje oči neuvidia všetko toto nešťastie, ktoré privediem na toto miesto.‘" Oni zaniesli túto odpoveď kráľovi.